Parlament prijal v decembri 2003 rozsiahlu novelu zákona o štátnej službe, ktorou sa podstatne zmení systém odmeňovania štátnych zamestnancov. Novela, ktorej cieľom je zefektívniť a skvalitniť štátnu službu v SR, s platnosťou od 1. januára 2004 ruší platové stupne závislé od počtu rokov praxe a zavádza systém bodového hodnotenia podľa výkonu a kvality práce štátneho úradníka. Popri stálej, dočasnej a prípravnej štátnej službe zavádza aj tzv. nominovanú štátnu službu, ktorá sa bude týkať obsadzovania špičkových postov. Nanovo upravuje vymenovávanie a odvolávanie vedúcich služobných úradov a predstavených, ktorí podliehajú priamo ministrovi.

Počet tarifných tried sa podľa novej úpravy zvýši z 9 na 11. Do najvyšších dvoch tarifných tried by pritom mali spadať zamestnanci vykonávajúci najnáročnejšie činnosti na ústredných orgánoch, ako aj tí, ktorí tvoria zásadné normy súvisiace s členstvom SR v Európskej únii. Za kvalitné plnenie služobných úloh budú môcť zamestnanci získať osobný príplatok až do výšky 100 % platovej tarify. Na druhej strane však novela zruší niektoré doterajšie výhody (napríklad príplatok k dôchodku alebo odchodné, k nemocenskému, k podpore pri ošetrovaní člena rodiny).

V zmysle schválenej novely dostanú štátni úradníci v príslušnej platovej triede jednotný vstupný plat. Ten sa bude od roku 2005 každoročne prehodnocovať na základe služobného hodnotenia, vychádzajúceho z porovnania výkonu zamestnanca s ostatnými pracovníkmi. Predstavený bude môcť úradníkovi prideľovať body a tým rozhodovať o percente zvýšenia základu jeho platu. Priemerné bodové hodnotenie všetkých zamestnancov úradu však nebude môcť prekročiť určený limit.

Najdôležitejšie zmeny v zákone o štátnej službe:

1. V § 3 sa upravuje možnosť občana domáhať sa deklarovaných práv, ktoré nebolo možné uplatniť podľa doterajšieho znenia. Dôkazné bremeno je na príslušnom služobnom úrade.

2. Zavádza sa inštitút nominovanej štátnej služby (§ 4), ktorá by mala byť najvyšším stupňom dosiahnutej štátnej služby. Zamestnanci v nominovanej štátnej službe by mali tvoriť jadro štátnej služby, pričom sa predpokladá, že ju budú tvoriť štátni zamestnanci z ministerstiev, iných ústredných orgánov štátnej správy a z ďalších vybraných služobných úradov. O vykonanie nominačnej skúšky bude môcť požiadať každý zamestnanec v stálej štátnej službe. Nominačnú skúšku bude realizovať Úrad pre štátnu službu.

3. Novým znením odseku 5 v § 5 sa presnejšie vymedzuje vzťah zákona k odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády, prezidenta, predsedu národnej rady alebo podpredsedov národnej rady v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe. Vzťahujú sa na nich len časti zákona o odmeňovaní, dovolenke a o nemocenskom zabezpečení, o náhrade škody, ako aj napr. o osobnom úrade, vymenovaní, prijatí do dočasnej štátnej služby, skončení štátnozamestnaneckého pomeru, posudku, potvrdení o štátnej službe, osobnom spise. Na odborníka plniaceho úlohy pre člena vlády, prezidenta, predsedu národnej rady alebo podpredsedu národnej rady sa vzťahujú aj ustanovenia o disciplinárnej zodpovednosti a o konaní vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru.

4. Po novom sú upravené kompetencie a pôsobnosť Úradu pre štátnu službu a služobných úradov (§ 6)

- pre jednotné uplatňovanie štátnozamestnaneckých vzťahov a v nadväznosti na organizačné štruktúry služobných úradov sa doplnila kompetencia pre Úrad pre štátnu službu,

- presnejšie sa vymedzuje výberové konanie, kedy Úrad pre štátnu službu vykonáva výberové konanie nielen na štátnozamestnanecké miesta v prípravnej štátnej službe a v dočasnej štátnej službe, ale aj v stálej štátnej službe, ak to ustanovuje tento zákon.

- explicite sa určuje, že na kontrolu podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o kontrole v štátnej správe,

- zavádza sa jednotný register štátnych zamestnancov, ktorý bude slúžiť na plnenie zo zákona vyplývajúcich povinností štátu ako zamestnávateľa napr. obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest štátnymi zamestnancami zaradenými mimo činnú štátnu službu. Potreba hodnotenia kvality štátnej služby ako nástroja na jej ďalšie skvalitňovanie a usmerňovanie, túto kompetenciu má úrad pre štátnu službu. Uverejňovanie služobných predpisov, vyhlasovanie voľných štátnozamestnaneckých miest, výberových konaní na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest a ďalších informácií podľa rozhodnutia úradu pre štátnu službu sa uskutočňovalo vo Vestníku úradu pre štátnu službu. Zákon ustanovil povinnosť úradu pre štátnu službu vyhlasovať voľné štátnozamestnanecké miesta v tlači bez zreteľa na finančnú náročnosť tohto spôsobu vyhlasovania. Vyhlasovanie voľných štátnozamestnaneckých miest aj iným spôsobom než v tlači. Spôsob uverejňovania služobných predpisov, ale aj ďalších informácií úradu pre štátnu službu a to aj v nadväznosti na reálne finančné možnosti úradu pre štátnu službu. Využívanie odborných kapacít iných služobných úradov v procese riadenia štátnej služby úradom pre štátnu službu.

