Plnenie Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2003

(stanovisko k žiadostiam zamestnávateľov rozpočtových a príspevkových organizácií)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky reagujúc na opakované žiadosti zamestnávateľov v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (zákon NR SR č. 303/1995 Z. z.), súvisiace s aplikáciou Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2003 v praxi, oznamuje:
1.Predpokladom reálnej aplikácie Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2003, platnej podľa § 50, ods. 4 zák. NR SR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe od účinnosti zákona o štátnom rozpočte, sú výdavky súvisiace s podmienkami zamestnania zahrnuté do zákona o štátnom rozpočte a rozpočtov ostatných zložiek verejných financií.
2.Podľa doplňujúceho výkladu čl. III, bod 3. Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2003, ktorý svojím podpisom potvrdili zástupcovia zúčastnených strán 6. augusta 2002, sa písomne dohodlo nasledovné:

1. Zmluvné strany podpisujú kolektívnu dohodu s tým, že v štátnom rozpočte na rok 2003 sa zohľadnia výdavky súvisiace s podmienkami zamestnania uvedenými v čl. II. kolektívnej dohody.

2. V prípade, že v zákone o štátnom rozpočte sa neschvália všetky výdavky potrebné na zabezpečenie podmienok zamestnania, ktoré sú uvedené v čl. II. kolektívnej dohody, nie sú príslušné ustanovenia kolektívnej dohody pre príslušných zamestnávateľov záväzné.
3.Na základe písomnej žiadosti MZ SR adresovanej Ministerstvu financií Slovenskej republiky vo veci záväznosti jednotlivých bodov Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2003, sekcia verejných výdavkov MF SR listom z 11. apríla 2003 číslo 7156/2003-51 vydala stanovisko, v zmysle ktorého:

a) výdavky na odchodné, odstupné, skrátenie pracovného času, predĺženie dovolenky a príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie sa pre rozpočtové organizácie osobitne nerozpočtujú.
Ich zabezpečenie, ako sa uviedlo v textovej časti návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2003, sa predpokladá v rámci ostatných rozpočtovaných bežných výdavkov.

b) V prípade štátnych príspevkových organizácií, ktorých prevádzkové náklady, mzdové náklady a z nich vyplývajúce odvody do poistných fondov sú plne financované prostredníctvom zdravotných poisťovní (úhrady zo zdravotného poistenia), v štátnom rozpočte na rok 2003 sa nerozpočtujú žiadne výdavky súvisiace s podmienkami zamestnania uvedenými v čl. II. kolektívnej dohody.
4.
Plnenie podmienok zamestnania dohodnutých v čl. II. Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2003 pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie napojené príspevkom na štátny rozpočet
K bodu 1.
V schválených záväzných ukazovateľoch štátneho rozpočtu kapitoly MZ SR na rok 2003 nie sú zohľadnené výdavky na skrátenie pracovného času. Organizácie by mali vzniknuté dopady riešiť prehodnotením systemizácie pracovných miest v súlade s novými podmienkami (zníženie disponibilného pracovného času na zabezpečenie prevádzky, príp. dopady na rozsah nadčasovej práce) v rámci pridelených ostatných rozpočtovaných bežných výdavkov bez ďalšieho navýšenia finančných prostriedkov v rámci schválených limitov.

K bodu 2.
Výdavky na výmeru dovolenky zvýšenú o jeden týždeň nie sú zohľadnené v schválených limitoch. Riešenie ako v bode 1.

K bodu 3.
Finančné prostriedky súvisiace s valorizáciou platov sú rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladničná správa.

K bodu 4.
Finančné prostriedky na odstupné pre podriadené rozpočtové organizácie sú odborom štátneho rozpočtu MZ SR zabezpečené v rámci ostatných rozpočtovaných bežných výdavkov.

K bodu 5.
Finančné prostriedky na odchodné pre podriadené rozpočtové organizácie sú zabezpečené v rámci ostatných rozpočtovaných bežných výdavkov ako v bode 4.

K bodu 6.
Finančné prostriedky týkajúce sa príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške najmenej 2 % z objemu zúčtovaných miezd zamestnancov neboli rozpočtované v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003, ktorý predkladalo MF SR na rokovanie vlády SR. Na základe metodického usmernenia MF SR listom č. 7156/2003-51 z 11. apríla 2003 informoval MZ SR, že výdavky na doplnkové dôchodkové poistenie sa pre rozpočtové organizácie osobitne nerozpočtujú.
MZ SR upozorňuje, že finančné prostriedky na doplnkové dôchodkové poistenie môže organizácia rozpočtovať iba zo schválených limitov štátneho rozpočtu na rok 2003 bez navýšenia ďalších finančných prostriedkov.

K bodu 7.
Finančné prostriedky súvisiace s 1 %-ným prídelom do sociálneho fondu sú zapracované v schválených záväzných ukazovateľoch štátneho rozpočtu na rok 2003.

Príspevkové organizácie napojené príspevkom na štátny rozpočet riešia plnenie podmienok zamestnania v rámci prideleného bežného transferu. Finančné prostriedky súvisiace s valorizáciou platov sú pre tieto organizácie rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladničná správa.
5.
Plnenie podmienok zamestnania dohodnutých v čl. II. Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2003 pre príspevkové organizácie financované prostredníctvom zdravotných poisťovní
V prípade štátnych príspevkových organizácií, ktorých prevádzkové náklady, mzdové náklady a z nich vyplývajúce odvody do poistných fondov sú plne financované prostredníctvom zdravotných poisťovní (úhrady zo zdravotného poistenia), v štátnom rozpočte na rok 2003 sa pre tieto organizácie nerozpočtujú žiadne výdavky súvisiace s podmienkami zamestnania uvedenými v čl. II. kolektívnej dohody.

Je vecou dohody jednotlivých zamestnávateľov a odborových organizácií v rámci kolektívneho vyjednávania uzatvoriť kolektívne zmluvy vo väzbe na zdroje, ktorými disponujú.

Upozorňujeme na skutočnosť, že zamestnávatelia boli pred účinnosťou Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2003 informovaní o neúspešnosti zapracovania návrhu MZ SR, týkajúceho sa nutnosti navýšenia finančných zdrojov na podmienky zamestnania pre zamestnancov štátnych zdravotníckych zariadení, napojených na zdravotné poisťovne v zmysle záväzkov prijatých zmluvnými stranami kolektívnej dohody 6. augusta 2002.
6. Záväzky zamestnávateľov v kolektívnych zmluvách uzatvorených s príslušnými odborovými orgánmi musia vychádzať z reálnych možností uspokojenia nárokov svojich zamestnancov. V prípadoch, v ktorých došlo na strane zamestnávateľov k prijatiu záväzkov, ktoré nie sú kryté v roku 2003 príjmami zo štátneho rozpočtu alebo z verejných zdrojov zdravotného poistenia, je potrebné vyvolať rokovanie s príslušnými odborovými orgánmi. V súčinnosti s odborovými orgánmi pristúpiť k účinným organizačným opatreniam, ktoré zabezpečia nápravu tohto nežiadúceho stavu, pokiaľ nedôjde k dohode o zmene niektorých nereálnych záväzkov formou dodatku k platnej kolektívnej zmluve na základe vyhodnotenia jej plnenia za I. polrok 2003.