Miesto výkonu  práce:   Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Organizačný útvar:  odbor hospodárskej správy
Pracovná pozícia:  odborný referent pre komplexné zabezpečovanie účtovnej agendy vo verejnej správe
Počet obsadzovaných miest: 1

Rámcová náplň práce:  Výkon činností spojených so zabezpečovaním komplexnej účtovnej agendy v rozpočtovej organizácii v pôsobnosti odboru hospodárskej správy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
- Zostavuje účtovné rozvrhy podľa rozpočtovej skladby v systéme Navision.
- Vykonáva kontrolu správnosti všetkých dostupných dokladov na zúčtovanie v oblasti: účtovníctva, čerpania rozpočtu finančných prevodov, výpisov zo Štátnej pokladnice.
- Na podklade účtovných výsledkov zostavuje mesačné, štvrťročné, polročné a ročné účtovné výkazy.
- Kontroluje správne poplatky, odsúhlasuje s príslušnými sekciami a mesačne realizuje ich odvod na  daňový úrad.
- Vypracováva podklady pre finančné a kontrolné orgány.
- Spracováva konsolidovanú účtovnú závierku – vzájomné odsúhlasovanie nákladov, výdavkov,  pohľadávok, záväzkov voči organizáciám patriacim do konsolidovaného celku.
- Spolupracuje pri konsolidovanej účtovnej závierke s Datacentrom.
- Zabezpečuje včasné zostavenie účtovných závierok, účtovné výkazy a poznámky k individuálnej účtovnej závierke.
- Počas kontroly spolupracuje s kontrolnými orgánmi

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

  • minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie
  • minimálna prax 3 roky
  • ovládanie PC na používateľskej úrovni
  • bezúhonnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita
  • znalosť účtovníckych prác v systéme Business  Solution - Navision  VÝHODOU

Druh pracovného pomeru:  hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat:
podľa zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín nástupu:
 IHNEĎ

Žiadosť spolu s profesijným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov doručte prosím ihneď, najneskôr v termíne  do 3. septembra 2015 e-mailom na elektronickú adresu peter.lichner@health.gov.sk  alebo písomne na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Osobný úrad
Limbová 2
837 52 Bratislava