Bratislava 09. marca 2022
Číslo: S14318-2022-OOIZP

Úvodné ustanovenie

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov a prínosu v oblasti slovenského zdravotníctva a podielu na jeho rozvoji vydáva tento Štatút Ceny ministra zdravotníctva Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti slovenského zdravotníctva (ďalej len „štatút“).

Článok I

Poslanie ceny ministra

1) Poslaním ceny ministra v oblasti slovenského zdravotníctva (ďalej len „cena ministra“) je motivovať záujem zdravotníckych pracovníkov a mladej generácie o koncepčnú a systematickú prácu a zlepšenie spoločenského a sociálneho statusu zdravotníckych pracovníkov.

2) Cieľom ceny ministra je ocenenie mimoriadnych a vynikajúcich výsledkov dosiahnutých v oblasti zdravotníctva v Slovenskej republike.

3) Cena ministra je ocenenie, ktoré udeľuje minister fyzickým osobám za pôsobenie v zdravotníckej oblasti, ako prejav ohodnotenia ich výnimočných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach slovenského zdravotníctva.

Článok II

Kategórie ceny ministra

1) Cena ministra je udeľovaná v týchto kategóriách:

a) kategória „lekár“

b) kategória „sestra a pôrodná asistentka“

c) kategória „iné zdravotnícke povolanie“.

2) V každej kategórii možno oceniť najviac troch laureátov.

3) Cena ministra sa v jednotlivých kategóriách udeľuje za zodpovedný a profesionálny prístup k práci i k pacientom, odborné zručnosti a erudovanosť v zdravotníckom povolaní.

4) O udelení ceny ministra rozhoduje minister. Minister môže udeliť najviac deväť cien ministra v kalendárnom roku alebo cenu ministra neudeliť.

5) Cena ministra je spravidla udeľovaná pri príležitosti Svetového dňa zdravia

Článok III

Udeľovanie ceny ministra

1) Cenu ministra udeľuje minister jedenkrát ročne.

2) Cenu ministra tvorí diplom, sklenená plaketa s vygravírovaným logom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s uvedením mena a priezviska ocenenej osoby s označením kategórie, v ktorej je odmenená a finančná odmena vo výške od 1 000 eur do 2 000 eur. Výška finančnej odmeny je v jednotlivých kategóriách totožná.

3) Zoznam ocenených sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva a v médiách po slávnostnom odovzdaní ceny ministra.

Článok IV

Predkladanie návrhov laureátov na udeľovanie ceny ministra

1) Návrh na udelenie ceny ministra môže predložiť štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ak pôsobia na území Slovenskej republiky, alebo poradné orgány ministerstva a ministra (ďalej len „predkladateľ“).

2) Výzva na predkladanie návrhov laureátov na udelenie ceny ministra sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva najneskôr mesiac pred termínom uzávierky, ktorý je súčasťou výzvy.

3) Návrh na udelenie ceny ministra sa predkladá v štruktúre podľa prílohy č. 1 až prílohy č. 3 emailom zaslaného na emailovú adresu cena_ministra@health.gov.sk, zriadeného výlučne pre potreby udeľovania ceny ministra.

4) Na udelenie ceny ministra nie je právny nárok.

Článok V

Kritériá pre posudzovanie návrhov laureátov na cenu ministra

1) Kritériami na posudzovanie návrhov na cenu ministra sú:

a) významné aktivity a zásluhy v prospech pacientov,

b) mimoriadne humanitný čin pri záchrane života a zdravia prekračujúci povinnosti v práci,

c) celoživotné dielo v oblasti zdravotníctva,

d) mimoriadne pracovné výkony v oblasti zdravotníctva.

2) Podmienkou pre udelenie ceny ministra je splnenie aspoň jedného z kritérií podľa odseku 1 tohto článku štatútu.

Článok VI

Hodnotiaca komisia

1) Návrhy na udelenie ceny ministra posudzuje hodnotiaca komisia (ďalej len „komisia“). Závery komisie majú pre ministra odporúčací charakter. Komisia má postavenie poradného orgánu ministra.

2) Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné.

3) Komisia má minimálne 7 členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Tvoria ju predseda, podpredseda a ďalší členovia. Predsedu a podpredsedu vymenúva minister z členov komisie.

4) Členmi komisie sú štátni zamestnanci ministerstva ako aj odborníci z jednotlivých oblastí zdravotníctva.

5) Funkčné obdobie komisie je štvorročné. Tá istá osoba môže byť za člena komisie vymenovaná aj opakovane.

6) Člen komisie musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a musí byť bezúhonný.

7) Z členstva v komisii nevzniká nárok na odmenu.

