Vážený veriteľ,

dňa 15.06.2018 v čase o 24:00hod. došlo v systéme EAS k záväznému uplynutiu fázy opätovnej dispozície s pohľadávkami zo strany dlžníkov aj veriteľov. Bezprostredne po tejto fáze bola spustená Karanténa, v priebehu ktorej už nie je možné s Pohľadávkami v Prehľade pohľadávok disponovať ani zadávať žiadne požiadavky na zmeny. MZ SR následne spustí proces oddlženia v prvej etape formou Elektronickej aukcie, v súlade s článkom XII Všeobecných podmienok procesu oddlženia (ďalej len „VPPO“).
Vzhľadom na uvedené si Vám preto dovoľujeme oznámiť, že ako Veriteľ spĺňajúci kritériá účasti prvej etapy procesu oddlženia sa budete môcť zapojiť do priebehu Elektronickej aukcie a uspokojiť svoje Pohľadávky ponúknutím zľavy z nominálnej výšky istiny určenej v Prehľade pohľadávok v súlade s príslušnými ustanoveniami čl. XII VPPO.

Elektronická aukcia má nasledovné parametre:

- elektronická aukcia bude prebiehať v kolách, každé jedno kolo bude realizované počas jedného pracovného dňa,
- elektronická aukcia má stanovené 3 povinné kolá, 1. kolo aukcie začne v stredu, dňa 20.06.2018 o 9:00hod. a bude trvať do 15:00hod.,
- každé nasledujúce kolo elektronickej aukcie začne nasledujúci pracovný deň po ukončení predchádzajúceho kola a bude trvať od 09:00hod. do 15:00hod.,
- všetky pohľadávky zaradené do aukcie majú automaticky nastavenú výšku vstupnej zľavy na 2,5 % z istiny pohľadávky v súlade s článkom XII ods. 12.2 VPPO,
- minimálne navýšenie zľavy pri predkladaní ponuky so zľavou je stanovené na 0,1 % z istiny pohľadávky,
- po predložení ponuky so zľavou z istiny pohľadávky sa zvýši index prednosti dotknutej pohľadávky úmerne s výškou predloženej zľavy v súlade s článkom XII ods. 12.5 VPPO t.j. za každých 0,041% predloženej zľavy sa index prednosti pohľadávky zvýši o 1 deň,
- po ukončení posledného povinného kola elektronickej aukcie systém automaticky vyhodnotí podmienku pre pokračovanie elektronickej aukcie,
- podmienkou pre pokračovanie aukcie ďalším kolom je dosiahnutie minimálnej stanovenej úspory, ak nebude po treťom kole elektronickej aukcie dosiahnutá minimálna stanovená úspora, aukcia bude ukončená, ak úspora bude dosiahnutá, aukcia bude pokračovať ďalším kolom nasledujúci pracovný deň, splnenie podmienky pre ukončenie aukcie bude systém vyhodnocovať po každom ďalšom realizovanom kole

Po spustení elektronickej aukcie budú všetky Vaše ešte neoddlžené pohľadávky v stave „Verifikovaná“ automaticky zapojené do Elektronickej aukcie. Systém zoradí všetky pohľadávky podľa ich veku od najstaršej po najmladšiu. Podľa objemu finančných prostriedkov určených na oddlženie formou aukcie bude vytvorená deliaca čiara úspešných a neúspešných pohľadávok. Systém označí, ktoré pohľadávky sú úspešné resp. nad čiarou, t.j. kryté finančnými prostriedkami
vyhradenými pre elektronickú aukciu a ktoré pohľadávky sú neúspešné resp. pod čiarou. Odporúčame Vám, aby ste sa po spustení Elektronickej aukcie:

