Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 podľa ustanovenia § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“)

vyhlasuje výberové konanie 

na vydanie povolenia na prevádzkovanie 28 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a 19 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast :

Pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých

Pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast

Čadca

Bánovce nad Bebravou

Dolný Kubín

Čadca pre

Galanta

Dolný Kubín

Gelnica

Galanta

Hlohovec

Levice

Košice *

Levoča

Kráľovský Chlmec

Liptovský Mikuláš

Krupina 

Malacky

Levice

Medzilaborce

Levoča

Moldava nad Bodvou

Liptovský Mikuláš

Prešov

Medzilaborce

Púchov

Námestovo

Sabinov

Nové Zámky

Snina

Poltár

Trebišov

Prešov

Veľký Krtíš

Revúca

Zlaté Moravce

Sabinov

Zvolen

Senec

Žiar nad Hronom

Snina

-

Sobrance

-

Stará Ľubovňa

-

Stropkov

-

Štúrovo

-

Topoľčany

-

Trebišov

-

Turčianske Teplice

-

Zlaté Moravce

-

      *Sídlom pevného bodu ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých Košice pre spádové územie okres Košice – okolie, Košice II je mestská časť Košice Šaca.

      Požiadavky a kritériá na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast (ďalej ako „žiadosť“) sú ustanovené predovšetkým v § 14a zákona a vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 349/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti, kritériách hodnotenia žiadosti a hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej len „vyhláška“). Žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast musí zároveň spĺňať príslušné podmienky na vydanie povolenia podľa § 12 zákona a žiadosť musí spĺňať príslušné náležitosti podľa § 13 zákona. Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast (ďalej ako „výberové konanie“) sa vyhlasuje na každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a na každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast uvedený vo Vyhlásení výberového konania na prevádzkovanie ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby samostatne. Z toho dôvodu musí byť každá žiadosť podávaná samostatne v samostatnej obálke na každý vyhlásený pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. Číslo účtu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako tretej osoby, v prospech ktorej majú byť vinkulované peňažné prostriedky podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona je: SK25 8180 0000 0070 0015 0131. 

Lehota na podanie žiadostí:
do 16. novembra 2018

      
      Žiadosti o vydanie povolenia sa do výberového konania podávajú v písomnej forme v slovenskom jazyku, vložené do obálky v jednom vyhotovení podľa § 1 ods. 4 vyhlášky. Žiadosti musia byť verifikované podpisom účastníka výberového konania. Obálka so žiadosťou musí byť zaistená proti možnému predčasnému otvoreniu tým, že musí obsahovať upozornenie "Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých alebo ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast - NEOTVÁRAT", s uvedením názvu organizácie, adresy odosielateľa a identifikačného čísla právnickej osoby na vrchu obálky. Pri fyzickej osobe je potrebné uviesť na obálke žiadosti meno, priezvisko, titul a trvalé bydlisko fyzickej osoby. Obálka žiadosti tiež musí obsahovať presné označenie „pevného bodu ambulancie“ pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, alebo ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. Žiadosť sa doručuje buď poštovou prepravou alebo osobne do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. V prípade doručovania žiadosti poštovou prepravou je potrebné doručovať žiadosť doporučene na adresu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 837 52 Bratislava 37, kedy sa za dátum podania žiadosti považuje dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu, ktorý je označený na obálke žiadosti pečiatkou poskytovateľa poštových služieb. V prípade doručovania do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na adrese Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 sa za dátum podania žiadosti považuje dátum uvedený na pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Obálky so žiadosťami o vydanie povolenia, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované údaje, môžu byť z výberového konania vylúčené. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako vyhlasovateľ výberového konania neuhrádza účastníkom výberového konania žiadne náklady spojené s účasťou vo výberovom konaní.

      Úspešný uchádzač podľa § 14a ods. 12 zákona je povinný zaplatiť poplatok vo výške 497,50 eura podľa Položky č. 150 písm. a) bodu 2 Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ak nebude správny poplatok zaplatený, správny orgán správny úkon nevykoná a úspešnému uchádzačovi podľa      § 14a ods. 12 zákona povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby nevydá.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

  1. Vyhlásené výberové konanie zrušiť a ukončiť bez určenia účastníka výberového konania, ktorý najlepšie splnil kritériá výberového konania, pre každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých alebo ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast samostatne.
  2. Zmenu vo vyhlásenom výberovom konaní oznámiť tak, že zmena bude uverejnená spôsobom, akým je vyhlásené toto výberové konanie.
  3. V prípade nevyhovujúcich žiadostí odmietnuť všet­ky žiadosti a výberové konanie ukončiť ako neúspešné, pre každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a pre každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast samostatne.