V nadväznosti na vydanie Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0310-S18832-OL-2010, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam liekov“) s účinnosťou od 1.10.2010 vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nasledovný oznam.

Ustanovenie § 45 ods. (1) zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „Pri znížení predajnej ceny čiastočne uhrádzaného lieku na základe verejného zdravotného poistenia alebo čiastočne uhrádzanej dietetickej potraviny na základe verejného zdravotného poistenia v lekárni musí zostať pomer úhrady zdravotnej poisťovne a úhrady poistenca nezmenený“, sa vzťahuje výhradne na lekárne iné ako nemocničné.1)

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov dodáva do nemocničnej lekárne lieky so spôsobom úhrady AS v cene nižšej ako je maximálna cenu lieku v lekárni uvádzaná v platnom zozname liekov, môže v praxi dochádzať k nasledovným modelovým situáciám:

1) Nadobúdacia cena lieku ≤ ÚZP

- Cena lieku od dodávateľa je nižšia ako maximálna cena lieku a súčasne je nižšia alebo rovná maximálnej výške úhrady na základe verejného zdravotného poistenia za liek.
- V uvedenom prípade bude liek so spôsobom úhrady AS plne uhradený na základe verejného zdravotného poistenia, doplatok poistenca sa nevypočíta.

2) Nadobúdacia cena lieku > ÚZP

- Cena lieku od dodávateľa je nižšia ako maximálna cena lieku, ale súčasne je vyššia ako maximálna výška úhrady na základe verejného zdravotného poistenia za liek.
- V uvedenom prípade bude liek so spôsobom úhrady AS čiastočne uhradený na základe verejného zdravotného poistenia, doplatok poistenca sa vypočíta ako rozdiel medzi nadobúdacou cenou lieku a maximálnou výškou úhrady na základe verejného zdravotného poistenia za liek.

Pri vyúčtovaní doplatku poistenca za lieky so spôsobom úhrady AS postupuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v súlade s § 79 ods. (1) písm. o) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ je povinný vydať osobe doklad o výške úhrady, ktorú uhrádza osoba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, a doklad o výške úhrady za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.


1) § 34 ods. (2) zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame