Poslanci NR SR schválili novelu zákona č. 578/2004 Z. z. z dielne ministerstva zdravotníctva. Nová právna úprava, o ktorej parlament rokoval v zrýchlenom legislatívnom konaní, umožňuje v krízovej situácii v súvislosti s novým koronavírusom vznik epidemiologických ambulancií pre pacientov s ochorením COVID-19 a reguluje tiež zriaďovanie mobilných odberových miest.

Oba tieto druhy nových zdravotníckych zariadení budú vykonávať pružné odoberanie biologického materiálu osobám podozrivým z ochorenia COVID-19 a poskytovať im zdravotnú starostlivosť.

Epidemiologické ambulancie majú vznikať výlučne v regiónoch, kde je to vzhľadom na epidemiologickú situáciu potrebné na žiadosť vyššieho územného celku. Alternatívou je aj iniciatívny krok zo strany samosprávneho kraja, ktorý môže požiadať ministerstvo zdravotníctva, aby vydalo rozhodnutie, že činnosť epidemiologickej ambulancie bude dočasne vykonávať držiteľ povolenia na prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej služby. Využili by sa tak existujúce štruktúry, priestory a materiálno technické vybavenie. Všetko bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie. Od nej sa bude odvíjať aj samotný vznik a následný počet epidemiologických ambulancií, najviac by ich malo byť toľko, ako je ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, teda približne 137 (na základe údajov Národného centra zdravotníckych informácií). Jedna epidemiologická ambulancia je už zriadená vo Fakultnej nemocnici Nitra, čo považujeme za pozitívne iniciatívne riešenie v danom regióne.  
 
Odbery biologického materiálu na zistenie ochorenia COVID-19 bude môcť v prípade potreby vykonávať aj profesionálny vojak ozbrojených síl, ktorý je zdravotníckym pracovníkom.
 
Zdravotnícke zariadenia budú môcť prijímať osobné ochranné pracovné pomôcky v čase krízovej situácie od držiteľov povolení na výrobu liekov, veľkodistribúciu liekov, lekární či farmaceutických spoločností.
 
Novelou sa tiež rieši postup v prípade, ak počas krízovej situácie pacient nemohol nastúpiť na kúpeľnú starostlivosť. Ak nebola poskytnutá kúpeľná starostlivosť počas krízovej situácie osobe, ktorej bol vystavený návrh na kúpeľnú starostlivosť, a lekár oprávnený podať návrh na kúpeľnú starostlivosť potvrdí na žiadosť tejto osoby do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie potrebu kúpeľnej starostlivosti, na časové obmedzenie kúpeľnej starostlivosti uvedené v indikácii (v prílohe č. 6) sa neprihliada.
 
Budúci rok sa budú na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzať zdravotné výkony pri liečbe zubného kazu – a to aj v prípade, ak poistenec neabsolvoval v tomto roku preventívnu prehliadku.
 
Novela zákona ďalej umožňuje počas krízovej situácie vykonávanie dočasnej odbornej stáže občanom z tretích štátov po uznaní dokladu o vzdelaní, ktorí nemajú uznanú odbornú kvalifikáciu. Nemocnice tak budú môcť posilniť rady zamestnancov, aby mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť aj v prípade, ak by počet hospitalizovaných pacientov radikálne stúpol. Tiež sa upravujú niektoré aspekty vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
 
Upravujú sa aj viaceré povinnosti platiteľov poistného. Vzhľadom k posunu termínu na podávanie daňových priznaní za rok 2019 sa novelou posúva aj termín na vykonanie ročného zúčtovania poistného do 31.10.2020, ako aj ročného zúčtovania plateného štátom do 23.11.2020.
 
Prihláška poistenca sa považuje za podpísanú poistencom aj vtedy, ak poistenec, ktorému bolo po návrate na územie Slovenskej republiky nariadené karanténne opatrenie, túto prihlášku nepodpísal a zaslal zdravotnej poisťovni elektronicky.
 

Výkaz nedoplatkov, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť počas krízovej situácie, sa stáva exekučným titulom až uplynutím ôsmeho dňa po odvolaní krízovej situácie. Ak boli voči takémuto výkazu nedoplatkov podané námietky do ôsmeho dňa po odvolaní krízovej situácie, považujú sa za námietky podané v lehote podľa zákona.

Poistenec sa môže počas krízovej situácie preukazovať pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti aj

 

            a)preukazom poistenca zobrazeným v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne, ak ju zdravotná poisťovňa sprístupňuje,

 

            b) uvedením svojho rodného čísla.