Plánované zákroky v nemocniciach aj v čase celosvetového riešenia pandémie ochorenia COVID-19 dostávajú zelenú, no s prísnymi pravidlami na ochranu verejného zdravia. Národný klinický tím po konzultácii so šéfom rezortu zdravotníctva Marekom Krajčím pripravil pre nemocnice jasné pravidlá. Plánované zákroky môžu spustiť, ale za presne stanovených podmienok.

Plánovaná zdravotná starostlivosť v nemocniciach sa bude riadiť Klinickým protokolom.

„Operácia, ktorá nie je akútna, sa poskytne na základe rozhodnutia konziliárneho tímu daného zdravotníckeho zariadenia, konzílium bude tvoriť zástupca operačnej disciplíny alebo ďalší špecialisti, ktorí posúdia, či je vykonanie daného výkonu bezpečné na základe návrhu indikujúceho lekára,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

Konzílium komplexne posúdi:

• stupeň naliehavosti plánovanej zdravotnej starostlivosti,
• vplyv indikujúcej diagnózy na zdravotný stav pacienta
• riziko následkov prípadnej odloženej zdravotnej starostlivosti (vrátane rizika úmrtia alebo zhoršenia zdravotného stavu),
• riziko vyplývajúce z epidemiologickej situácie,
• riziko prípadnej potreby následnej liečby komplikácií a prípadnej potreby intenzívnej starostlivosti (vrátane kapacitných možností a využitia personálnych a materiálno-technických zdrojov).

„Prioritne musíme myslieť na riešenie situácie s ochorením COVID-19 a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tejto oblasti, no nezabúdame aj na ďalšie segmenty nemocničnej zdravotnej starostlivosti, preto konzílium pri rozhodovaní o plánovanej operácii bude prihliadať na fakt, či je nemocnica schopná poskytovať v stopercentnej kondícií neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Dôležitým rozmerom pri posudzovaní bude aj  aktuálna epidemiologická situácia daného zariadenia,“ vysvetlil minister zdravotníctva.

Na základe klinického posúdenia stavu a prognózy budú pacienti rozdelení do viacerých skupín:

• SKUPINA 1 - stredne naliehavé stavy:

- operačné / intervenčné výkony vo všetkých zdravotníckych zariadeniach sa odporúčajú len u tých pacientov, u ktorých existuje v horizonte 3 mesiacov bez potrebného výkonu reálna hrozba zvýšeného rizika úmrtia, trvalého poškodenia zdravia alebo neznesiteľných príznakov ochorenia,
- ide o úvodnú fázu epidémie COVID-19. Takáto nemocnica má málo pacientov s pravdepodobným alebo potvrdeným ochorením COVID-19, materiálno-technické a/alebo personálne zdroje poskytovateľa nie sú vyčerpané a má dostatočnú kapacitu na zabezpečenie a poskytnutie adekvátnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých medicínskych odboroch.

• SKUPINA 2 - naliehavé stavy

- odporúča sa realizovať operačné/intervenčné výkony  vo všetkých zdravotníckych zariadeniach len u tých pacientov, u ktorých existuje v horizonte 14 dní  bez realizácie daného výkonu reálna hrozba zvýšeného rizika úmrtia, trvalého poškodenia zdravia alebo neznesiteľných príznakov ochorenia,
- ide o fázu nekontrolovateľného nárastu  epidémie COVID-19,
- v tomto období má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti veľa pacientov s pravdepodobným alebo potvrdeným ochorením COVID-19 a osôb v kontakte.

Operačné / intervenčné výkony je potrebné obmedziť v situáciách:
- ak je priebeh epidémie v spádovej oblasti zdravotníckeho zariadenia v tzv. fáze nekontrolovateľného nárastu,
- ak materiálno-technické a/alebo personálne zdroje poskytovateľa sú obmedzené a nemá dostatočnú kapacitu na zabezpečenie a poskytnutie adekvátnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých odboroch,
- podmienkou pre prijatie je testovanie na COVID-19 s negatívnym výsledkom.

• SKUPINA 3 - urgentné stavy

- odporúča sa obmedziť operačné/ intervenčné výkony na pacientov, u ktorých existuje bez realizácie daného výkonu v horizonte nasledujúcich hodín reálna hrozba zvýšeného rizika úmrtia, trvalého poškodenia zdravia alebo neznesiteľných príznakov ochorenia,
- ide o fázu tzv. extrémnej záťaže zdravotného systému pri epidémii COVID-19,
- v tomto období sú všetky zdroje ústavného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti smerované k pacientom s pravdepodobným alebo potvrdeným ochorením COVID-19 a osôb v kontakte,
- poskytovateľ nemá k dispozícii dostatočné materiálno-technické zdroje (vrátane vyčerpania spotrebného materiálu) ani dostatočné personálne zdroje na realizáciu plánovaného výkonu,
- podmienkou pre prijatie je testovanie na COVID-19 s negatívnym výsledkom.

„V prípade, že sa kapacita nemocnice na riešenie pacientov v urgentnom stave naplnila, zabezpečilo by sa ich presmerovanie na pracoviská s dostatočnou kapacitou. Takýto transfer je potrebné podľa potreby realizovať v spolupráci so zdravotnými poisťovňami pri zohľadnení reprofilizačných plánov ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

Podmienkou pre prijatie do zdravotníckeho zariadenia  a naplánovanie operačného zákroku je, aby pacient:

- zostal 14 dní v domácej izolácii a denne monitoroval svoje zdravie – najmä opakované meranie telesnej teploty v priebehu dňa a sledovanie klinických príznakov (kašeľ, dýchavičnosť, bolesti hlavy a svalov),
- predložil čestné prehlásenie pacienta/zákonného zástupcu, že mu nebola nariadená ďalšia karanténa (VLD, RÚVZ), ktorá by pretrvávala v čase hospitalizácie.

V prípade, že mu bola na základe pozitívnej cestovateľskej anamnézy alebo kontaktu s chorým na COVID-19 nariadená 14-dňová karanténa alebo izolácia v domácnosti, je potrebné, aby pacient: 

- ukončil 14-dňovú karanténu alebo izoláciu v domácnosti a monitoring klinických príznakov, pričom v priebehu ani po skončení karanténnych opatrení neboli u neho zaznamenané klinické príznaky COVID-19 (najmä horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti hlavy a svalov),
- v prípade objavenia sa klinických príznakov o tejto skutočnosti včas informoval svojho VLD/VLDD, bol klinicky a laboratórne vyšetrený,
- v prípade pozitivity na COVID-19 sa operácia / intervenčný zákrok odkladá až do úplného vyliečenia a 2 negatívnych výsledkov odobratých v minimálnom intervale 24 hodín,
- predložil čestné prehlásenia pacienta/ jeho zákonného zástupcu, že je zdravý a bez známok respiračnej infekcie, že ukončil vyššie uvedené karanténne opatrenia a nebola mu z epidemiologického dôvodu nariadená ďalšia karanténa alebo domáca izolácia s monitoringom zdravotného stavu.