Služobný úrad MZ SR zaslal podriadeným rozpočtovým organizáciám listom č. 06737-1/2006-OĽZZ zo 17. januára 2006 stanovisko k plneniu podmienok štátnej služby, dohodnutých v čl. II. kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2006 a k plneniu pracovných podmienok a podmienok zamestnania, dohodnutých v čl. II. kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2006 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Máme informácie, že niektoré rozpočtové organizácie sa v roku 2006 nechcú dohodnúť o skrátení pracovného času a predĺžení výmery dovolenky o jeden týždeň s odôvodnením, že tak konajú na základe predmetného listu, a to aj napriek tomu, že počas uplynulých dvoch rokoch sa o skrátenom pracovnom a služobnom čase a predĺženej výmere dovolenky o jeden týždeň dohodli a zahrnuli do podnikovej kolektívnej zmluvy na príslušný rok.
Na základe uvedených skutočností upozorňujeme vedúcich služobných úradov a riaditeľov podriadených rozpočtových organizácií, že zámerom predmetného listu nebolo dohodnúť menej výhodné pracovné podmienky týkajúce sa dĺžky pracovného času a výmery dovolenky pre rok 2006 než tomu bolo v predchádzajúcich rokoch, ale všeobecne poukázať na možnosti kolektívneho vyjednávania na rok 2006 vo väzbe na pracovné podmienky, podmienky zamestnania a podmienky vykonávania štátnej služby dohodnuté príslušnými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa, ktoré sa v zásade nelíšia od podmienok dohodnutých pre rok 2004 a 2005.

Ing. Eleonóra J a n í k o v á
vedúca služobného úradu
V Bratislave 25. januára 2006