Kde môžu aj slovenskí vedci získať prostriedky na výskumné a vývojové projekty, ak sa chcú zapojiť do celosvetového boja proti koronavírusovej infekcii.

1. Bola spustená mimoriadna výzva Central European Initiative (CEI) na predkladanie návrhov COVID-19 v celkovej hodnote 600 000 EUR na projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a MSME zo Stredoeurópskej iniciatívy (CEI).

https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare

Cieľom je poskytnúť špecifickú reakciu na globálnu pandémiu chorobou COVID-19 a rýchlo reagovať na konkrétne potreby komunít v členských štátoch CEI. Celkový rozpočet vo výške 600 000 EUR bude pridelený na poskytovanie návrhov v troch oblastiach intervencie:

  • Zdravotná starostlivosť a telemedicína (MED)
  • Vzdelávanie a e-learning / dištančné vzdelávanie (EDU)
  • Podpora mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSME)

Oprávnenosť: Všetky verejné a súkromné subjekty, mimovládne organizácie založené a zaregistrované v členskom štáte CEI, ako aj medzinárodné / regionálne organizácie môžu požiadať o grant CEI až do výšky 100% hodnoty ich projektu a do maximálnej výšky 40 000 EUR. Vzhľadom na mimoriadny charakter tejto výzvy sa budú žiadosti prijímať iba do 9. apríla 2020.

2. Bola aktivovaná aj osobitná stránka európskych výskumných infraštruktúr (www.esfri.eu/covid-19 ), ktorá sa pravidelne aktualizuje, so službami a nástrojmi, ktoré poskytujú európski vedci, zdravotnícki pracovníci v teréne a správcovia zdravotníckych systémov bojujúcich proti COVID19.

3. Nedávno bola spustená aj platforma Európskeho výskumného priestoru (ERA). Stránka je stále vo výstavbe, ale už tu nájdete:

  • COVID-19 pandémia: Aktualizácie/Predĺženia posledných výziev H2020
  • COVID-19 pandémia: Nové (H2020) FAQ boli publikované!
  • Národné aktivity v členských štátoch
  • Iné zaujímavé linky

4. Európska vakcinačná infraštruktúra TRANSVAC2 (koordinovaná EVI) vyzýva výskumných pracovníkov pracujúcich na COVID19, aby využili vysokokvalitné technické služby na vývoj vakcín, ktoré ponúka ich infraštruktúra: http://eraportal.sk/aktuality/otvorena-vyzva-na-podporu-vyvoja-vakcin-proti-covid19/   ; www.transvac.org  . Výzva na využitie prevažne bezplatných služieb je otvorená do 15.4.2020.

5. Link Európskej komisie ohľadom výskumných možností a aktivít spojených so SARS-CoV-2:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_en

6. Link Európskej komisie ohľadom informácií a opatrení EU v kontexte SARS-CoV-2:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en