Na MZ SR sa 31. mája 2016 stretli odborníci pri príležitosti zverejnenia výročnej správy Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) o stave drogovej problematiky v Európe. Prezentovali výročnú Európsku správu o drogách 2016 a hodnotili európske trendy v kontexte situácie na Slovensku. Na prezentácii sa zúčastnili Cláudia Costa Storti z Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, štátna tajomníčka MZ SR Andrea Kalavská, generálny riaditeľ sekcie zdravia MZ SRMario Mikloši, hlavný odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc., riaditeľka odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog MZ SR Nadežda Lobodášová a pracovníci Národného monitorovacieho centra pre drogy.

Správa vyjadruje znepokojenie nad nárastom úmrtí v dôsledku predávkovania v niektorých krajinách. Zároveň potvrdzuje návrat látky MDMA, často predávanej ako extáza, ktorú si vyberajú najmä mladí ľudia. Hoci donedávna bola táto droga na ústupe, najnovšie prieskumy ukazujú nárast užívateľov vo vekovej kategórii medzi 15-34 rokov a užívanie extázy sa už neobmedzuje len na tanečné kluby a večierky. Zvyšky tejto látky v komunálnych odpadových vodách boli v r.2015 vyššie než v r.2011, pričom v niektorých mestách ide o prudký nárast.

Veľkým rizikom sú nové psychoaktívne látky, často vysoko toxické, agentúra ich monitoruje viac ako 560,  len minulý rok pribudlo 98 nových látok. „Mladí užívatelia môžu nevedomky pôsobiť ako ľudské pokusné králiky v prípade látok, ktorých možné zdravotné riziká sú zväčša neznáme,“ uvádza sa v správe. Objavili sa aj hromadné otravy (napr. v Poľsku) – ako dôsledok  užívania syntetických kanabinoidov (náhrady kanabisu).

Aj na Slovensku sa od r. 2010 zisťuje užívanie nových psychoaktívnych látok, ide o fenomén, ktorý funguje v Európe (dizajnérske drogy), teda nekontrolované látky, ktoré napodobňujú účinky psychoaktívnych látok. Ich konzumácia predstavuje závažné zdravotné riziká, aj napriek tomu sa užívatelia v špecifických skupinách a prostrediach prikláňajú k experimentovaniu s týmto typom látok, najmä so syntetickými kanabinoidmi. Mladí ľudia priznávajú, že ich užívajú v kombinácii s marihuanou , alkoholom, prípadne s inými drogami.

Európska správa konštatuje pretrvávajúci vysoký dopyt po kanabise, čo spôsobuje nárast liečených osôb v dôsledku jeho užívania. Za posledný rok túto drogu užilo asi 16,6 milióna mladých Európanov od 15 do 24 rokov. Podľa odhadov - asi jedno percento dospelých Európanov takmer denne užíva kanabis. Aj na Slovensku si dominantné postavenie udržiava marihuana, predovšetkým u mladých, počet užívateľov je stabilizovaný, stále však vysoký. Pri experimentovaní s drogou podľa Európskeho školského prieskumu o alkohole a iných drogách (ESPAD) v roku 2015 je to  38,5%  a pri  súčasnom užívaní 11,9%  a v skupine 15-24 ročných 28,5% (prieskum NMCD 2015).

Pri tejto droge je trend dlhodobého, rizikového užívania. Osobitne sa zvýšil podiel denných užívateľov kanabisu a dosiahol historicky najvyššiu úroveň. Kanabis je jedinou drogou v SR, pri ktorej sa zvýšil podiel denných a takmer denných užívateľov  (sledované u liečených pacientov ); u iných drog – opioidov a stimulantov – bol trend opačný.

Od r. 2012 na Slovensku narastá podiel liečených pre problémy s kanabisom.  V r. 2014 to bolo v absolútnych číslach 509 pacientov, z nich 98 %t užívalo marihuanu; 90 % boli muži. Priemerný vek pri vstupe do liečby je  25 rokov. Počet  liečených pre problémy s kanabisom je takmer identický ako liečených kvôli heroínu.

Nebezpečným fenoménom sú stimulanty, prieskumy indikujú nízky výskyt ich užívania  (amfetamíny, metamfetamín, extáza, kokaín) vo všeobecnej populácii,  vyšší výskyt je v mladších vekových vzorkách a s prevahou extázy (napr. extáza 3,5 % v skupine 15-34 ročných;, u vysokoškolských študentov 11, 2% v roku 2013; 4,6 % v skupine 15-24 ročných v ostatnom prieskume NMCD v roku 2015)  

Tab.: Výskyt užívania jednotlivých stimulantov na Slovensku  v  prieskume 2010


Vekové skupiny

15-64

15-34

15-64

15-34

15-64

15-34

 

 

 

 

Metamfetamín

1,4

2,8

0,2

0,6

0

0,1

Extáza

1,9

3,5

0,4

0,8

0,2

0,3

Kokaín

0,6

1,1

0,1

0,3

0,1

0,2

Amfetamíny

0,5

1,1

0,1

0,3

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na druhej strane podľa populačných prieskumov málo sa vyskytujúci stimulant metamfetamín (pervitín)  hrá kľúčovú úlohu pokiaľ ide o liečbu, následnú starostlivosť aj znižovanie dôsledkov užívania drog. Najvyšší podiel pacientov závislých od stimulantov liečených v r. 2014 – bolo pre pervitín (až 98%). Užívanie pervitínu tvorí najvyšší podiel medzi nelegálnymi látkami, ktoré boli dôvodom vyhľadania služieb resocializácie (30%) a nízkoprahové organizácie, zamerané na znižovanie následkov užívania drog a ochranu verejného zdravia, hlásili najvyšší počet užívateľov pervitínu až 71% v roku 2014.

Prieskumy a údaje z liečby a z terénu  dlhodobo naznačujú nižší výskyt heroínu a iných opioidov na Slovensku.

Prehľad  užívania heroínu a iných opioidov v SR


Rok

Heroín a iné opioidy

Veková skupina

Prevalencia

2010

Heroín

15-34

1,1%

Iné opioidy

0,8%

2011

Heroín

15-19

2%

2013

Opioidy

Priemerný vek 21,6

0,7%

2014

Heroín

18 rokov

0,7%

Od r. 2013 sa monitorujú zvyšky psychoaktívnych látok v odpadových vodách. V r. 2014 sa analyzovali vzorky zo 16 miest, vrátane letných festivalov (pokrytie cca 1,6 mil. obyvateľov). Podľa výsledkov je v SR metamfetamín (pervitín) dominantnou drogou, pokiaľ ide o koncentráciu v odpadových vodách..  Rovnaké hodnoty boli namerané aj v r. 2015.

Výskyt metabolitov metamfetamínu v odpadových vodách 16 lokalít v roku 2014.- Priemerné hodnoty  v mg/deň na 1000 obyvateľov – 2014

Výskyt metabolitov metamfetamínu v odpadových vodách 16 lokalít v roku 2014.- Priemerné hodnoty  v mg/deň na 1000 obyvateľov – 2014

Obr. Výskyt THC-COOH  v odpadových vodách 16 lokalít v roku 2014. - Priemerné hodnoty v mg/deň na 1000 obyvateľov – 2014

Výskyt THC-COOH  v odpadových vodách 16 lokalít v roku 2014. - Priemerné hodnoty v mg/deň na 1000 obyvateľov – 2014

Prezentáciu výročnej Európskej správy o drogách otvorila štátna tajomníčka MZ SR Andrea KalavskáNa prezentácii vystúpila Cláudia Costa Storti z Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť