Riziková práca, poskytovanie príplatkov za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí vo verejnej službe, neuropsychická záťaž

1.
Rizikové práce sú práce spojené so zvýšeným ohrozením zdravia, pri ktorých je nebezpečie vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného ochorenia podmieneného prácou. Rizikové práce vyhlasujú rozhodnutím orgány na ochranu zdravia pri prekročení platných limitov faktorov práce a pracovného prostredia, známky zvýšenej expozície zamestnancov alebo vzhľadom na zdravotnú charakteristiku zamestnancov v súvislosti s vykonávanou prácou. Hlavným zmyslom vyhlásenia rizikovej práce je zvýšený zdravotný dozor na príslušnom pracovisku a výkon cielených lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov vo frekvencii uloženej v rozhodnutí. Určenie rizikovej práce v žiadnom prípade nezakladá nárok na poskytovanie príplatku za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.
2.
O poskytovaní príplatku zamestnancom za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí rozhoduje zamestnávateľ v zmysle § 24 a prílohy č. 6 zákona NRSR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“). Ak sa vyskytne ďalší sťažujúci a škodlivý vplyv alebo pracovná činnosť, pri ktorej treba poskytovať príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí (ktorá nie je súčasťou zoznamu činností, ktorým prináleží vyplácanie príplatku), zamestnávateľ podľa § 24 ods. 8 zákona požiada príslušný orgán na ochranu zdravia o zaradenie tejto činnosti do príslušnej skupiny.
3.
Niektoré pracovné činnosti môžu byť spojené so zvýšeným ohrozením zdravia rizikovým faktorom ako je neuropsychická záťaž. Pod pojmom neuropsychická záťaž rozumieme súhrn všetkých parametrov práce, ktoré zaťažujú systém receptorov, kladú zvýšené nároky na vyššiu nervovú činnosť a na systém efektorov. Pracovná činnosť s rizikom neuropsychickej záťaže nie je súčasťou zoznamu činností, ktorým prináleží vyplácať príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí. Psychická a fyzická záťaž je jedným z kritérií analytickej metódy, podľa ktorej sa hodnotili pracovné činnosti pri príprave katalógu duševných pracovných činností (tvorí prílohu č. 1 nariadenia vlády SR č. 111/2002 Z. z.).