5. Zavádza sa register štátnych zamestnancov. Novým § 6a sa presnejšie vymedzuje obsah registra štátnych zamestnancov vo vzťahu k zákonu o ochrane osobných údajov, resp. sa vypracuje zoznam osobných údajov, ktoré sú Úrad pre štátnu službu a služobné úrady oprávnené získavať a spracúvať o štátnych zamestnancoch.

6. Presnejšie sa vymedzuje právomoc a povinnosti vedúceho služobného úradu v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe tak, aby nezasahovali do pôsobnosti ministra riadiť a zodpovedať za činnosť ministerstva. Podľa zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ministerstvo v znení neskorších predpisov riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister. Podľa doterajšieho znenia zákona o štátnej službe však neboli vytvorené predpoklady na to, aby mal minister aj dostatočné kompetencie a vplyv na výber vedúceho služobného úradu, ktorý je kľúčovou funkciou pri zabezpečovaní plnenia služobných úloh na ministerstve. Minister môže podávať návrh na vymenovanie vedúceho služobného úradu v úrade, ktorým je ministerstvo a môže dať návrh aj na odvolanie. Predseda úradu pre štátnu službu na základe takéhoto návrhu, vedúceho služobného úradu odvolá. (Vedúci služobného úradu (ďalej len „vedúci úradu“) na účely tohto zákona je služobne najvyšší predstavený všetkým zamestnancom v príslušnom služobnom úrade. Vedúci úradu môže byť len štátny zamestnanec v stálej štátnej službe alebo štátny zamestnanec v nominovanej štátnej službe, ak tento zákon neustanovuje inak. Vedúci úradu plní úlohy spojené s riadením a kontrolou vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami v služobnom úrade, s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov a iné úlohy, ktoré mu uloží minister alebo predstavený v politickej funkcii.)

7. Úprava ustanovení o systemizácii reaguje na praktické potreby pri uplatňovaní zákona. Členenie štátnozamestnaneckých miest v systemizácii podľa jednotlivých druhov štátnej služby sa ukázalo ako nepraktické a nesystémové. Presnejšie sa vymedzujú niektoré pôvodné ustanovenia a odstraňuje sa duplicita. Systemizáciu schvaľuje vláda, čím sa odstraňuje rozpor kedy Národná rada Slovenskej republiky schvaľovala systemizáciu ako súčasť zákona, avšak vláda má v nej vykonať zmeny práve podľa toho istého zákona. Navrhovanou zmenou sa tiež sleduje spružnenie systemizácie s ohľadom na organizačné zmeny v štátnej službe.

8. Vypustenie úprav osobitných kvalifikačných predpokladov na vykonávanie riadiacich činností vzhľadom na to, že tieto už nie sú podmienkou pre štátneho zamestnanca na vymenovanie za predstaveného.

9. Vypustenie odbornej praxe ako kvalifikačného predpokladu vzhľadom na to, že sa komplexne mení spôsob odmeňovania.

10. Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest a výberové konanie na voľné štátnozamestnanecké miesta. Možnosť obsadenia voľného štátnozamestnaneckého miesta aj zo štátnych zamestnancov, ktorí boli zaradení mimo činnej štátnej služby z dôvodu zníženia počtu štátnozamestnaneckých miest a v rámci toho zrušenia ich štátnozamestnaneckých miest v systemizácii a iných štátnych zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky a prejavili o voľné miesto záujem. Doterajšia obligatórna povinnosť sa mení na fakultatívnu možnosť z dôvodov, že sa predpokladá zanedbateľný počet zamestnancov zaradených mimo činnej štátnej služby z tohto dôvodu. Ak je spomedzi štátnych zamestnancov na obsadenie voľného miesta viac kandidátov, služobný úrad môže uskutočniť interné výberové konanie, na ktoré sa uplatnia ustanovenia týkajúce sa výberového konania všeobecne. Zavedenie nového inštitútu spoločného výberového konania, ktorým sa odlíši výberové konanie na viacero voľných miest súčasne oproti inštitútu hromadného výberového konania (fast stream), to znamená, že služobný úrad bude mať možnosť rozhodnúť sa v prípade obsadzovania viacerých voľných štátnozamestnaneckých miest v tom istom odbore štátnej služby alebo aj v rôznych odboroch štátnej služby o forme realizácie výberového konania. Doplnenie tejto možnosti si vyžiadala aplikačná prax. V súlade so zavedením povinnosti vydávať Vestník úradu pre štátnu službu, uverejňovať v ňom oznámenia o spoločných výberových konaniach a o hromadných výberových konaniach sa táto povinnosť s rovnocennou možnosťou zverejniť voľné štátnozamestnanecké miesta v tlači. Zároveň sa zachováva možnosť zverejniť voľné štátnozamestnanecké miesta aj v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie. Reaguje sa aj na skutočnosť, že je potrebné obsadzovať niektoré štátnozamestnanecké miesta aj iným spôsobom než podľa poradia, ktoré určí výberová komisia. Pôjde najmä o miesta vedúcich služobných úradov ministerstiev a predstavených priamo riadených ministrom. Vytvára sa právny rámec na využívanie špeciálnych testov, ktorými je možné overiť schopnosti uchádzača. Obsadzovanie voľných štátnozamestnaneckých miest na ktoré sa vyžadujú mimoriadne osobnostné predpoklady a osobitné odborné znalosti v danom odbore štátnej služby, hromadným výberovým konaním. Vytvára sa právny rámec na uskutočňovanie hromadného výberového konania (tzv. fast stream) za účelom skvalitnenia výberu uchádzačov. Účelom hromadného výberového konania je poskytnúť služobným úradom možnosť výberu pri obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest z uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali takéto výberové konanie.

