48 miliónov eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Taká suma je z eurofondov k dispozícii slovenským nemocniciam, v ktorých sa zdravotníci starajú a starali o pacientov s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň. Prvá zo série výziev o nenávratný finančný príspevok, zameraná na subjekty hospodárskej mobilizácie, je otvorená od včera. Vedenia 49 nemocníc môžu svoje žiadosti predkladať priebežne do konca roka, kedy sa výzva uzavrie. Ďalšie výzvy pre ostatné relevantné subjekty budú vyhlasované v priebehu septembra.

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre nemocnice v boji s ochorením COVID-19. Zverejnená výzva je súčasťou nového špecifického cieľa 2.1.4 s názvom „Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19“, ktorý vypracovalo ministerstvo zdravotníctva ako podmienku na získanie dodatočných finančných prostriedkov v celkovej hodnote až 167 miliónov eur pre zdravotníctvo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Nemocnice, v ktorých sa lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci starajú a starali o pacientov nakazených vírusom, prípadne s podozrením naň, musia disponovať požadovaným prístrojovým vybavením a zdravotníckym materiálom na starostlivosť o tých ľudí. „Aktivitou každého projektu je tak nákup vybavenia pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých na ochorenie alebo už s diagnózou COVID-19. Z prostriedkov výzvy môžu byť vybudované napríklad mobilné odberové miesta. Investovať sa bude môcť aj do samotných oddelení. Finančná pomoc bude smerovať aj do ochrany personálu na zabezpečenie osobných ochranných a dezinfekčných prostriedkov,“ vysvetlil minister zdravotníctva Marek Krajčí.

V rámci pravidiel oprávnenosti výdavkov, ktoré sú súčasťou výzvy na predkladanie žiadosti, ministerstvo zdravotníctva zadefinovalo zoznam odporúčaných výdavkov, ktorý bude možné podľa potrieb a vývoja šírenia pandémie upraviť. Pôjde napríklad o už spomínané investície do mobilných odberových miest, vybavenia oddelení, dezinfekčných prostriedkov či ochranných pomôcok pre zdravotníkov. „Zaviedli sme aj inštitút tzv. doplnkových výdavkov. Ide o výdavky nad rámec rozpočtu projektu, ktoré budú prijímateľovi uhradené, ak preukáže úsporu pri verejnom obstarávaní, zároveň využívame v maximálnej možnej miere zjednodušenia pre žiadateľov, aby sme obmedzili aj administratívnu záťaž“ uviedol minister Marek Krajčí.

Refundovať bude možné aj výdavky vynaložené pred schválením projektu. „Cieľom výzvy je totiž podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste počtu nakazených. Finančný príspevok je tak určený aj na prípravu materiálno-technického vybavenia na prípadnú ďalšiu vlnu šírenia nákazy v našej krajine,“ povedal minister zdravotníctva Krajčí.

Peniaze z Európskej únie budú po prvý raz k dispozícii aj nemocniciam v Bratislave, najmä pre najväčšiu Univerzitnú nemocnicu Bratislava.

V rámci verejného obstarávania budú akceptované aj rokovacie konania, pri obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami môžu prijímatelia postupovať zjednodušeným postupom na základe schválenej výnimky. Pravidlá pre uplatnenie týchto zjednodušených postupov pri verejnom obstarávaní sú súčasťou vyhlásenej výzvy. „Predložené žiadosti budú schvaľované v dvojtýždňových intervaloch. Skrátili sme dĺžku hodnotenia projektu a nastavili sme k tomu naše vnútorné administratívne kapacity a celý systém riadenia fondov u nás na ministerstve tak, aby proces bol efektívny a nemocnice sa dostali k potrebným investíciám v adekvátnom čase, kedy ich najviac potrebujú,“ popísal proces šéf rezortu Marek Krajčí.

Výzva definuje zoznam oprávnených prijímateľov, ktorí sú v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie. S cieľom pružne reagovať na prípadný enormný nárast ochorenia, o finančné prostriedky budú môcť v rámci tejto výzvy žiadať aj tie nemocnice, ktorým bude vydané poverenie subjektu hospodárskej mobilizácie, ak si to situácia vyžiada.

 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA VÝZVY
subjekty hospodárskej mobilizácie

Bratislavský kraj

1

Univerzitná nemocnica Bratislava

2

Národný ústav detských chorôb Bratislava

3

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava

Banskobystrický kraj

4

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

5

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

6

Svet zdravia, a. s., prevádzka všeobecná nemocnica Rimavská Sobota a prevádzka všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom

7

Nemocnica Zvolen a.s.

8

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

9

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

10

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Košický kraj

11

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia

12

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

13

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

14

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

15

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

16

Detská fakultná nemocnica Košice

17

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Nitriansky kraj

18

Fakultná nemocnica Nitra

19

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

20

Nemocnica Komárno s. r. o.

21

Nemocnica Levice s. r. o.

22

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

23

Nemocnica Zlaté Moravce a.s.

Prešovský kraj

24

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

25

Nemocnica Poprad, a.s.

26

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

27

NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov

28

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

29

Vranovská nemocnica, a.s.

30

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.

31

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

32

Nemocnica Snina s.r.o.

Trenčiansky kraj

33

Fakultná nemocnica Trenčín

34

Nemocnica s poliklinikou Prievidza

35

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

36

Nemocnica na okraji mesta, n.o., Partizánske

37

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.

38

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Trnavský kraj

39

Fakultná nemocnica Trnava

40

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

41

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

42

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

43

Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Piešťany

Žilinský kraj

44

Univerzitná nemocnica Martin

45

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

46

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

47

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

48

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

49

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín