Uplatnenie zákona o verejnej službe v organizáciách v priamej riadiacej pôsobnosti MZ SR

Vzhľadom na rozsiahlosť materiálu nie je dokument prístupný vo formáte HTML.

1.Uplatnenie zákona o verejnej službe
- pomôcka č. 1 - 
2.Úlohy organizácie k uplatneniu Zákona o verejnej službe pre personálne útvary zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR – pomôcka č. 2 - 
3.Katalóg pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce vo verejnej správe
(pracovný materiál) - 
4.Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce vo verejnej službe (pracovný materiál) - 
5.Zdravotníci v PT
(pomôcka) -