11. Rozšírenie doterajších 9 platových tried na 11 platových tried:

Funkcia

Platová trieda

referent1.
samostatný referent2.
odborný referent3.
hlavný referent4.
radca5.
samostatný radca6.
odborný radca, okresný radca7.
hlavný radca, krajský radca8.
štátny radca9.
hlavný štátny radca10.
generálny štátny radca11.

V nadväznosti na stratégiu zamestnanosti vo verejnom sektore sa rozšírili funkcie a platové triedy v štátnej službe tak, aby najmä na ústredných orgánoch štátnej správy bolo možné odmeňovať skupinu štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú najnáročnejšie činnosti vyššími tarifnými platmi ako umožňovala doterajšia právna úprava.

  • CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA

1. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: referent
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Rutinné činnosti pri príprave rozhodnutí spravidla s úplnými informáciami spracúvanými podľa presných postupov a podrobných pokynov, pod odborným dozorom, s bežnou psychickou záťažou, prípadne vykonávanie štátnej služby vyžadujúce zvýšenú fyzickú záťaž, so vzťahmi v rámci jedného kolektívu.

2. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: samostatný referent
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné rutinné opakujúce sa činnosti s premenlivými informáciami spracúvanými podľa rámcových pokynov alebo zaužívaného postupu s presne určenými výstupmi, so zodpovednosťou za výsledky ovplyvňujúce činnosť kolektívu. Zabezpečovanie časti zverenej agendy vyžadujúce koordinovanie činnosti v rámci organizačného útvaru.

3. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: odborný referent
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Odborné činnosti pri príprave rozhodnutí alebo pri príprave správneho konania alebo súdneho konania zvládnuteľné v rámci existujúcich štandardov alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend vo vymedzenej časti štátnej služby so značným rozsahom väzieb v rámci súboru vykonávaných činností.

4. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný referent
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné odborné činnosti alebo samostatné vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou právomocou na príslušnom úseku štátnej služby. Odborná príprava rozhodnutí na prvom stupni správneho konania alebo súdneho konania. Samostatné činnosti vyžadujúce spoluprácu aj s inými organizačnými útvarmi v služobnom úrade.

5. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenej časti štátnej služby v orgánoch miestnej štátnej správy, územných orgánoch štátnej správy, orgánoch alebo úradoch, ktoré vykonávajú štátne záležitosti. Odborná príprava rozhodnutí v druhom stupni správneho konania na príslušnom úseku štátnej správy vrátane účasti na kontrole.

6. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: samostatný radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Rozhodovanie na druhom stupni správneho konania. Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby alebo na príslušnom úseku štátnej správy. Riadenie, koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej služby v orgánoch miestnej štátnej správy, územných orgánoch štátnej správy, orgánoch alebo úradoch, ktoré vykonávajú štátne záležitosti.

7. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: odborný radca alebo okresný radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy (ďalej len "ústredný orgán štátnej správy") alebo iného orgánu štátnej správy alebo orgánu, alebo úradu, ktoré vykonávajú štátne záležitosti v príslušnom odbore štátnej služby. Tvorba opatrení v príslušnom odbore štátnej služby s celospoločenským dosahom. Kontrolná a inšpekčná činnosť, ako aj prešetrovanie sťažností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby. Koordinovanie činností orgánov štátnej správy a obcí na úrovni okresu alebo na úrovni kraja. Tvorba právnych predpisov podľa splnomocnení ustanovených zákonom s regionálnou pôsobnosťou alebo s celoštátnou pôsobnosťou. Tvorba a koordinovanie koncepcií a programov rozvoja v odbore štátnej služby s dôsledkami na územie okresu.

8. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný radca alebo krajský radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti. Koordinovanie štátnej služby alebo častí zložitých systémov na úrovni ústredného orgánu štátnej správy v príslušnom odbore štátnej služby alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni. Kontrolná a inšpekčná činnosť vrátane vybavovania sťažností a petícií s celospoločenským dosahom. Normotvorná činnosť vo vymedzenej oblasti v príslušnom odbore štátnej služby na úrovni ústredného orgánu štátnej správy alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni. Koncepčná, systémová činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia s dôsledkami na územie kraja.

9. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: štátny radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Tvorba štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni orgánu štátnej správy alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni. Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni orgánu štátnej správy alebo úradu, ktorý vykonáva štátnu správu na celoštátnej úrovni alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, vrátane čerpania prostriedkov európskych spoločenstiev. Koncepčná činnosť a tvorba legislatívnych opatrení na úrovni orgánu štátnej správy alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni alebo s medzinárodným dosahom.

10. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný štátny radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Tvorba štátnej politiky na úrovni ústredného orgánu štátnej správy. Tvorba strategických zámerov a ich presadzovanie v komisiách alebo výboroch zriadených Európskou komisiou alebo Radou Európskej únie na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ústredného orgánu štátnej správy, vrátane čerpania prostriedkov európskych spoločenstiev. Koncepčná činnosť a tvorba legislatívnych opatrení na úrovni ústredného orgánu štátnej správy. Tvorba zákonov na ministerstve a na inom ústrednom orgáne štátnej správy.

11. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: generálny štátny radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Tvorba štátnej politiky alebo rámcovej pozície Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v orgáne alebo úrade, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni.
Koordinovanie medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, vrátane čerpania prostriedkov európskych spoločenstiev.
Koncepčná činnosť, tvorba zásadných prierezových zákonov a legislatívnych opatrení na úrovni orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, súvisiacich s rámcovou pozíciou Slovenskej republiky pre rozhodovací proces Európskej únie.

  • Platové tarify štátny zamestnancov

Platová trieda

Platová tarifa
(Sk mesačne)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

7 940
7 350
8 610
9 360
11 190
11 880
13 460
14 430
16 450
18 760
21 390

12. Nariadením vlády Slovenskej republiky sa ustanoví priemer platových tried na jednotlivých služobných úradoch tak, aby nedochádzalo k neopodstatnenému zaraďovaniu štátnych zamestnancov do vyšších platových tried.

13. Medzi náležitosti rozhodnutia o vymenovaní do štátnej služby sa zaviedol inštitút pravidelné miesto výkonu štátnej služby. Jeho zavedenie je potrebné na presné definovanie pravidelného miesta výkonu štátnej služby pre účely pracovných ciest a zahraničných pracovných ciest.

14. Štátny zamestnanec spoločne s vymenovaním obdrží aj opis štátnozamestnaneckého miesta. Tým sa vylúčia pochybnosti pri plnení služobných úloh.

15. Úprava trvania prípravnej štátnej služby trvá najmenej tri mesiace a najviac šesť mesiacov; predĺži sa najviac na jeden rok, ak je v rámci prípravnej štátnej služby štátny zamestnanec povinný získať osobitné kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu.

16. Presnejšie vymedzenie odborného vzdelávania ako súčasť prípravnej štátnej služby, kedy doterajším znením nebolo jednoznačne zrejmé o aké osobitné kvalifikačné predpoklady a podľa akých osobitných predpisov sa mala odborná príprava uskutočňovať.

17. Kvalifikačná skúška. Súčasťou kvalifikačnej skúšky je aj overenie znalostí osobitných predpisov, ak sa na výkon funkcie vyžadujú osobitné kvalifikačné predpoklady a tiež zhodnotenie vykonávania služobných úloh školiteľom a nie služobné hodnotenie, ktoré má vykonať predstavený.

18. Vypustenie opakovania kvalifikačnej skúšky vzhľadom na to, že sa mení postavenie štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe a nie je žiadúce, aby úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky bolo podmienkou na prechod z prípravnej štátnej služby do stálej štátnej služby a preto ani nie je dôvod vykonávať opakovanú kvalifikačnú skúšku.

19. Nominovaná štátna služba nadväzuje na stálu štátnu službu a podmienkou vymenovania do tejto služby je úspešné vykonanie nominačnej skúšky.

20. Rozšírenie možnosti prijatia štátneho zamestnanca do dočasnej štátnej služby bez výberového konania na zastupovanie aj štátneho zamestnanca postaveného mimo činnú štátnu službu a štátneho zamestnanca, ktorý bol dočasne preložený. Miesto je možné dočasne obsadiť už od jeho oznámenia úradu pre štátnu službu. Zastupovanie trvá až do doby vymenovania vo výberovom konaní vybratého uchádzača. Uchádzač nemusí spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon niektorých činností podľa osobitného predpisu a osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon riadiacich činností

21. Možnosť odvolať odborníka plniaceho úlohy pre člena vlády najmä z dôvodov, ak už na plnenie týchto úloh nie je potrebný odborník alebo ak takýto odborník neplní úlohy v súlade s požiadavkami toho pre koho má úlohy plniť.