- prihlásili do systému EAS,
- oboznámili sa s umiestnením Vašich pohľadávok v celkovom poradí pohľadávok a informáciou, ktoré pohľadávky sú úspešné – t.j. nachádzajú sa „nad čiarou“, ktoré pohľadávky sú neúspešné – t.j. nachádzajú sa „pod čiarou“ a za akých podmienok by konkrétna pohľadávka mohla byť v aukcii úspešná – t.j. mohla by sa dostať „nad čiaru“
do zóny krytej objemom finančných prostriedkov uvoľnených zo strany MZ SR pre úhradu pohľadávok a či je za účelom dosiahnutia úspešnosti pohľadávky vhodné ponúknuť zľavu,

po začatí kola Elektronickej aukcie:

- prihlásili do systému EAS,
- vstúpili do aukčnej miestnosti,
- na základe Vášho rozhodnutia, berúc do úvahy celkové poradie pohľadávok, ponúkli zľavu vo Vami určenej výške tak, aby ste pohľadávku oddlžili za Vami prijateľných podmienok.

Ak do aukčnej miestnosti nevstúpite vôbec alebo Vám podmienky Elektronickej aukcie nebudú vyhovovať, pohľadávky nemusia byť oddlžené. Ak nepredložíte žiadnu ponuku na zľavu, pohľadávka pravdepodobne nebude v elektronickej aukcii oddlžená. Úspešnosť závisí od veku pohľadávky a objemu finančných prostriedkov určených pre elektronickú aukciu. Rovnako tak úspešnosť oddlženia môžu ovplyvniť ostatní veritelia, ktorí svojimi ponúknutými zľavami zvýšia index prednosti vlastných pohľadávok a dostanú sa na výhodnejšie poradie v zóne krytej objemom finančných prostriedkov. Je však rovnako možné, že Vaše pohľadávky budú oddlžené aj napriek Vašej nečinnosti, ak ich index prednosti bude významne vyšší ako ten iných pohľadávok.

Po každom kole elektronickej aukcie systém EAS vyhodnotí na základe aktivít veriteľov v aukčnej miestnosti predložené ponuky so zľavami, použitím koeficientu pre výpočet indexu prednosti vypočíta aktuálnu prednosť zúčastnených pohľadávok a vygeneruje nové poradie pohľadávok. O aktuálnom umiestnení a úspešnosti Vašich pohľadávok budete informovaní po každom kole elektronickej aukcie notifikáciou s protokolom.

V Protokole nájdete pre Vás užitočné informácie ako napr. či sa Vaše pohľadávky po danom kole aukcie nachádzajú v zóne krytej objemom finančných prostriedkov, t.j. ich úspešnosť alebo neúspešnosť, aktuálnu sumu istiny pohľadávky po zľave, pre neúspešné pohľadávky aj informáciu o výške zľavy, pri poskytnutí ktorej by bola pohľadávka v práve ukončenom kole aukcie úspešná.

Po ukončení posledného kola aukcie Vám bude sprístupnený Protokol s finálnymi výsledkami, na základe ktorého budú pre úspešné pohľadávky vygenerované dohody o novácii medzi veriteľom a dlžníkom v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva SR, a to v znení zverejnenom na stránke MZ SR na linku: http://www.health.gov.sk/?oddlzovane-zz-pravne-dokumenty

V prípade uzatvorenia dohody o novácii zároveň uvádzame, že v súlade s bodom 1.1 písm. c) čl. I 2. časti Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) dôjde k úhrade hodnoty nového záväzku, ktorý je predmetom dohody o novácii, v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o novácii. V zmysle bodu 3.1 čl. III dohoda o novácii nadobudne platnosť dňom jej uzavretia automatizovaným spôsobom v rámci EAS, pričom v zmysle bodu 3.2 pokiaľ nie je uvedené inak, dohoda nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v CRZ spôsobom ustanoveným zákonom, a to aj v prípade, ak podmienkou účinnosti dohody o novácii v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nie je povinné jej zverejnenie.

Záverom si Vás dovolíme informovať, že pre Vás pripravíme technické video, ktoré bude predstavovať manuál pre postup vo fáze Elektronickej aukcie. Toto bude prístupné na linku:
https://eas.eks.sk/Informacie