Ministerstvo zdravotníctva pripravuje v psychiatrickej starostlivosti zmeny. Reforma starostlivosti o duševné zdravie je jednou z našich priorít, zámerom je postupné odstraňovanie nesystémových krokov v tejto oblasti a jej zefektívnenie v prospech pacientov. 

    • Čo chceme zmeniť 

Optimalizácia ambulantnej siete je potrebná aj v tejto oblasti. Dostupnosť psychiatrickej a psychologickej zdravotnej starostlivosti sa tak zvýši, skrátia sa aj čakacie doby. V nemocniciach je zase našou ambíciou zvýšenie komfortu pacientom na oddeleniach tak, aby sme dosiahli európsky štandard. „V súvislosti s COVID-19 aj Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že v mnohých krajinách bude narastať počet pacientov, ktorí si budú vyžadovať starostlivosť v oblasti duševného zdravia. Potrebujeme nastaviť kvalitne systém poskytovania zdravotnej starostlivosti aj v tejto oblasti,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Avizovali sme vznik Centier duševného zdravia, aktuálne sú vo finálnej fáze prípravy spracovania. Plánujeme zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rôznych typoch domovov sociálnych služieb, takisto pre detí a dospievajúcich.  „Chceme podporiť fungovanie denných psychiatrických stacionárov, nielen pre dospelých, ale aj pre deti a adolescentov,“ vysvetlil šéf rezortu zdravotníctva M. Krajčí. 

Starostlivosť o duševné zdravie je medzirezortnou prierezovou témou. Zmeny preto plánujeme riešiť efektívne, preto od júla funguje na ministerstve zdravotníctva Oddelenie nadrezortnej koordinácie a aj v oblasti reformy duševného zdravia zohráva kľúčovú úlohu. V súlade s programovým vyhlásením vlády sa zároveň dokončuje štatút Rady vlády pre duševné zdravie, ktorý v dohľadnej dobe vstúpi do procesu pripomienkovania. Pracovala na ňom pracovná skupina zložená zo zástupcov siedmich rezortov - zdravotníctva, práce, sociálnych vecí a rodiny, školstva, spravodlivosti, vnútra, obrany a dopravy. Medzirezortná komunikácia je v oblasti duševného zdravia neodmysliteľná, keďže v tejto sfére pracujú lekári, liečební pedagógovia, logopédi, sociálni pracovníci a psychológovia, pre ktorých pracovná skupina pod vedením oddelenia nadrezortnej koordinácie pripravuje nový zákon o psychologickej činnosti a psychoterapii. 

Dni duševného zdravia sú každoročnou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie. 10. október za Svetový deň duševného zdravia vyhlásila Svetová federácia za duševné zdravie v roku 1991. Cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kampaň je zameraná na aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí do spoločenského a pracovného života.