Odporúčané kroky:

1.
INFORMOVANOSŤ
Oboznámiť zamestnancov so zmenami, ktoré prinesie nový spôsob odmeňovania v oblasti pracovného práva, ako aj so zmenami, ktoré prinášajú zákony, ktoré od 1. januára 2005 nahradili zákon č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

2.
ORGANIZAČNÝ PORIADOK
Zrevidovať organizačný poriadok. Zamerať sa na jeho výpovednú schopnosť o organizácii a riadení, o činnostiach útvarov organizácie, o vedúcich zamestnancoch a ich kompetenciách v zmysle organizačného poriadku.
Skontrolovať jednotnosť textovej časti organizačného poriadku so schémou (tzv. pavúkom).
Zakomponovať do organizačného poriadku postavenie, úlohy a kompetencie odborných zástupcov (v nadväznosti na postavenie týchto odborných zástupcov podľa § 12 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

3.
SYSTEMIZÁCIA PRACOVNÝCH MIEST
Zrevidovať existujúcu systemizáciu pracovných miest s ohľadom na požiadavky a obmedzenia vyplývajúce zo Zákonníka práce, ako aj ďalších predpisov.
Vypracovať systemizáciu pracovných miest podľa schémy organizačného poriadku (tzv. pavúka) pre všetky kategórie (zdravotnícki pracovníci, THP, robotnícke povolania a prevádzkoví pracovníci). Každému systemizovanému miestu určiť:
- kvalifikačné predpoklady (príslušný stupeň vzdelania a zameranie + ďalšie požiadavky, ako sú špecializácie, kurzy, certifikáty),
- náplň práce (opis pracovných činností),
- veľkosť pracovného úväzku systemizovaného miesta.
Vypracovať „plán zamestnancov“.

4.
PRACOVNÝ PORIADOK, KOLEKTÍVNA ZMLUVA a ostatné interné normy organizácie – prepracovať na nové podmienky určené zákonmi.

5.
PRACOVNÉ ZMLUVY
Skontrolovať obsah pracovných zmlúv a dokladov v osobných spisoch zamestnancov. Zamerať sa na zosúladenie obsahu pracovných zmlúv (funkcia, popis práce a kompetencie, plnenie kvalifikačných a ďalších predpokladov podľa príslušných právnych predpisov, odmeňovanie) s organizačným poriadkom a platnými právnymi predpismi.
V nadväznosti na systemizáciu a požadované kvalifikačné predpoklady zosúladiť plán ďalšieho vzdelávania a v prípade potreby určiť zamestnancom aj podmienku doplniť si vzdelanie.
Preveriť rozsah inej zárobkovej činnosti zamestnancov a súhlasy, ktoré udelila organizácia na jej vykonávanie. (V prípade vedúcich zamestnancov skontrolovať, či súhlasy boli vydané v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, resp. či sa nevydali nad rozsah zákona. V prípade odborných zástupcov skontrolovať rozsah inej zárobkovej činnosti a pracovných úväzkov a porovnať harmonogram práce u jednotlivých zamestnávateľov.)

6.
PRÁCA S REFORMNÝMI ZÁKONMI

6.1.
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“)

Problematika, ktorú je potrebné zohľadniť v personálnej oblasti
(spolu s výberom dôležitých pojmov z jednotlivých ustanovení):


1.
Pripraviť pre zamestnancov informáciu o zmenách, ktoré prinášajú nové zákony, ktoré od 1. januára 2005 nahradili zákon č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v oblasti pracovnoprávnej, predovšetkým
- zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
- nariadenie vlády SR č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
- nariadenie vlády SR č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností,
- informovať zamestnancov o zmenách, ktoré bude musieť v súvislosti so zmenou platných právnych predpisov organizácia uskutočniť v oblasti organizácie práce.

Výber paragrafov zo zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktoré zasahujú do oblasti pracovnoprávnej:

§ 1:
- podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti fyzickými a právnickými osobami,
- podmienky na výkon zdravotníckeho povolania,
- vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
- vznik, postavenie, orgány a pôsobnosť stavovských organizácií v zdravotníctve,
- práva a povinnosti člena komory,
- povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a povinnosti zdravotníckeho pracovníka,
- dozor nad dodržiavaním povinností a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,
- transformáciu štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií v zdravotníctve na akciové spoločnosti.

Definícia zdravotníckeho povolania - § 3 ods. 1:
Zdravotnícke povolanie je súbor pracovných činností, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník pri
a) poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) ochrane zdravia ľudí,
c) lekárskej posudkovej činnosti,
d) kontrolnej činnosti,
e) výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Súčasťou zdravotníckeho povolania môže byť aj vedecká činnosť a pedagogická činnosť podľa osobitných predpisov a riadenie a organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(Vedecká a pedagogická činnosť nie sú nevyhnutnou súčasťou zdravotníckeho povolania. Nakoľko sú definované ako jej možná súčasť, výkon vedeckej a pedagogickej činnosti nepostačuje na to, aby a táto činnosť považovala za výkon zdravotníckeho povolania. Tento moment môže byť dôležitý napríklad v prípade posudzovania prerušenia výkonu pracovných činností na posúdenie potreby vykonať preškolenie.)

