Identifikačné údaje organizácie: Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Winterova 66
921 63 Piešťany
IČO: 36084221
Identifikácia majetku: budova v Piešťanoch na Nálepkovej ul. č. 12 súp. č. 1830, zapísaná na LV č. 5869 v k. ú. Piešťany, postavená na p. č. 7709, zastavaná plocha o výmere 326 m2
Zoznam majetku: miestnosť č. 103 (ambulancia) - priestor o výmere 22,20 m2
miestnosť č. 104 (ambulancia) - priestor o výmere 23,60 m2
miestnosť č. 105 (ambulancia) - priestor o výmere 17,60 m2
miestnosť č. 107 (denná miestnosť) – priestor o výmere 1,85 m2
miestnosť č. 108 (čakáreň) – priestor o výmere 25,15 m2
miestnosť č. 109 (WC) – priestor o výmere 1,20 m2
nachádzajúci sa na 1. poschodí v objekte budovy zubného strediska – Tovaryho vila, Nálepková 12, Piešťany.
Spôsob zamýšľaného nakladania s majetkom: Uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov

   Minimálna požadovaná cena za nájom je 70,00 €/ m2/ rok. K ročnému nájmu sa platí zálohovo za dodávku energií a služieb, a to:

  • elektrická energia
  • dodávka vody a stočné
  • dodávka tepla

   Váš návrh za m2 € /rok zašlite v zalepenej obálke na adresu:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
JUDr. Filip Barbarič, MPH
Winterova 66
Piešťany
921 63

   Na obálku napíšte heslo: „NEOTVÁRAŤ – Budova zubného strediska - nebytové priestory“

   Nemocnica A. Wintera n. o. si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú zmluvu.

Lehota na predloženie ponúk záujemcov: do 20.10.2019
Termín verejného otvárania obálok s ponukami: 22.10.2019 o 11:00 hod

   Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku priestorov na čísle 0911 930 518 alebo 033 7955301.

 

   S pozdravom

MUDr. Štefan Kóňa
riaditeľ