22. Doterajšie dôvody zmeny štátnozamestnaneckého pomeru doplnené o vymenovanie štátneho zamestnanca na zastupovanie predstaveného počas jeho neprítomnosti presahujúcej dva týždne alebo v prípade, keď sa uvoľní miesto predstaveného. Ku skráteniu uvedenej lehoty z troch na dva týždne viedla aplikačná prax, nakoľko doterajšie vymedzenie sa ukázalo ako obmedzujúce v tom, že sa dlhodobo navodzoval stav bez právnej zodpovednosti za plnohodnotný výkon funkcie predstaveného.

23. Možnosť štátneho zamestnanca v dočasnej alebo prípravnej štátnej službe zaradiť mimo činnú štátnu službu z dôvodu podozrenia zo závažného služobného previnenia alebo podozrenia zo spáchania trestného činu.

24. Možnosť preložiť štátneho zamestnanca dočasne aj na dlhšiu dobu než na 6 mesiacov. Takéto preloženie je možné uskutočniť so súhlasom štátneho zamestnanca. Štátneho zamestnanca v nominovanej štátnej službe je možné preložiť na dobu až päť rokov aj bez jeho súhlasu, vzhľadom na to, že bude tvoriť jadro štátnej služby. Predpokladajú sa uňho nadštandardné vedomosti a schopnosti, ktoré bude treba využiť podľa potrieb štátnej služby. Možnosť preložiť štátneho zamestnanca v tom istom odbore štátnej služby toho istého služobného úradu, ak sa zmení opis štátnozamestnaneckého miesta. Takáto úprava v doterajšom znení zákona chýbala. Upravuje spôsob určovania funkčného platu preloženému zamestnancovi.

25. Vymenovanie predstaveného a zastupovanie predstaveného. Vytvorila sa rovnováha medzi apolitickou štátnou službou a zodpovednosťou voči predstaveným v politických funkciách služobných úradov („ predstaveného v služobnom úrade ktorého priamo riadi minister, vymenúva vedúci úradu na návrh ministra z uchádzačov, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní“). Zrovnoprávnili sa podmienky výberového konania predstaveného pre uchádzačov, ktorí nie sú štátnymi zamestnancami alebo sú štátnymi zamestnancami v prípravnej štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe. Podľa nového znenia sa umožňuje, aby zástupcu vedúceho služobného úradu mohol vymenovať a odvolať kedykoľvek vedúci služobného úradu. Z aplikačnej praxe vyplynula potreba riešiť zastupovanie uvoľneného miesta predstaveného iným predstaveným. Doterajšie riešenie spôsobovalo problémy najmä v tom, že takýto zastupujúci predstavený sa často nemohol plnohodnotne venovať plneniu povinností predstaveného. Okrem toho, ustanovenie nebolo vykonateľné v menších služobných úradoch, kde je len jeden predstavený. Naopak, prax ukazuje, že je efektívnejšie poveriť zastupovaním na uvoľnenom mieste predstaveného štátneho zamestnanca z toho istého odboru štátnej služby.

26. Úprava ustanovenia o odvolaní predstaveného. Vedúci úradu odvolá predstaveného v stálej štátnej službe alebo v nominovanej štátnej službe, ak
- sa zmenou organizačnej štruktúry služobného úradu zrušil útvar, ktorý riadi,
- nevykazuje požadované výsledky pri vykonávaní štátnej služby podľa služobného hodnotenia,
- nemôže dlhšie ako šesť mesiacov plniť povinnosti predstaveného zo zdravotných dôvodov,
- predstavený písomne požiada služobný úrad o uvoľnenie alebo
- uplynula doba, na ktorú bol vymenovaný predstavený, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine a ktorého služobným úradom je ministerstvo zahraničných vecí.

27. Rozšírenie dôvodov vylučujúcich vykonávanie štátnej služby. Odo dňa, ktorým sa štátny zamestnanec stal poslancom Európskeho parlamentu, poslancom národnej rady, prezidentom, členom vlády, predsedom najvyššieho kontrolného úradu alebo podpredsedom najvyššieho kontrolného úradu, sudcom ústavného súdu, guvernérom alebo viceguvernérom Národnej banky Slovenska, členom bankovej rady Národnej banky Slovenska, starostom, primátorom, predsedom vyššieho územného celku, poslancom obecného zastupiteľstva dlhodobo uvoľneným na výkon funkcie, poslancom vyššieho územného celku dlhodobo uvoľneným na výkon funkcie, alebo expertom medzinárodnej organizácie, ktorý za vykonávanie funkcie dostáva plat, sa štátny zamestnanec zaradí mimo činnej štátnej služby na čas, po ktorý bude uvedené činnosti vykonávať - za tento čas mu nepatrí plat štátneho zamestnanca; štátny zamestnanec, ktorý nasleduje manžela vykonávajúceho štátnu službu v cudzine alebo ktorý nasleduje manžela do miesta výkonu verejnej služby, ktoré je podľa pracovnej zmluvy v cudzine, sa zaradí mimo činnej štátnej služby - počas zaradenia štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby mu nepatrí plat štátneho zamestnanca; štátneho zamestnanca možno s jeho súhlasom vyslať na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky do inštitúcie Európskej únie; počas vyslania sa štátny zamestnanec zaradí mimo činnú štátnu službu; doba vyslania je najmenej šesť mesiacov a najviac štyri roky, pričom o skončení, skrátení alebo predĺžení vyslania rozhoduje vedúci úradu - počas vyslania patrí štátnemu zamestnancovi plat, ktorý by mu patril, ak by nebol vyslaný na vykonávanie funkcie národného experta a tiež má nárok na náhradu výdavkov súvisiacich s vyslaním, okrem náhrady výdavkov, ktorú mu preukázateľne poskytla inštitúcia Európskej únie, do ktorej bol vyslaný.