Kategórie zdravotníckych pracovníkov - § 27
Kategórie zdravotníckych pracovníkov:
- lekár, ak ide o povolanie lekár,
- zubný lekár, ak ide o povolanie zubný lekár,
- farmaceut, ak ide o povolanie farmaceut,
- sestra, ak ide o povolanie sestra,
- pôrodná asistentka, ak ide o povolanie pôrodná asistentka,
- laborant, ak ide o povolania technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant a farmaceutický laborant,
- asistent, ak ide o povolania verejný zdravotník, rádiologický asistent, zdravotnícky záchranár, dentálna hygienička, asistent hygieny a epidemiológie, asistent výživy, masér, sanitár a zdravotnícky asistent,
- technik, ak ide o povolania optometrista, zubný technik, očný optik a ortopedický technik, elektrotechnik,
- iný zdravotnícky pracovník, ak ide o povolania fyzioterapeut, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik.

Odbornú spôsobilosť a ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve upravujú osobitné predpisy. Dňa 1. januára 2005 nadobudli účinnosť:
- nariadenie vlády SR č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
- nariadenie vlády SR č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

Napriek skutočnosti, že do kategórie technik bol zaradený aj elektrotechnik, citované nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania neuvádza stupeň vzdelania a študijný odbor, ktorým by elektrotechnik mohol nadobudnúť spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v kategórii technik. S účinnosťou od 1. januára 2005 boli fyzioterapeuti presunutí z kategórie asistent do kategórie iných zdravotníckych pracovníkov.

Poskytovateľ je (§ 4)
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia,
b) fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie alebo oprávnenia.

Zdravotnícke zariadenia (§§ 7 a 8)
Zdravotnícke zariadenia možno prevádzkovať len na základe povolenia.
Určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení určí všeobecne záväzný právny predpis.
Zdravotnícke zariadenia musia byť personálne pripravené a materiálno-technicky vybavené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade s odborným zameraním. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenia a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení určí všeobecne záväzný právny predpis.

Tvorba systemizácie v organizáciách bude musieť nadväzovať na nové normatívy personálneho vybavenia. Pri jej tvorbe však nevyhnutne bude musieť organizácia zohľadniť aj zákonom určenú povinnosť zabezpečovať systém kvality, (ktorý si bude vyžadovať dostatočné množstvo zdravotníckeho personálu na zabezpečovanie príslušnej agendy), ako aj povinnosť plniť všetky povinnosti podľa § 79, medzi ktoré patrí aj vedenie zdravotnej dokumentácie, vrátane ošetrovateľskej dokumentácie (§ 2 ods. 13 až 18 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti). Súčasne musí zohľadniť kompetencie, ktoré u sestier a pôrodných asistentiek upravoval osobitný predpis (vyhláška MZ SR č. 528/2004 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom). Nezanedbateľná v tejto oblasti je aj organizácia pohotovostných služieb (§ 2 ods. 19 a 20 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti). Hlavným cieľom nebude môcť byť znižovanie počtu zamestnancov, ale optimalizovať počet a kvalifikačnú štruktúru zamestnancov (správne rozloženie ľudských kapacít a efektívne využívanie ľudského kapitálu).

Vydávanie povolení, podmienky na vydanie povolenia - §§ 11 a 12
Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie právnickej osobe, ak
a) má určeného odborného zástupcu s licenciou na výkon odborného zástupcu v tej kategórii zdravotníckych pracovníkov, v ktorej má poskytovateľ prevažne poskytovať zdravotnú starostlivosť,
b) má vo vlastníctve alebo nájme priestory, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
c) priestory spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia.

Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. Odborný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s poskytovateľom.

Odborný zástupca sa určí pre zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti pre každú kategóriu zdravotníckych pracovníkov podľa § 27 písm. a) až e), (t. j. v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka), ktorí budú v zdravotníckom zariadení poskytovať zdravotnú starostlivosť.

S ohľadom na zodpovednosť určenú zákon odborní zástupcovia majú dôležitú úlohu v manažmente zdravotníckych zariadení. Postavenie, úlohy a kompetencie odborných zástupcov v organizácii by sa mali primerane zakomponovať do organizačného poriadku. Pri určení odborných zástupcov sa zamerať na plnenie odbornej spôsobilosti a kvalifikačných predpokladov upravených osobitným predpisom.

