Česká republika sa vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia COVID-19 od piatku 18. septembra od 9. hodiny dostala na takzvaný zoznam červených krajín. Neznamená to však uzatvorenie slovensko-českých hraníc, ministerstvo vnútra avizovalo príležitostné kontroly na hraniciach.

Po návrate z Česka tak každý, okrem napríklad pendlerov, študentov, zdravotníkov, výskumníkov, sociálnych pracovníkov a ďalších povolaní s výnimkou, bude musieť nastúpiť do domácej karantény alebo predložiť negatívny test na koronavírus nie starší ako 72 hodín. Každý kto prichádza bez negatívneho testu sa musí zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a najskôr na piaty deň sa podrobiť testovaniu. V prípade bezpríznakového priebehu sa domáca izolácia môže skončiť po desiatich dňoch aj bez testu. Tieto osoby sa musia vedieť preukázať potvrdením o registrácii na http://korona.gov.sk/ehranica príslušníkovi polície. Domáca karanténa sa týka aj všetkých osôb, ktoré s cestovateľom žijú v spoločnej domácnosti. Každý, kto sa ocitne v domácej karanténe, môže svojho ošetrujúceho lekára požiadať o vystavenie práceneschopnosti z dôvodu karantény pre COVID-19.

Výnimky platia napríklad pre tieto skupiny osôb:

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva budú mať výnimku občania Slovenska s trvalým pobytom v prihraničných oblastiach do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu na územie SR, ktorí pracujú v susednom štáte. Povinnosť karantény sa nevzťahuje ani na osoby žijúce v ČR do 30 kilometrov od hraničného priechodu, ktoré pracujú na území SR.
 
Domácu karanténu nebudú musieť podstúpiť ani osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR (bez ohľadu na vzdialenosť od hraničného priechodu), ktoré v ČR pracujú v oblasti zdravotníctva a opatrovateľstva, ako vedecko-výskumní pracovníci, pedagogickí zamestnanci alebo sezónni pracovníci v poľnohospodárstve alebo potravinárstve.
 
Domáca karanténa sa nebude týkať ani osôb s pobytom na Slovensku, ktoré poskytujú neodkladnú starostlivosť príbuznému na území susedného štátu, resp. osôb s pobytom na území susedného štátu, ktoré sa starajú o príbuzného na Slovensku.
 
Ďalej majú výnimku osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré navštevujú alebo sa uchádzajú o štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v ČR. Výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné vyhlásenie. To isté platí aj pre žiakov a študentov základnej, strednej alebo vysokej školy (denné štúdium) mladších ako 26 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v SR,  ktorí sa zúčastňujú sa tréningov ako riadni členovia športového klubu v ČR - musia sa preukázať napríklad potvrdením o členstve v klube. Výnimka sa taktiež vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné vyhlásenie.

 

Výnimku majú aj osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré obhospodarujú pozemky na území ČR do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice SR a naopak - musia byť schopné sa preukázať hodnoverným dokladom.

Zároveň sa výnimka týka aj osôb, ktoré účinkujú alebo sa podieľajú na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej produkcii – v rámci toho sa pohybujú medzi SR a ČR. Musia disponovať potvrdením od producenta, vysielateľa alebo výrobcu programu, divadla, atď.

Ďalšie podrobnosti a výnimky sú uvedené v opatrení Úradu verejného zdravotníctva:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice%20_15_09.pdf