28. Nové ustanovenie o dočasnom vyslaní štátneho zamestnanca možno s jeho súhlasom dočasne vyslať na vykonávanie štátnej služby do cudziny; doba dočasného vyslania je spravidla tri roky; o dočasnom vyslaní rozhoduje vedúci úradu alebo vedúci úradu po dohode s vedúcim úradu, ktorým je ministerstvo zahraničných vecí, alebo s vedúcim zastupiteľského úradu.

29. Úprava ustanovení o pracovných cestách a zahraničných pracovných cestách presnejšie vymedzuje nástup štátneho zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu a súčasne sa zosúlaďuje so zákonom o cestovných náhradách. Presnejšie sa vymedzuje pravidelné miesto výkonu štátnej služby za účelom vymedzenia pracovnej cesty a zahraničnej pracovnej cesty.

30. Upravené znenie ustanovení o skončení a zániku štátnozamestnaneckého pomeru. Štátnozamestnanecký pomer sa skončí:
- odvolaním zo štátnozamestnaneckého miesta z dôvodov uvedených v § 40 ods. 1 až 3,
- uložením disciplinárneho opatrenia prepustenia z nominovanej štátnej služby, prepustenia zo stálej štátnej služby, prepustenia z dočasnej štátnej služby, prepustenia z prípravnej štátnej služby [§ 61 ods. 2 písm. c) až e)],
- na žiadosť štátneho zamestnanca (§ 41),
- v skúšobnej lehote (§ 42) alebo
- uplynutím dočasnej štátnej služby (§ 43).

31. Rozšírenie dôvodov skončenia štátnozamestnaneckého pomeru služobným úradom.

  • Ak stratil oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, ak štátny zamestnanec nebol trvale preložený.

  • V prípravnej štátnej službe, v stálej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe služobný úrad skončí štátnozamestnanecký pomer odvolaním aj z týchto dôvodov:

- štátny zamestnanec nevykazuje podľa záveru služobného hodnotenia požadované výsledky v štátnej službe alebo
- zrušenia jeho štátnozamestnaneckého miesta v systemizácii, ak štátny zamestnanec, ktorého štátnozamestnanecké miesto bolo zrušené nesúhlasí s trvalým preložením; v tom prípade sa štátnemu zamestnancovi poskytne náhrada vo výške dvojnásobku jeho funkčného platu a ak štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca trval dlhšie ako dva roky, poskytne sa mu náhrada vo výške trojnásobku jeho funkčného platu; to neplatí, ak ide o štátneho zamestnanca v dočasnej štátnej službe prijatého na zastupovanie,
- nezaradenia odvolaného vedúceho úradu alebo predstaveného na vykonávanie štátnej služby na štátnozamestnanecké miesto toho istého odboru štátnej služby a na tú istú funkciu z dôvodu, že služobný úrad takéto miesto nemá a so štátnym zamestnancom sa nedohodne inak, pričom sa mu poskytne náhrada vo výške dvojnásobku jeho funkčného platu.

  • Služobný úrad skončí štátnozamestnanecký pomer so štátnym zamestnancom v stálej štátnej službe alebo nominovanej štátnej službe odvolaním, ak štátny zamestnanec podľa záverov v dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich služobných hodnoteniach nevykazuje požadované výsledky v štátnej službe. Služobný úrad skončí štátnozamestnanecký pomer s odvolaným vedúcim úradu alebo predstaveným, ak tento nevykazuje požadované výsledky v štátnej službe podľa záveru služobného hodnotenia.

32. Úprava ustanovenia o skončení štátnozamestnaneckého pomeru v skúšobnej lehote. Štátnozamestnanecký pomer možno skončiť v skúšobnej lehote počas prípravnej štátnej služby alebo dočasnej štátnej služby z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu tak zo strany služobného úradu, ako aj zo strany štátneho zamestnanca; štátnozamestnanecký pomer sa skončí dňom určeným v rozhodnutí; lehota od vydania rozhodnutia do dňa určeného v rozhodnutí nesmie byť dlhšia ako 15 dní a nesmie sa skončiť po uplynutí skúšobnej lehoty; ak štátny zamestnanec požiada o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru, vedúci úradu vydá rozhodnutie do troch dní od oznámenia skončenia štátnozamestnaneckého pomeru štátnym zamestnancom, štátnozamestnanecký pomer skončí dňom uvedeným v oznámení, najskôr však dňom jeho doručenia štátnemu zamestnancovi.

