Ako dopadol zber údajov pre prvé vyhodnotenie stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov VAS

Dňom 31. marca 2022 bol ukončený zber údajov pre prvé vyhodnotenie stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov VAS podľa nových legislatívnych pravidiel v gescii Ministerstva zdravotníctva SR. Do zberu boli okrem samotných poskytovateľov zapojené všetky samosprávne kraje, zdravotné poisťovne, Národné centrum zdravotníckych informácií a Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Novú oznamovaciu povinnosť si do 31. marca splnilo 81% poskytovateľov VAS, ktorí zaslali údaje cez aplikáciu Ambulancia na portáli e-VÚC.

Ako dopadol zber údajov pre prvé vyhodnotenie stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov VAS 

 Ako dopadol zber údajov pre prvé vyhodnotenie stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov VAS - aktualizácia
Na účely výpočtu potrebnej kapacity novej verejnej minimálnej siete v prípade poskytovateľov, ktorí si nesplnili svoju povinnosť, budú v zmysle prechodného ustanovenia § 102ao ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov použité údaje o úväzku evidované zdravotnými poisťovňami s použitím postupu na úpravu počtu lekárskych miest uvedeného v prílohe č. 5 Nariadenia vlády SR č. 11/2022 Z. z.. Pre rok 2023 bude nevyhnutné v súčinnosti so samosprávnymi krajmi chýbajúce údaje dozbierať, pretože prechodné ustanovenie platí iba na prvé vyhodnotenie stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov VAS.

V druhom kvartáli roku 2022 bude prebiehať výpočet kritérií zabezpečenia novej verejnej minimálnej siete VAS na rok 2022. Ministerstvo zdravotníctva SR najneskôr do 30. júna 2022 zverejní výsledky vyhodnocovania stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov VAS.

Za „tím ambulant“ sa chceme úprimne poďakovať všetkým zainteresovaným stranám za spoluprácu pri zbere údajov.

Aktualizácia: 2. mája 2022