8) Každý člen komisie má nasledovné práva a povinnosti:

a) zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie,

b) podávať iniciatívne návrhy na činnosť komisie, na program jej zasadnutí, ako aj právo na pripomienky k činnosti komisie,

c) plniť úlohy, ktoré pre neho vyplývajú z uznesenia komisie.

9) Hlasovacie právo majú predseda, podpredseda a členovia komisie.

10) Členstvo v komisii zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) odvolaním,

c) dobrovoľným vzdaním sa funkcie člena,

d) zrušením komisie,

e) úmrtím člena komisie,

f) skončením štátnozamestnaneckého pomeru.

11) Komisia prerokúva návrhy na udelenie ceny ministra a odporúča ministrovi najviac tri návrhy v každej kategórii. O udelení, resp. neudelení ceny ministra konkrétnemu kandidátovi rozhoduje s konečnou platnosťou minister. Na rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.

12) Komisia má právo navrhnúť ministrovi, že cena ministra v konkrétnom roku udelená v niektorej z kategórií nebude, prípadne, že niektorá kategória nebude vyhlásená. O tejto skutočnosti však s konečnou platnosťou rozhoduje minister

13) Funkciu tajomníka komisie vykonáva štátny zamestnanec odboru ošetrovateľstva a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve. Tajomník nemá hlasovacie právo

Článok VII

Rokovanie komisie

1) Zasadnutie komisie zvoláva predseda komisie najneskôr do desiatich dní po termíne uzávierky predkladania návrhov.

2) Zasadnutie komisie vedie predseda, ktorý zodpovedá za jeho priebeh. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda komisie.

3) Ak sa člen komisie nemôže zúčastniť rokovania, je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť vopred tajomníkovi komisie.

4) Komisia prijíma na svojich rokovaniach závery prostredníctvom hlasovania. Komisia je uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov, z ktorých je aspoň jeden predseda alebo podpredseda. Na prijatie záveru komisie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov komisie. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. V prípade jeho neprítomnosti rozhoduje hlas podpredsedu.

5) Komisia po odbornom posúdení predložených návrhov predkladá ministrovi svoje odporúčanie na udelenie ceny ministra s písomným zdôvodnením.

6) Zasadnutie komisie je neverejné. Na zasadnutí komisie sa zúčastňuje tajomník, ktorý organizačne, administratívne a technicky zabezpečuje jeho prípravu a priebeh a vyhotovuje záznam zo zasadnutia komisie.

7) Odporúčanie komisie v zmysle článku VI odseku 11 tohto štatútu predkladá predseda komisie, v špecifických prípadoch podpredseda komisie, ministrovi. Zverejňovanie výsledkov a záverov z rokovania komisie a poskytovaní informácií je vo výhradnej kompetencii ministra alebo ňou poverenej osoby.

8) Z každého zasadnutia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje závery, stanoviská a odporúčania.

9) Zápisnicu vypracuje tajomník komisie do 10 dní po zasadnutí komisie a overuje ju predseda komisie. V prípade jeho neprítomnosti na zasadnutí je zápisnica overená podpredsedom komisie.

10) Tajomník zabezpečuje doručenie zápisnice zo zasadnutia členom komisie do 20 dní po zasadnutí komisie.

Článok VIII

Finančné a organizačné zabezpečenie udeľovania ceny ministra

1) Vyhlasovateľom udeľovania cien ministra je ministerstvo.

2) Udeľovanie cien ministra organizačne a technicky zabezpečuje kancelária ministra a komunikačný odbor ministerstva.

3) Všetky náklady spojené s udeľovaním cien ministra sa hradia z finančných prostriedkov ministerstva.

4) Členovia komisie majú nárok na náhradu cestovných výdavkov podľa osobitného predpisu1).

Článok IX

Záverečné ustanovenia

1) Tento štatút možno meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami.

2) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom podpísania ministrom.

Vladimír Lengvarský
minister zdravotníctva


1) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.


Konsolidovane znenie Štatútu (komplet).rtf Konsolidovane znenie Štatútu (komplet).pdf
Príloha č. 1

Návrhový list
Cena ministra zdravotníctva Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti slovenského zdravotníctva
Kategória a) – lekár

priloha1.rtf priloha1.pdf
Príloha č. 2

Návrhový list
Cena ministra zdravotníctva Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti slovenského zdravotníctva
Kategória b) – sestra a pôrodná asistentka

priloha2.rtf priloha2.pdf
Príloha č. 3

Návrhový list
Cena ministra zdravotníctva Slovenskej Republiky za významný prínos v oblasti slovenského dravotníctva
Kategória c) – iné zdravotnícke povolanie

priloha3.rtf priloha3.pdf