Preveriť rozsah inej zárobkovej činnosti odborných zástupcov a súhlasy, ktoré udelila organizácia na jej vykonávanie. (T. j. skontrolovať pracovné úväzky a harmonogram práce u jednotlivých zamestnávateľov. Vzhľadom na to, že sú to vedúci zamestnanci, preveriť, či iná zárobková činnosť nie je nad rozsah § 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.)

Z dôvodu zabezpečenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorej súčasťou je ošetrovateľská starostlivosť, je potrebné v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti zriadiť úsek ošetrovateľstva. Pri tvorbe organizačného poriadku, organizačnej štruktúry a systemizácie pracovných miest primerane zosúlaďovať použitú terminológiu s platnými právnymi predpismi, vrátane koncepcie odboru ošetrovateľstva.

Systém kvality - § 9
Poskytovateľ má povinnosť nepretržite zabezpečovať systém kvality, prihliada na dodržiavanie a zvyšovanie kvality. Posudzovanie systému kvality vykonávajú autorizované osoby podľa osobitného predpisu.
(Účinnosť tohto ustanovenia je od 1.januára 2007, t. j. po skončení transformácie zdravotníckych zariadení. Keďže od tohto dátumu je zabezpečovanie kvality obsiahnuté aj v povinnostiach poskytovateľa, s najväčšou pravdepodobnosťou (s ohľadom na časovú náročnosť zavedenia systému kvality a zmien v organizácii práce) nebude možné čakať so zavedením systému kvality až do 1. januára 2007, ale pripraviť sa naň a začať s jeho zavádzaním už počas nasledujúcich dvoch rokov.)

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania - § 31
Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú
- spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
- zdravotná spôsobilosť,
- odborná spôsobilosť,
- bezúhonnosť,
- dôveryhodnosť,
- ovládanie odbornej terminológie v slovenskom jazyku u cudzincov.

Dôveryhodnosť
Dôveryhodná (na účely vydania povolenia podľa tohto zákona) je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá dva roky pred podaním žiadosti o vydanie povolenia nemala zrušené povolenie z dôvodov uuvedených v § 19 ods. 1 písm. c) a d). (T. j. z dôvodu, že získala povolenie na základe nepravdivých údajov, alebo neodstránila nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia.)

Zdravotná spôsobilosť - § 32, § 94
- preukazuje sa lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti,
- zdravotnícki pracovníci sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.

Zdravotnícki pracovníci, ktorí dovŕšili 65 rokov veku pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sú povinní podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
Uvedené sa nevzťahuje na lekára, zubného lekára a farmaceuta, ak sa podrobil posúdeniu zdravotnej spôsobilosti po dovŕšení 65 rokov veku podľa doterajších predpisov.

Odborná spôsobilosť - § 33
Preukazuje sa
- dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov,
- osvedčením o príprave na výkon práce v zdravotníctve, ak ide o kategóriu iných zdravotníckych pracovníkov,
- diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore,
- certifikátom.

Odborná spôsobilosť pri prerušení výkonu zdravotníckeho povolania - § 34
Ak dôjde k prerušeniu výkonu odborných, špecializovaných alebo certifikovaných pracovných činností v príslušnom odbore, zamestnávateľ zabezpečí preškolenie. Preškolenie sa uskutočňuje na príslušnom pracovisku zamestnávateľa pod vedením povereného zdravotníckeho pracovníka.

Bezúhonnosť - § 38
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený
- za obzvlášť závažný trestný čin,
- za trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, za trestný čin podplácania a za trestný čin nepriamej korupcie,
- za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.
ožiadavka bezúhonnosti je koncipovaná širšie oproti bezúhonnosti, ktorú definuje zákon o výkone práce o verejnom záujme. (Zamestnávateľ bude musieť skontrolovať odpisy registra trestov aj z tohto nového pohľadu.)

Vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka - §§ 39 až 42
Od 1. januára 2005 ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje nariadenie vlády SR č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

Povinnosť zdravotníckeho pracovníka sústavne sa vzdelávať obsahuje:
- § 42 ods. 1 – Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
- § 80 ods. 1 písm. b) – Povinnosti zdravotníckeho pracovníka

Komory - § 43 až 61

Úlohy komory - § 49
Paragraf 49 taxatívne vymenováva základné úlohy komory. (Na rozdiel od predchádzajúcich predpisov, ktoré upravovali postavenie a úlohy jednotlivých komôr, nemajú povinnosť zúčastňovať sa na výberových konaniach na miesta vedúcich pracovníkov. Z uvedeného dôvodu účasť zástupcov komôr vo výberových komisiách pri výberových konaniach podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme už nie je povinná.)

Členstvo v komore - § 50
Na rozdiel od predchádzajúceho stavu je členstvo v komore dobrovoľné.


