Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach
 

Oznámenie
o výbere záujemcov o uzavretie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok neziskovej organizácie

V súlade so zákonom č. 4/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon“) na webovom sídleMinisterstva zdravotníctva SRa ústavuzverejňujeme nasledujúce Oznámenie o výbere záujemcov o uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nižšie uvedený nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok neziskovej organizácie:

I. IDENTIFIKČNÉ ÚDAJE
 

Správca:

Názov:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
E-mail:
Web:
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Strojárenská 13, 040 01  Košice       
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby    
31256911       
2021823892   
SK 2021823892         
055 6824111  
geriatria@gckosice.sk , stromp@gckosice.sk 
www.gckosice.sk

II. PREDMET NÁJMU

 

 • 2.1   Predmetom nájmu je nehnuteľný prioritný majetok: nebytové priestory o výmere 295,54 m2 na prízemí budovy (viď. Príloha č.1 Pôdorys)  so súpisným číslom 1099, na parcele č. 62/4, v katastrálnom území Letná, obec Košice - Staré mesto, okres Košice, zapísanej na liste vlastníctva č. 11679 vedenom Katastrálnym úradom Košice ako i časť spoločných priestorov nachádzajúcich sa v tomto objekte na Strojárenskej ul. č.13 v Košiciach.

III. OPIS PREDMETU NÁJMU

 • 3.1   Špecifikácia nebytových priestorov:
  Predmetom nájmu sú nebytové priestory (kuchyňa a príslušné miestnosti) v budove prenajímateľa vo výmere 295,54 m2, a to nasledovné miestnosti (ďalej len „nebytové priestory“):

m.č.

Názov miestnosti

Výmera v m2

1

Kuchyňa + umývarka bieleho riadu

190,00

2

Šéfkuchár

  11,10

3

Manipulačný priestor

  53,80

4

WC+ predsieň

    3,07

5

WC+ predsieň

    3,07

6

Sklad

    3,35

7

Sklad

    3,95

8

Šatňa

  27,20

          SPOLU:

295,54

 • 3.2   Budúci nájomca po podpísaní Nájomnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečí opravu priestorov predmetu nájmu podľa vlastnej potreby. V rámci  opravy sa jedná najmä o nasledovné stavebné činnosti:
  • ✓ oprava stien a stropov,
  • ✓ oprava podláh,
  • ✓ oprava rozvodov elektroinštalácie,
  • ✓ oprava rozvodov vody a kanalizácie,
  • ✓ dodávka a montáž vzduchotechniky v prípade potreby,
  • ✓ ostatné potrebné stavebné úpravy priestorov,
  • ✓ oprava koncových zariadení elektroinštalácie a sanitárnej techniky.
 • 3.4   Technologické zariadenia kuchyne nie je súčasťou predmetu nájmu na poskytovanie gastronomických služieb nakoľko kuchyňa je bez funkčného technologického zariadenia.
 • 3.5   Dodávku a montáž technologického zariadenia kuchyne zabezpečí budúci nájomca na vlastné náklady.
 • 3.6   Prenajaté nebytové priestory je možné užívať výlučne na dohodnutý účel a to na prevádzkovania predmetu nájmu (gastronomické služby).
 • 3.7   Nájomca na vlastné náklady zabezpečí kladné rozhodnutie o uvedení nebytových priestorov do prevádzky od príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 • 3.8   Na účely zabezpečenia prístupu do nebytových priestorov je nájomca oprávnený užívať aj priľahlé priestory (parkovisko, priestor na dovoz tovarov, priestor na manipuláciu).
 • 3.9    Dodávku služieb spojených s nájmom zabezpečí správca a to:
  • ✓ dodávka  elektrickej energie,
  • ✓ dodávka vody a stočné (TÚV a studená voda),
  • ✓ dodávka tepla ústredného kúrenia. 
 • 3.3   Uvedené služby spojené s nájmom okrem dodávky tepla budú merané a budú fakturované podľa skutočne nameraných hodnôt. Dodávka tepla ústredného kúrenia bude účtovaná  na základe veľkosti podlahovej plochy.

