​Ministerstvo zdravotníctva SR zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Cieľom výzvy je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, zvýšenie ich produktivity a efektívnosti, vrátane lôžkového fondu a znižovania priemernej dĺžky hospitalizácie.
Tieto zámery sú v súlade s 26-timi  projektmi, na ktorých ministerstvo zdravotníctva aktuálne pracuje. „Zdravotnícke zariadenia môžu štrukturálne fondy využiť na rekonštrukciu budov a infraštruktúry, vnútorných a vonkajších priestorov, skvalitnenie akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti, nákup materiálno-technického vybavenia či zdravotníckej techniky. Financie môžu v prvom kole získať nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva či obrany, ale aj tie, ktoré patria pod VÚC, obce, zelenú budú mať aj neziskovky či súkromné subjekty," povedal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker.
Oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok je 44 nemocníc. Objem finančných prostriedkov vyčlenených na prvé kolo výzvy predstavuje 70 mil. eur, pričom maximálna výška oprávnených výdavkov na jeden projekt je 15 mil. eur. „Naším cieľom je, aby sme efektívne dokázali využiť prostriedky z európskych fondov. Ak projekt splní kritériá, nemocnica bude môcť čerpať štrukturálne fondy.  Som rád, že pokračujeme v modernizácii zdravotníckych zariadení a toto je typický príklad, ako prostriedky z európskych fondov môžu skvalitniť život občanom SR,“  uviedol podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a zároveň ocenil, že ministerstvo zdravotníctva umožní žiadosti o nenávratný finančný príspevok predkladať elektronickou formou.  Prostredníctvom IROP budú môcť nemocnice využiť na financovanie svojich projektov celkovo 153 mil. eur zo zdrojov EÚ, MZ SR predpokladá, že 2. kolo výzvy vyhlási na budúci rok.
 

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker a podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini informovali o výzve na modernizáciu nemocníc Minister zdravotníctva Tomáš Drucker a podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini informovali o výzve na modernizáciu nemocníc