P.č.
Pridelený registračný kód
Riešiteľská organizácia
Názov projektu
Celkový počet bodov podľa odborného hodnotenia
Žiadaná výška dotácie na roky 2013-2015
Schválená výška dotácie na roky 2013-2015
1.
2012/31-UKMA-8 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Vypracovanie multiparametrického diagnostického algoritmu mozgových nádorov pomocou magnetickej rezonancie
81,0
99999,99
99999,99
2.
2012/24-UKMA-1 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Detekcia prediktívne relevantných parametrov v diagnostickom algoritme bioptického vyšetrenia karcinómu hrubého čreva a pľúc.
80,0
87450,00
87450,00
3.
2012/56-SAV-6 Ústav merania SAV Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie.
80,0
94310,00
94310,00
4.
2012/2-UKBA-2 Lekárska fakulta UK v Bratislave Biochemické aspekty hypoperfúzie mozgu u sklerózy multiplex
79,5
85192,00
82154,10
5.
2012/5-UKBA-5 Lekárska fakulta UK v Bratislave Analýza DNA a identifikácia rizikových faktorov progresie renálneho ochorenia u pacientov s polycystickou chorobou obličiek
79,5
99990,00
96657,00
6.
2012/47-SZU-11 Slovenská zdravotnícka univerzita Pôsobenie polyhalogénových organických polutantov ako endokrinných rozrušovačov na deti
79,0
99999,99
96666,66
7.
2012/25-UKMA-2 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Možnosti využitia miRNA v prevencii, včasnej diagnostike a personálnej terapii karcinómu pľúc a malignít gastrointestinálneho traktu
78,5
99000,00
95700,00
8.
2012/1-UKBA-1 Lekárska fakulta UK v Bratislave Chirurgická terapia spasticity u detí s detskou mozgovou obrnou
77,5
99999,99
96666,66
9.
2012/52-SAV-2 Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV Vplyv variability génov NOS1 a DAT1 na senzomotorický gating u človeka: implikácie pre etiopatogenézu schizofrénie.
77,0
98575,00
95282,50
10.
2012/51-SAV-1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV Signálna dráha oxidu dusnatého a sírovodíka, jej poruchy a podiel na vzniku hypertenzie a aterosklerózy.
76,5
98790,00
95464,00
11.
2012/4-UKBA-4
Lekárska fakulta UK v Bratislave Štúdium biologických vlastností in vitro expandovaných somatických kmeňových buniek s dôrazom na bezpečnosť ich klinickej aplikácie/ SKB - Safe.
76,0
98700,00
95366,67
12.
2012/10-UKBA-10 Lekárska fakulta UK v Bratislave Oxidačný stres a jeho úloha v patogenéze náhlej cievnej mozgovej príhody.
75,5
94268,00
90486,30
13.
2012/6-UKBA-6 Lekárska fakulta UK v Bratislave Prevencia slepoty v neonatologickom období
75,5
1000000,00
96666,67
14.
2012/67-RÚVZBB-5 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Geneticko-epidemiologická štúdia rakoviny močového mechúra.
75,0
45092,60
42575,70
15.
2012/7-UKBA-7 Lekárska fakulta UK v Bratislave Diagnostika a monitorovanie relevantných genetických zmien s cieľom predikcie relapsu pri detskej ALL.
75,0
99900,00
96570,00
16.
2012/8-UKBA-8 Lekárska fakulta UK v Bratislave Transplantácia obličky a oxidačný stres. Možnosti ovplyvnenia oxidačného poškodenia transplantovanej obličky. (TROBOS)
75,0
99999,00
96665,70
17.
2012/33-UKMA-10 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Zmena reaktivity dýchacích ciest pri alergickom zápale pažeráka prostredníctvom neuromodulácie aferentných vlákien n. vagus
74,5
51000,00
47200,00
18.
2012/41-SZU-05 Slovenská zdravotnícka univerzita Expozícia ľudskej populácie PCB vo vybraných regiónoch východného Slovenska
74,5
99999,00
93332,40
19.
2012/30-UKMA-7 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Biologické a molekulové markery sclerosis multiplex
72,5
99981,00
95515,60
20.
2012/12-UKBA-12 Lekárska fakulta UK v Bratislave Slovenský audit fibrilácie predsiení seniorov
72,5
51703,00
46773,00
21.
2012/28-UKMA -5 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Riziko rozvoja endoteliálnej dysfunkcie, subklinickej makrovaskulárnej aterosklerózy a iných vybraných kardiovaskulárnych manifestácií v súvislosti s aktivitou psoriázy, juvenilnej psoriatickej artitídy a psoriatickej artitídy - stanovenie prediktorov typu génovvých polymorfizmov a vyhodnotenie HLA predikcie včasného a subklinického kardiovaskulárneho poškodenia
72,0
93670,00
86576,00
22.
2012/29-UKMA-6 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Možnosti personalizovanej terapie u pacientov s neurodegeneratívnymi ochoreniami
71,5
95800,00
89840,00
23.