33. Úprava ustanovenia o skončení štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona. Štátnozamestnanecký pomer na základe zákona sa skončí dňom
- uplynutia prípravnej štátnej služby, ak nebola úspešne vykonaná kvalifikačná skúška,
- uplynutia dočasnej štátnej služby,
- nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol štátny zamestnanec odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ak výkon trestu nebol podmienečne odložený,
- nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
- ktorým štátny zamestnanec dovŕši vek 65 rokov s výnimkou štátneho zamestnanca v dočasnej štátnej službe odborníka alebo prijatého na zastupovanie, alebo
- uplynutia času zaradenia mimo činnej štátnej služby, ak štátneho zamestnanca nemožno opätovne zaradiť na štátnozamestnanecké miesto.

34. Úprava ustanovení o služobnom hodnotení štátneho zamestnanca (§ 48). Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca vykoná predstavený raz za rok; služobné hodnotenie štátneho zamestnanca v prípravnej štátnej službe vykoná predstavený pri skončení prípravnej štátnej služby; služobné hodnotenie štátneho zamestnanca obsahuje hodnotenie vykonávania štátnej služby z hľadiska:
- plnenia písomného pokynu predstaveného o služobných úlohách,
- celkovej výkonnosti a prínosu pre služobný úrad pozostávajúcich najmä zo správnosti, včasnosti, samostatnosti a iniciatívy pri plnení úloh vyplývajúcich z vykonávania štátnej služby alebo súvisiacich s vykonávaním štátnej služby,
- dodržiavania etického kódexu a služobnej disciplíny.

35. Novým znením § 48 sa navrhlo, aby služobné hodnotenie nebolo absolútnym hodnotením ale relatívnym hodnotením vo vzťahu k iným štátnym zamestnancom, čím by sa malo zabezpečiť väčšia objektivita v hodnotení štátnych zamestnancov v služobnom úrade. Presnejšie sa vymedzili kritériá služobného hodnotenia a zároveň sa odstránila duplicita. Limituje sa počet bodov, ktoré je možno použiť pri služobnom hodnotení. Záver služobného hodnotenia sa má vyjadrovať presnejšie a kritériom bude porovnanie s inými zamestnancami služobného úradu.

36. Nový režim pri sťažnosti podanej štátnym zamestnancom vo veciach vykonávania štátnej služby sa obmedzilo právo na sťažnosť v prípadoch, ak môže štátny zamestnanec využiť opravný prostriedok. Aplikačná prax preukázala, že inštitút sťažnosti, tak ako bol v zákone vymedzený viedol k tomu, že v tej istej veci často služobný úrad rozhodoval tak v konaní o veci samej, ako aj v konaní o sťažnosti. Vytvárala sa nežiadúca duplicita a neúmerne to zaťažovali služobné úrady. Tiež sú zmeny v príslušnosti predstavených pri vybavovaní a prešetrovaní sťažností. Okrem toho sa upravuje postup pri vybavovaní a prešetrovaní sťažností, ktoré smerujú voči vedúcemu služobného úradu, resp. voči predsedovi úradu pre štátnu službu. Sťažnosti sa budú prešetrovať a vybavovať podľa zákona o sťažnostiach. Aplikačnou praxou zákona sa ukázalo ako nesystémové, riešiť sťažnosti v konaní podľa zákona. Postupom podľa doterajšieho vymedzenia v zákone sa strácal význam a opodstatnenie inštitútu sťažnosti, kedy mala sťažnosť charakter návrhu na začatie konania podľa zákona.

37. Nové znenie inej zárobkovej činnosti vzhľadom na potrebu jednotného výkladu v aplikačnej praxi. Novo vymedzuje, že štátny zamestnanec v súvislosti s členstvom v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch ktorejkoľvek právnickej osoby nemôže poberať odmenu za takéto členstvo a rozširuje sa aj okruh činností, ktoré sa nepovažujú za podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť o činnosti, ktoré z praktického hľadiska sú potrebné. Súčasne sa napráva stav, keď sa novelou zákona umožnilo štátnym zamestnancom vykonávať funkciu poslanca obce alebo vyššieho územného celku, tiež člena komisie pre vyšetrovanie leteckých nehôd alebo pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti civilného leteckého personálu. Vypustením slov sa reaguje na potreby aplikačnej praxe, keď činnosti posudkových lekárov nebolo možné zabezpečiť zo zdrojov štátnych zdravotníckych zariadení alebo neštátnych zdravotníckych zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec v plnom rozsahu. Vypĺňa sa medzera, kedy podľa doterajšieho znenia spôsobovalo problémy tak služobným úradom ako aj štátnym zamestnancom vymedzenie pravidiel vykonávania zákonom definovaných činností. Najmä nebolo zrejmé, či je možné takéto činnosti vykonávať aj v služobnom čase a či je možné súbežne poberať funkčný plat a odmenu za výkon tej ktorej činnosti. Preto sa navrhuje, aby služobný úrad mohol umožniť vykonávanie činností uvedených aj v služobnom čase, ak súvisia so štátnou službou a ak je ich výkon v inom ako pravidelnom mieste výkonu štátnej služby, môže služobný úrad vyslať štátneho zamestnanca na služobnú cestu. Navrhuje sa, aby aj v takomto prípade nebolo dotknuté právo štátneho zamestnanca za uvedené činnosti.

