Meno a priezvisko MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE
Funkcia predseda
Pracovisko Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
Kontakt ivan.vulev@nusch.sk
 
Meno a priezvisko doc. RNDr. Denisa Nikodemová, PhD.
Funkcia podpredseda
Pracovisko Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
Limbová 12, 833 03 Bratislava
Kontakt denisa.nikodemova@szu.sk
 
Meno a priezvisko doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
Funkcia stály člen
Pracovisko Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Oddelenie radiačnej onkológie
Rastislavova 43, 041 91 Košice
Kontakt dubinsky@vou.sk
 
Meno a priezvisko doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc, mim. prof.
Funkcia stály člen
Pracovisko Univerzitná nemocnica Martin
Klinika nukleárnej medicíny UNM a JLF UK
Kollárova 2, 036 59 Martin
Kontakt ivan.reznak@jfmed.uniba.sk
reznak@jfmed.uniba.sk
 
Meno a priezvisko doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.
Funkcia stály člen
Pracovisko Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave
Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava
Kontakt martina.horvathova@truni.sk
mhorvath@truni.sk
 
Meno a priezvisko doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Funkcia stály člen
Pracovisko Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
II. Rádiologická klinika LF UK a OÚSA
Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Kontakt viera.lehotska@ousa.sk
 
Meno a priezvisko RNDr. Karol Böhm, PhD.
Funkcia stály člen
Pracovisko Úrad verejného zdravotníctva SR
Odbor ochrany zdravia pred žiarením
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
Kontakt karol.bohm@uvzsr.sk
 
Meno a priezvisko Ing. Pavol Marko, PhD.
Funkcia stály člen
Pracovisko Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 594/28, 911 01 Trenčín
Kontakt fyzici@fntn.sk
 
Meno a priezvisko MUDr. Alena Kállayová
Funkcia dočasný člen
Pracovisko Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Preventívne centrum
Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Kontakt akallayo@ousa.sk
 
Meno a priezvisko Mgr. Michaela Felcanová, PhD.
Funkcia tajomník
Pracovisko Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor zdravotnej starostlivosti sekcie zdravia MZ SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Kontakt michaela.felcanova@health.gov.sk

Dátum aktualizácie: 8. februára 2017