ZDRAVIE A OCHRANA SPOTREBITEĽOV


VEREJNÉ ZDRAVIE


V oblasti verejného zdravia bude predsednícke Trio presadzovať kroky na zlepšenie zdravia občanov EÚ, v súlade so stratégiou EÚ v oblasti zdravia a údajmi od Svetovej zdravotníckej organizácie, a uplatňovať opatrenia stanoveného v treťom programe Únie pre činnosť v oblasti zdravia (2014-2020), s patričným ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu.

Tri predsedníctva sa domnievajú, že je potrebné zabezpečiť primerané zastúpenie zdravia v procese európskeho semestra. Tri predsedníctva budú podporovať pokračovanie procesu  reflexie o chronických ochoreniach a procesu reflexie o moderných, pružných a udržateľných zdravotných systémoch, najmä dôležitosť zabezpečenia udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti, ich dostupnosti, ako aj kapitálu v poskytovaní bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov, hľadajúc zlepšenie primárnej starostlivosti a jej vzťah k systému nemocníc.  

Vo všetkých oblastiach činnosti budú tri predsedníctva zdôrazňovať a podporovať identifikáciu a prijatie inovatívnych prístupov, vrátane posúdenia nákladov a prínosov, ktoré by mohli mať pozitívny vplyv na zdravie občanov, ako aj na ekonomiku. Tri predsedníctva budú v úzkej spolupráci s Komisiou vyhodnocovať výsledky dosiahnuté pri vykonávaní smernice o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Tri predsedníctva budú realizovať program v oblasti podpory zdravia, prevencie chorôb a zdravotnej starostlivosti, s prihliadnutím na organizačné záležitosti a so silnejším zameraním na najzraniteľnejšie skupiny. Budú dávať prednosť individuálnej a kolektívnej prevencii, s osobitným zameraním na primárnu a sekundárnu prevenciu chronických neprenosných ochorení, ich výskyt a vysoké náklady na ľudské, sociálno-ekonomické a zdravotné podmienky. V tejto súvislosti bude osobitná pozornosť venovaná propagácii zdravého životného štýlu so zameraním na podporu fyzickej aktivity a zdravú výživu.

Náležitá pozornosť sa bude venovať aj k posilneniu spolupráce na úrovni EÚ pri závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia (najmä v súvislosti s novovznikajúcimi alebo opätovne vznikajúcimi prenosnými chorobami), a to najmä prostredníctvom riadnej implementácie právnych predpisov v celej EÚ.

 
LIEKY A ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY

S cieľom vyplniť medzery v existujúcich právnych predpisoch EÚ v oblasti zdravotníckych pomôcok, k ďalšiemu posilneniu bezpečnosti pacientov a na podporu inovácií a konkurencieschopnosti európskeho priemyslu zdravotníckych pomôcok, umožnením rýchleho a nákladovo efektívneho prístupu na trh pre inovatívne zdravotnícke pomôcky, tri predsedníctva budú uprednostňovať prácu na balíku dvoch návrhov týkajúcich sa zdravotníckych pomôcok a diagnostických pomôckach in-vitro s cieľom zabezpečiť včasné prijatie a nadobudnutie účinnosti týchto dvoch nariadení.

V súvislosti s oznámeným revízie nariadenia o liekoch na inovatívnu liečbu, smernice o darovaní ľudských tkanív a buniek a smernice o zbere a distribúciu ľudskej krvi a zložiek krvi, tri predsedníctva budú aktívne pokračovať v práci na návrhoch predložených Komisiou.
Komisia v súčasnosti pracuje na revízii smernice o veterinárnych liekov, ktorá bude vyžadovať horizontálne preskúmanie v Rade, aby sa predišlo zbytočným nezrovnalostiam v legislatívnom rámci o liekoch na humánne použitie. Tri predsedníctva budú pracovať na tomto návrhu akonáhle bude prijaté Komisiou.

Tri predsedníctva môžu tiež preskúmať, či a ako pokračuje prebiehajúca revízia  smernice o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien humánnych liekov, používanie a ich začlenenie do systému verejného zdravotného poistenia.


POTRAVINY


Ochrana zdravia občana vyžaduje neustálu pozornosť v súvislosti s  bezpečnosťou potravín.  Tri predsedníctva budú venovať prioritnú pozornosť rozvoju právneho a politického rámca s cieľom pokračovať v zaistení bezpečnosti potravín pre všetkých občanov, vrátane prevencie podvodov v oblasti potravinárstva.

Riadne vykonávanie dvoch významných právnych predpisov, nariadenia o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom ("označovanie potravín") a nariadenia o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a celkovej náhrady stravy pre reguláciu hmotnosti, bude dôležité pre posilňovanie informácií, transparentnosti a vysokej úrovne bezpečnosti potravín pre občanov Únie.