2012/27-UKMA-4 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Štúdium molekulových zmien vybraných génov a ich potenciálny význam ako diagnostických a prognostických markerov karcinómu prostaty
71,5
133333,33
126666,66
24.
2012/42-SZU-06 Slovenská zdravotnícka univerzita Postnatálna expozícia dojčiat polybrómovaným difenyléterom
70,5
80346,00
74859,60
25.
2012/21-UKBA-21 Lekárska fakulta UK v Bratislave Sledovanie vplyvu génových, genómových a imunologických zmien u detí s dysreguláciou (MAPK)-RAS signálnej dráhy a predispozíciou k malignitám
70,5
99999,99
93333,33
26.
2012/35-UKMA-12 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Nové názory na farmakolgické ovplyvnenie alergickej astmy
70,0
99000,00
92400,00
27.
2012/34-UKMA-11 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Vývoj a inovácia biochemických metód využiteľných na diagnostiku a sledovanie etiopatogenézy Alzheimerovej choroby
69,0
46485,00
0,00
28.
2012/9-UKBA-9 Lekárska fakulta UK v Bratislave Validácia a optimalizácia rozšíreného vyšetrovacieho protokolu 3T MR-mamografie pre presnejšie stanovenie predoperačného rozsahu podozrivej prsníkovej lézie.
69,0
95913,00
0,00
29.
2012/53-SAV-3 Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej onkológie Úloha genetickej predispozície v deregulácii metylácie DNA u pacientok s nádorovým ochorením prsníka.
68,5
93875,00
0,00
30.
2012/11-UKBA-11 Lekárska fakulta UK v Bratislave Abnormality X-chromozómu pri Crohnovej chorobe (skratka XCD)
67,5
99993,00
0,00
31.
2012/18-UKBA-18 Lekárska fakulta UK v Bratislave Špecifiká obezity a metab. sy. u adolescentov
67,5
99900,00
0,00
32.
2012/17-UKBA-17 Lekárska fakulta UK v Bratislave Depresívna porucha u detí a adolescentov, ovplyvnenie omega-3-mastnými kyselinami a oxidačný stres
67,5
99900,00
0,00
33.
2012/32-UKMA-9 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Genetické príčiny najčastejších protilátkových imunodeficiencií vo vzťahu k orgánovým komplikáciám
67,0
98800,00
0,00
34.
2012/55-SAV-5 Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej endokrinológie Vyhľadávanie, DNA diagnostika a klinický manažment pacientov s dedičnými poruchami štítnej žľazy a hypofýzy.
67,0
99723,00
0,00
35.
2012/26-UKMA-3 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Využitie haplotypovej analýzy a genotypizácie v diagnostike a terapii kolorektálneho karcinómu
67,0
89268,00
0,00
36.
2012/43-SZU-07 Slovenská zdravotnícka univerzita Anti-biofilmový účinok včelieho medu proti patogénom z chronických rán
65,5
88842,00
0,00
37.
2012/54-SAV-4 Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej onkológie Štúdium biomarkerov ľudského ovariálneho karcinómu.
64,5
91554,00
0,00
38.
2012/61-VŠZSPsA-1 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Profylaxia a terapia endoparazitóz v detskej rómskej populácii, žijúcej v zlých socioekonomických podmienkach osád na Východnom Slovensku.
64,5
89761,00
0,00
39.
2012/19-UKBA-19 Lekárska fakulta UK v Bratislave M. Hirschprung - od molekulovo genetickej analýzy príčin vzniku po miniinvazívnu chirurgickú intervenciu
64,0
99000,00
0,00
40.
2012/13-UKBA-13 Lekárska fakulta UK v Bratislave Analýza vybraných biomarkerov pri neurodegeneratívnych a neurovaskulárnych ochoreniach
63,0
99990,00
0,00
41.
2012/15-UKBA-15 Lekárska fakulta UK v Bratislave Nové diagnostické možnosti a prognostické faktory vnútroočného malígneho melanómu
62,0
73765,00
0,00
42.
2012/14-UKBA-14 Lekárska fakulta UK v Bratislave Problematika infekcií dýchacích orgánov u seniorov a možnosti ich komplexnej prevencie
61,5
99990,00
0,00
43.
2012/45-SZU-09 Slovenská zdravotnícka univerzita Molekulárna diagnostika alergie: využitie proteínového microarray
61,0
99993,00
0,00
44.
2012/37-SZU-01 Slovenská zdravotnícka univerzita Vplyv suplementácie vitamínu D na akumuláciu pokročilých produktov glykácie (AGEA) a intracelulárneho kalcia u pacientov s metabolickým syndrómom. Klinická placebom kontrolovaná štúdia
60,0
36440,00
0,00
45.
2012/3-UKBA-3 Lekárska fakulta UK v Bratislave Molekulárna, genetická a imunohistochemická analýza karcinómu prostaty vo vzťahu k včasnej diagnostike, odhadu prognózy a odpovedi na liečbu.
