Dňom 1. januára 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon). Súčasťou uvedeného zákona je aj definovanie rozsahu sociálneho poistenia, platiteľov poistného a vymeriavacieho základu.

Podľa kogentného ustanovenia § 138 ods. 2 zákona odmena za pracovnú pohotovosť sa do vymeriavacieho základu nezahŕňa a ani v minulosti nebola súčasťou vymeriavacieho základu. Pojem „odmena za pracovnú pohotovosť“ bol s účinnosťou od 1.4.2002 nahradený pojmom „náhrada za pracovnú pohotovosť“, ale v ustanovení § 138 ods. 2 zákona zostal zachovaný, resp. zostal rovnaký ako v ustanovení § 16 ods. 2 zákona č. 274/1994 Z.z. o sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, ktorý upravoval vymeriavací základ do 31.12.2003. Uvedené vyvoláva v právnej norme zmätok a umožňuje vykonávať rôzne výklady subjektom, ktoré s právnou normou pracujú.

Na rozdiel od úpravy vymeriavacieho základu platnej do 31.12.2003, s účinnosťou od 1.1.2004 a v súlade s ustanovením § 138 ods. 1 zákona sa do vymeriavacieho základu započítava náhrada za pohotovosť poskytovaná podľa osobitného predpisu (§ 122 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov).

Z dôvodu opakovaných žiadostí zdravotníckych zariadení o zaujatie stanoviska k započítavaniu náhrad za pracovnú pohotovosť do vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 zákona o sociálnom poistení, požiadalo Ministerstvo zdravotníctva SR o stanovisko Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Za účelom zamedzenia rôznej právnej interpretácie ustanovenia § 138 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je v súčasnosti predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Predmetom tohto návrhu zákona je okrem iného aj explicitná úprava vylúčenia započítavania náhrady za pracovnú pohotovosť, náhrady za služobnú pohotovosť, náhrady za pohotovosť a príplatku za pohotovosť do vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie. Účinnosť tejto právnej úpravy sa predpokladá od 1. januára 2005.