SK

Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Lekári bez hraníc - Španielsko o rámci spolupráce medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Lekármi bez hraníc - Španielsko pri poskytovaní zdravotníckej a humanitárnej pomoci v súvislosti s krízou na Ukrajine a v susedných krajinách

Dohoda-SK_verzia.pdf
EN

Letter of Agreement between the Ministry of Health of the Slovak Republic and Médecins Sans frontières - Spain on a framework for coomperation between the Ministry of Health of the Slovak Republic and Médecins San Frontières - Spain for the provision of medical and humanitarian assistance in the context of the crisis in Ukrajíne and neighboring countries

Agreement-EN_version.pdf