IV. PRIMERANÉ NÁJOMNÉ

 • 4.1   Primerané nájomné za nebytové priestory (ďalej len „nájomné“) je minimálne 50,00 €/m2/rok.
 • 4.2   Doba nájmu je určená na dobu určitú – 5 rokov

V. OBHLIADKA PREDMETU NÁJMU

 •  5.1   Obhliadka predmetu nájmu je umožnená v pracovných dňoch od 09:00 do 15:00 hod. po predchádzajúcej dohode s Ing. Vojtechom Štrompom +421 903 613625 na adrese uvedenej v bode č. I. 

VI. PREDLOŽENIE PONUKY

 • 6.1   Záujemca predloží ponuku (vyplnená Príloha č.2 tohto oznámenia) v neporušenej, nepriehľadnej a zalepenej obálke, na ktorej čitateľne uvedie
  1. svoj názov a adresu pre doručenie listových zásielok,
  2. názov a adresu sídla správcu (uvedenú v bode I. ),
  3. označenie „ PRENÁJOM  NEBYTOVÝCH PRIESTOROV (KUCHYŇA)-NEOTVÁRAŤ“.

 • 6.2   Ponuku je potrebné doručiť na adresu  uvedenú v bode I  poštou alebo osobne najneskôr do 10.06.2022 , avšak najmenej 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR.
 • 6.3   Ponuky doručené na adresu prenajímateľa v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú a ostávajú ako súčasť dokumentácie. 

VII. VYHODNOTENIE PONUKY

 • 7.1   Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 13.06.2022 o 1000 hod. na adrese správcu. Správca si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť termín a miesto vyhodnotenia ponúk. 
 • 7.2   Záujemca (fyzická alebo právnická osoba), ktorý predložil ponuku, ktorá obsahuje ponúkané nájomné nižšie ako primerané nájomné, nebude hodnotená. 
 • 7.3   Ponuku bude vyhodnocovať správna rada neziskovej organizácie založenej štátom na verejnom otvorení obálok s ponukami.
 • 7.4   Každému záujemcovi správca zašle oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky do piatich pracovných dní od vyhodnotenia; víťazovi ponukového konania správca zašle oznámenie o prijatí ponuky, ostatným záujemcom prenajímateľ oznámi dôvod neprijatia ponuky. 
 • 7.5   Prenajímateľ môže uzatvoriť nájomnú zmluvu až po vyhodnotení ponúk záujemcov, ak najmenej jeden záujemca ponúkne aspoň primeranú cenu za prenájom. Prenajímateľ uzavrie nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za prenájom – nájomné.
 • 7.6   Ak žiaden záujemca neponúkne aspoň primeranú cenu za prenájom – nájomné, prenajímateľ bude súťaž opakovať. 

VIII. PRIJATIE PONUKY

 • 8.1   Prenajímateľ uzavrie nájomnú zmluvu so záujemcom najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí ponuky.  
 • 8.2   Podľa Zákona nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok možno dať do nájmu najmenej za nájomné, za aké sa v danom čase a mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti.
  Nájomca bude môcť nehnuteľný prioritný majetok užívať len v rozsahu určenom nájomnou zmluvou. Nájomca nebude môcť prenechať nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. Ak nájomca prenechá nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky, bude taká zmluva neplatná. Zmeny na nehnuteľnom prioritnom majetku prenechanom do nájmu môže nájomca vykonať len prenajímateľom určenom  rozsahu. Nájomca nebude môcť požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku, len ak zmeny vykonal na základe predchádzajúceho písomného súhlasu ústavu a jej predchádzajúceho písomného záväzku uhradiť náklady spojené so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku. Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o. nie je oprávnený dohodnúť v nájomnej zmluve zmluvnú pokutu v svoj neprospech.
 • 8.3   Ak úspešný záujemca nepristúpi k podpisu nájomnej zmluvy, správca môže začať rokovať o návrhu nájomnej zmluvy s ďalším záujemcom, ktorého ponúknutá cena za prenájom bola vyhodnotená ako druhá najvyššia, nie však nižšia ako primeraná cena. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, takýto postup môže správca opakovať aj s ďalšími záujemcami. 

V Košiciach, 02. 05. 2022

 

                                                                                          ........................................................
PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA
riaditeľ

Prílohy:

 1. Pôdorys
 2. Cenová ponuka záujemcu za predmet nájmu
 3. Kompletné oznámenie v .rtf formáte