57,5
83100,00
0,00
46.
2012/36-UKMA-13 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Genetický skríning aneuryzmy abdominálnej aorty
56,5
79090,00
0,00
47.
2012/46-SZU-10 Slovenská zdravotnícka univerzita Modulácia interaktívnej funkcie neuroedokrinného, reprodukčného a imunitného systému pri nanoterapii:význam pre klinickú prax a nanotechnológie
56,0
42000,00
0,00
48.
2012/50-SZU-14 Slovenská zdravotnícka univerzita Výskum v oblasti kmeňových buniek
55,0
87000,00
0,00
49.
2012/38-SZU-02 Slovenská zdravotnícka univerzita Štúdium vzťahov materno-fetálnej expozície špeciám kovov a hypertenzie indukovanej graviditou
54,0
99692,00
0,00
50.
2012/44-SZU-08 Slovenská zdravotnícka univerzita Personálna expozícia mikroskopickým hubám v plne klimatizovanom prostredí
52,5
99999,00
0,00
51.
2012/40-SZU-04 Slovenská zdravotnícka univerzita Podiel sociálnych a enviromentálnych faktorov na zdravotnom stave detskej populácie v okrese Revúca
51,0
25047,00
0,00
52.
2012/20-UKBA-20 Lekárska fakulta UK v Bratislave Skoré molekulárne markery pri akútnom infarkte myokardu, RNAIM
50,0
99900,00
0,00
53.
2012/23-UKBA-23 Lekárska fakulta UK v Bratislave Skríning psychomotorického vývinu S-PMV pre preventívnu zdravotnú starostlivosť o deti vo veku 0-3 rokov.
49,5
45500,00
0,00
54.
2012/60-TU-1 Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníckej a sociálnej práce Epidemiológia duševných porúch v Slovenskej republike.
47,5
50235,00
0,00
55.
2012/62-KU-1 Katolícka univerzita v Ružomberku Úlohy sestry pri farmakoterapii polymorbídnych seniorov.
45,0
18835,00
0,00
56.
2012/48-SZU-12 Slovenská zdravotnícka univerzita Príprava darcovských rohoviek na laminárnu transplantáciu
43,0
75349,40
0,00
57.
2012/22-UKBA-22 Lekárska fakulta UK v Bratislave Vplyv tepelne upravovanej stravy na vznik a vývoj obezity OBES-FOOD
40,5
99900,00
0,00
58.
2012/59-UPJŠ-1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Vplyv prítomnosti mikrometastáz v lymfatických uzlinách u pacientov s karcinómom pankreasu na prežívanie a možnosti liečby týchto pacientov.
37,5
60000,00
0,00
59.
2012/63-RÚVZBB-1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Surveillance invazívnych pneumokokových ochorení.
36,0
37080,00
0,00
60.
2012/68- RÚVZBA-1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave Ako ticho je dosť ticho v kvalitnom ovzduší?
21,5
180777,00
0,00
61.
2012/49-SZU-13 Slovenská zdravotnícka univerzita Zavedenie moderných diagnostických metód v epidemiologickej štúdii projekt nespĺňa kritéria odborného hodnotenia
98150,00
0,00
62.
2012/64-RUVZBB-2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Molekulárna typizácia ako nástroj na zlepšenie surveillance Bordetella pertussis projekt nespĺňa kritéria odborného hodnotenia
56337,50
0,00
63.
2012/65-RUVZBB-3 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Epidemiológia meňavkových infekcií na Slovensku projekt nespĺňa kritéria odborného hodnotenia
56001,50
0,00
64.
2012/66-RUVZBB-4 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Faktory ovplyvňujúce laboratórnu diagnostiku chrípky projekt nespĺňa kritéria odborného hodnotenia
61578,50
0,00
65.
2012/57-UNLP-1 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Výskum a vývoj štandardizovaných postupov prípravy adultných mezenchýmových stromálnych buniek pre klinické aplikácie projekt nespĺňa kritéria formálneho hodnotenia
97800,00
0,00
66.
2012/58-UNLP-2 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Roboticky asistovaná rehabilitácia funkcií hornej končatiny a aktivít denného života u pacientov po cievnej mozgovej príhode projekt nespĺňa kritéria formálneho hodnotenia
99999,00
0,00
67.
2012/16-UKBA-16 Lekárska fakulta UK v Bratislave Oxidačný stres pri syndróme spánkového apnoe, SASOX projekt nespĺňa kritéria odborného hodnotenia
99900,00
0,00
68.
2012/39-SZU-3 Slovenská zdravotnícka univerzita Vírusová infekcia počas gravidity a jej vzťah k imunitnému systému matky, plodu a potomstva projekt nespĺňa kritéria odborného hodnotenia
99516,67
0,00
 
Ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky schválila v apríli 2013 na základe odborného rozhodnutia Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR financovanie 26 projektov s najvyšším bodovým hodnotením.