Registrácia - § 62 až 64, § 96
Registrácia je zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii.
Registráciu vykonávajú príslušné komory.
Oznámenie na účely zápisu do registra vykonáva zdravotnícky pracovník. Komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra do 10 dní od doručenia tohto oznámenia a vydá mu potvrdenie o registrácii.
Súčasťou oznámenia sú aj údaje o ďalšom vzdelávaní, ak je osoba zaradená do ďalšieho vzdelávania, dátum, odkedy sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie a poskytovateľa.
U zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú zamestnancami, komora zasiela zamestnávateľovi v prípade absencie údajov o sústavnom vzdelávaní v aktuálnom období upozornenie so žiadosťou o odstránenie zistených nedostatkov v súlade s osobitným predpisom. Upozornenie sa zasiela aj úradu pre dohľad.
Zdravotnícki pracovníci sú povinní oznámiť príslušnej komore údaje do registra a predložiť doklady vyžadované podľa tohto zákona do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak nie je ďalej uvedené inak.

Povinnosti poskytovateľa - § 79
Taxatívne vymenované povinnosti poskytovateľa. (Zákon nerozlišuje medzi jednotlivými poskytovateľmi, t. j. všetky povinnosti sa vzťahujú na všetkých poskytovateľov bez rozdielu.)

Povinnosti zdravotníckeho pracovníka - § 80
Povinnosti zdravotníckeho pracovníka sú taxatívne vymenované.

Medzi tieto povinnosti patrí aj povinnosť sústavne sa vzdelávať. Nároky zamestnancov v oblasti vzdelávania upravuje Zákonník práce. Rozsah potrebného voľna (v nadväznosti na požadované zvyšovanie a prehlbovanie vzdelania – resp. odbornej spôsobilosti – toho ktorého zdravotníckeho zariadenia – t. j. existujúci stav a potrebu dovzdelať zamestnancov, aby mohli byť zabezpečené jednotlivé pracovné činnosti v požadovanom rozsahu a kvalite), by sa malo zohľadniť v systemizácii alebo vo vnútorných predpisoch (študijné voľno – zvýšený počet zamestnancov, alebo upraviť organizáciu práce).
Aj keď najneskôr po transformácii zamestnávatelia prestanú uplatňovať katalóg pracovných činností, aj naďalej bude potrebné, aby pri dohodnutí obsahu pracovných činností v pracovnej zmluve rozlišovali medzi kompetenciami zamestnancov dosiahnutých príslušným stupňom vzdelania, špecializačným a certifikačným štúdiom. Aj keď nový systém odmeňovania podľa Zákonníka práce môže zamestnávateľov zvádzať, ďalšie vzdelávanie nebude možné zanedbávať (viď prax niektorých zdravotníckych zariadení v období rokov 1992 až 2002). Citované nariadenia vlády č. 742 a 743/2004 Z. z. upravujúce odbornú spôsobilosť a ďalšie vzdelávanie tvoria základný rámec kompetencií zdravotníckych pracovníkov.


Dozor a sankcie - § 81
- určuje, ktoré orgány vykonávajú dozor nad dodržiavaním jednotlivých povinností ustanovených týmto zákonom.


2.
Pri prechode na nový spôsob odmeňovania
- určiť platové podmienky v pracovnej zmluve,
alebo
- uzatvoriť podnikovú kolektívnu zmluvu, ktorá ich upraví pre všetkých zamestnancov.
- Zabezpečiť prípadné zmeny v obsahu pracovných zmlúv.

Zabezpečiť systém manažérskej kontroly výdavkov, motivačné odmeňovanie oddelení na základe ich efektívnosti, teda stimulovanie kvality a efektivity.

Pri uplatnení odmeňovania podľa Zákonníka práce v organizáciách, ktoré doteraz postupovali podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ide v podstate o prvý, ešte predtransformačný krok či už na neziskové organizácie, alebo akciové spoločnosti. Zmena systému odmeňovania v roku 2005 im umožní vstúpiť do novej formy už v praxi s overeným a účinným základným nástrojom riadenia, ktorý prinesie maximálne administratívne zjednodušenie mzdového systému.

Úspešné využitie nového systému odmeňovania vychádza z nasledujúcich predpokladov:
- vysoká náročnosť na kvalitu riadiacich pracovníkov – manažmentu hlavne v oblasti organizácie práce,
- dokonale zvládnutú organizačnú štruktúru postavenú na presne vymedzených kompetenciách, podrobných a súčasne flexibilných popisoch pracovných činností ako súčasti nového organizačného poriadku,
- podrobne vypracované pracovné zmluvy.

3.
Pripraviť pre zamestnancov informáciu o zmenách, ktoré prináša nový spôsob odmeňovania podľa Zákonníka práce.


Informovať zamestnancov o nových mzdových predpisoch organizácie.

6.2.
Obdobným spôsobnom analyzovať ďalšie reformné zákony spolu s vykonávacími predpismi