Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v boji s ochorením COVID-19 pre ďalšie nemocnice. Zdravotnícke zariadenia sa tak môžu uchádzať o európske peniaze. 

„Z prostriedkov výzvy je  možné obstarať vybavenie pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19,  dovybavenie ambulancií pre dospelých a ambulancií pre deti a dorast - epidemiologické ambulancie, ako aj nákup osobných ochranných prostriedkov v rámci ochrany zdravotníckeho personálu pred nákazou koronavírusom,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.
 
Zverejnená výzva spadá pod špecifický cieľ 2.1.4 s názvom „Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19“, ktorý vypracovalo ministerstvo zdravotníctva ako príležitosť na získanie finančných prostriedkov pre zdravotníctvo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. 

„Pozitívom antikovidovej iniciatívy Komisie, z ktorej vychádza aj ministerstvom zdravotníctva vyhlásená výzva je fakt, že pomoc môže byť cielená aj do viac rozvinutých regiónov, teda aj do nemocníc v Bratislavskom kraji,“ povedal minister zdravotníctva V. Lengvarský. 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je otvorená. Oprávnení žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať priebežne do vyčerpania indikatívnej alokácie, najneskôr do 31. októbra 2021. V prípade veľkého záujmu žiadateľov je možné úspešných žiadateľov, ktorí splnia podmienky výzvy, zaradiť do zásobníka projektov a následne schváliť.

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 300 000 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,  a k tomu prislúchajúca výška príspevku zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky sa poskytujú podľa pravidiel pre poskytovanie štátnej pomoci pre minimálnu štátnu pomoc podnikom poskytujúcim služby všeobecného hospodárskeho záujmu. 

Na výzvu je vyčlenených 5 mil. eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  

Výzva reflektuje na investičnú iniciatívu Európskej komisie v reakcii na celosvetovú pandémiu koronavírusom. Predmetná iniciatíva umožňuje využívať eurofondy na pomoc pri zvýšených nárokoch na verejné financie smerované do koronakrízou preťaženého zdravotníckeho systému. Výzva zohľadňuje nielen zjednodušenia odporúčané EK, ale aj špecifické opatrenia reflektujúce slovenské potreby v snahe zareagovať na aktuálnu situáciu v našom zdravotníckom systéme. 
Nemocnice musia disponovať dostatočným množstvom špecializovaného prístrojového vybavenia a zdravotníckeho materiálu, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitnú zdravotnú starostlivosť. 

V rámci pravidiel oprávnenosti výdavkov, ktoré sú súčasťou výzvy na predkladanie žiadostí, ministerstvo zdravotníctva pre nemocnice zadefinovalo zoznam odporúčaných výdavkov, ktorý je prílohou výzvy. Zaviedlo aj doplnkové výdavky. Ide o výdavky nad rámec rozpočtu projektu, ktoré budú prijímateľovi uznané, ak preukáže úsporu pri verejnom obstarávaní. 

Refundovať bude možné výdavky už z prvej vlny pandémie od 1. februára 2020 uhradené pred schválením žiadosti alebo formou predfinancovania uhrádzať náklady, ktoré vzniknú po predložení žiadosti. Finančný príspevok je tak určený aj ako príprava na prípadnú ďalšiu vlnu šírenia nákazy.  Schválené finančné prostriedky musia byť vyčerpané do konca roka 2023.

V rámci opatrení na znižovanie administratívnej záťaže a byrokracie ministerstvo zdravotníctva prvýkrát zavádza systém povinného elektronického predkladania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré v plnom rozsahu nahradí papierové predkladanie žiadosti zo strany žiadateľa. 

Výzva je realizovaná v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom MZ SR vystupuje ako sprostredkovateľský orgán a poskytovateľ nenávratného finančného príspevku. Bližšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376.