38. Odmeňovanie štátnych zamestnancov rieši novým spôsobom (§ 82) na základe jednotného vstupného platu pre všetkých štátnych zamestnancov a jeho každoročnej úpravy na základe výsledkov služobného hodnotenia. Návrhom na nový spôsob odmeňovania by sa malo dosiahnuť spravodlivejšie odmeňovanie za zásluhovosť a dosahované výsledky a nie za dosiahnutie rokov odbornej praxe. Keďže služobné hodnotenie sa na odborníkov plniacich úlohy pre člena vlády, prezidenta, predsedu národnej rady alebo podpredsedu národnej rady nevzťahuje, spôsob zvýšenia ich tarifného platu, respektíve jeho zachovanie bez zmeny je na základe rozhodnutia člena vlády, prezidenta, predsedu národnej rady alebo podpredsedu národnej rady.

  • Tarifný plat

od roku 2005 sa platová tarifa pri dosiahnutí bodovej hodnoty na základe služobného hodnotenia
a) 4 sa zvýši o 3 %,
b) 3 sa zvýši o 2 %,
c) 2 sa zvýši o 1 %,
d) 1 a 0 zostáva bez zmeny.

39. Osobný príplatok na základe úrovne kvality plnenia úloh štátnym zamestnancom možno priznať pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor až do výšky 100 % z platovej tarify, ktorá mu patrí.

40. Osobitný príplatok na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti patrí osobitný príplatok vo výške 50 % až 100 % z platovej tarify.

41. Poskytnutie odmeny štátnemu zamestnancovi z titulu prvého skončenia stálej štátnej služby po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, a to najviac v sume trojnásobku jeho posledne priznaného funkčného platu.

42. Vypustilo sa ustanovenie o ďalšom plate na základe záverov Stratégie zamestnávania vo verejnom sektore.

43. Nový § 106a navrhuje jednorazové mimoriadne odškodnenie štátnemu zamestnancovi vykonávajúcemu štátnu službu v sídle služobného úradu v cudzine alebo jeho pozostalým podľa situácie, za ktorej došlo k poškodeniu zdravia zamestnanca alebo k jeho smrti, prípadne k vyhláseniu za mŕtveho. Štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu v cudzine je vystavený zvýšeným rizikám, ktoré musí znášať pri plnení služobných povinností alebo v priamej súvislosti s ním. Mnohé z týchto nepredvídaných udalostí, často zavinené tretími osobami, svojou náhlosťou spôsobujú neúmerné zaťaženie členov domácnosti zamestnanca s dlhodobými dôsledkami. Jednorazové mimoriadne odškodnenie samotného štátneho zamestnanca má byť satisfakčným plnením za stratu zdravia v rizikovom prostredí, v ktorom plnil úlohy štátu. Výška poskytnutého odškodnenia v navrhovanom rozpätí bude závisieť od miery zníženia spôsobilosti na výkon zahraničnej služby.

44. Poskytovanie príplatku k nemocenskému a k podpore pri ošetrovaní člena rodiny je zrušené.

 

Príloha č. 2

Informácia
o vekovej štruktúre riaditeľov zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR v januári 2004

Od 1.j anuára. 2004 patrí do pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR 54 zdravotníckych zariadení. Vekový priemer riaditeľov zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR je 52 rokov.

Najvyšší vek riaditeľa zdravotníckeho zariadenia je 70 rokov, najnižší je 36 rokov. Ako vyplýva z informácie o vekovej štruktúre, najčastejšia veková hodnota je 48 rokov. Najväčší počet riaditeľov (26) je v kategórii vek od 50 – 60 rokov, čo je 50,98 %.

Traja z riaditeľov sú poverení riadením zdravotníckych zariadení do obsadenia týchto funkcií na základe výsledku výberového konania. Osobný úrad nedisponuje s osobnými údajmi o veku týchto riaditeľov (poverenie sa viaže k ich súčasnej pracovnej zmluve a príslušnými osobnými údajmi disponuje len zamestnávateľ). Z toho dôvodu nie sú zahrnutí v tabuľke.

Tabuľka 1: Sumárna tabuľka so zadanými kritériami veku, s početným a percentuálnym vyhodnotením

Kritérium

Počet

%

A.

Vek nad 60 rokov

7

13,73

B.

Vek od 50 - 60 rokov

26

50,98

C.

Vek od 40 - 49 rokov

14

27,45

D.

Vek do 39 rokov

4

7,84

Spolu

51

100