​Krajské mestá a vyššie územné celky sa môžu uchádzať o finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ministerstvo zdravotníctva výzvou reaguje na pandémiu COVID-19. Celkovo budú rozdelené finančné prostriedky v objeme 8 miliónov eur. Samosprávy ich budú môcť použiť na nákup ochranných pomôcok a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia obyvateľstva.
 
Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo dňa 10. decembra výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok označenú kódom IROP-PO2-SC214-2020-63. O príspevok môžu žiadať vyššie územné celky a krajské mestá, ktoré vytvárajú podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a v maximálnej miere taktiež prispievajú k  ochrane verejného zdravia. Zabezpečujú napríklad  dezinfekciu verejných priestranstiev a ochranné prostriedky. Hlavne pre  sociálne slabších a vylúčených spoluobčanov, či vlastných pracovníkov napr. v rámci klientskych centier.
 
Zároveň ide o oblasti, pre ktoré je príznačná vyššia miera osídlenia, vysoká migrácia, hustá sieť mestskej hromadnej dopravy. Veľké mestá sú vyhľadávaným miestom osôb znevýhodnených skupín s menšími alebo žiadnymi hygienickými návykmi, ktorí sú vo väčšej miere bezprostredne vystavení nákaze. „Potreba intervencie do preventívnych opatrení podporuje aj skutočnosť, že ide o mestské územia, kde sa najviac sústreďuje diagnostikovanie podozrivých na COVID-19, čím je spojené vyššie riziko šírenia tejto choroby oproti iným oblastiam krajiny,“ upozornil minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. Ako dodal minister zdravotníctva, podpora bude zameraná najmä na  zabezpečenie ochranných pomôcok a materiálno-technického vybavenia.
 
Vyššie územné celky a krajské mestá budú vytvárať vzájomné partnerstvo v rámci územia príslušného samosprávneho kraja. Objem finančných prostriedkov pre výzvu predstavuje 8 mil. eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je v závislosti od typu projektu. Pre projekt v menej rozvinutom regióne je stanovená  maximálna výška 1 100 tis. eur a pre projekt v rámci viac rozvinutého regiónu, kam patrí územie bratislavského kraja je určený maximálny príspevok 970-tis. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výzva je otvorená a žiadatelia môžu predložiť projekt v troch termínoch, pričom posledný dátum na predloženie žiadosti je 31. marca 2021.   Ministerstvo zdravotníctva vystupuje ako sprostredkovateľský orgán a poskytovateľ nenávratného finančného príspevku. Bližšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376.