Na pôde ministerstva zdravotníctva dnes zasadala Pandemická komisia Vlády Slovenskej republiky pod vedením ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Témou zasadnutia pandemickej komisie bola analýza aktuálne platných opatrení, ktoré Slovensko prijalo v súvislostí s pandémiou COVID-19, zhodnotenie celkovej epidemiologickej situácie  a diskusia o tom, či je potrebné prijať ďalšie opatrenia. Dôležitým bodom rokovania bolo aj návrh nového Pandemického plánu Slovenskej republiky. Zatiaľ nie je definitívne schválený, pandemická komisia sa zhodla na tom, že je potrebné do návrhu zapracovať pripomienky. Komisia sa ním bude opätovne zaoberať na najbližšom zasadnutí 11. augusta 2020.

Cieľom pandemického plánu je zabezpečenie pripravenosti Slovenska na pandémiu akútnych respiračných ochorení, eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, stanovenie úloh orgánov štátnej správy, samosprávy a odborných orgánov, ktoré riadia, zaisťujú a plnia činnosti v spojitosti so zabezpečovaním ochrany verejného zdravia. Podľa nového pandemického plánu sa budú koordinovať postupy v prípade druhej vlny pandémie COVID-19. 

Slovenské zdravotníctvo je pripravené na prípadnú druhú vlnu pandémie COVID-19. „Nemocnice aktuálne fungujú v štandardnom režime, pacientom je poskytovaná zdravotná starostlivosť bez obmedzení. Ľudia s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň sú podľa rezortu zdravotníctva hospitalizovaní na infekčných oddeleniach. V prípade zvýšenia počtu akútnych pacientov sú zdravotnícke zariadenia pripravené okamžite alokovať nevyhnutné lôžka,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Pandemická komisia na dnešnom zasadnutí rozhodla o vytvorení štyroch pracovných skupín. Prvá z nich sa bude venovať zabezpečeniu ambulantnej zdravotnej starostlivosti, aj prostredníctvom okresných úradov v sídle krajov, v spolupráci s vyššími územnými celkami. Úlohou tejto pracovnej skupiny bude zadefinovať, ktorí lekári by mohli v čase pandémie poskytovať zdravotnú starostlivosť v tzv. epidemiologických ambulanciách. Druhá pracovná skupina pripraví realizáciu imunizácie na Slovensku, teda zabezpečenie očkovacej látky proti COVID-19. Tretia pracovná skupina vytvorí tímy rýchlej intervencie, ktoré by mohli zasahovať priamo v teréne a boli by regionálne rozmiestnené. „Budú to tímy, ktoré v prípade vzniku ohniska nákazy budú schopné okamžite vycestovať a situáciu stabilizovať,“ uviedol minister Marek Krajčí. Štvrtá pracovná skupina vytvorí tzv. semafory pre zariadenia sociálnych služieb, pre zariadenia primárnej zdravotnej starostlivosti a nemocnice. Podľa týchto semaforov sa budú reprofilizovať zdravotnícke zariadenia počas ďalšieho nástupu pandémie.

V súvislosti s opatreniami zameranými na zabránenie šírenia koronavírusu, vzhľadom na aktuálnu dovolenkovú sezónu, ministerstva zdravotníctva od pondelka 20. júla 2020 rozposlala všetkým držiteľom SIM kariet informačno-preventívne SMS. Do tejto chvíle na výzvu k zodpovednosti ministerstva zdravotníctva zareagovalo 2270 ľudí. Po návrate z rizikovej krajiny si splnili povinnosť registrácie a absolvovania vyšetrenia na COVID-19. Registračný formulár sa vyplní jednoducho, prostredníctvom internetu na stránke www.korona.gov.sk, nájdete ho tu: https://korona.gov.sk/ehranica/ 

TK po rokovaní Pandemickej komisie za účasti ministra Mareka Krajčího, hl hygienika Jána Mikasa a infektológa Pavla Jarčušku