Zoznam žiadostí o dotáciu na Národné programy zdravia (Oznámenie k predkladaniu žiadostí o dotácie podľa §2 ods. 1 písm. d) Zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky)

por. č.
Názov organizácie
Názov programu ku ktorému sa viaže žiadosť
Názov projektu
Žiadaná suma podpory v Eur
Výška schválenej podpory v Eur a dátum schválenia dotácie
Dôvod neschválenia žiadosti
1.
Slovenský výbor pre UNICEF, o. z. Národný program starostlivosti o deti a dorast 2012 Mother and Baby Friendly Hospital Initiative.
3 000,00
3 000,00
 
2.
Asociácia dentálnych hygieničiek v SR, o.z. Národný program starostlivosti o deti a dorast 2012 Výchova detí so zdravotným postihnutím zo sociálne slabého prostredia a detí školského a predškolského veku k zodpovednosti za orálne zdravie.
11 400,00
7 400,00
 
3.
FOND prof. K. Matulaya neziskový fond Národný program starostlivosti o deti a dorast 2012 Pilotáž skríningov psychomotorického vývinu pre 2-11 preventívnu prehliadku.
34 000,00
25 000,00
 
4.
Profkreatis, o. z. Národný program starostlivosti o deti a dorast 2012 Rozvíjanie sociálno-emocionálnych kompetencií žiakov základných škôl s osobitým zreteľom na prevenciu agresivity, šikanovania, diskriminácie a rasizmu.
98 840,00
6 270,00
 
5.
ANGIO, o.z. Národný program prevencie ochorení srdca a ciev 2012 Vzdelávací program pacientov v prevencii cievnych ochorení a webová stránka.
3 500,00
3 500,00
 
6.
NÚSCH, a.s. Národný program prevencie ochorení srdca a ciev 2012 Edukačná kampaň na odstránenie rizikových faktorov pri aneuryzme brušnej aorty.
42 000,00
30 000,00
 
7.
Slovenská nadácia srdca Národný program prevencie ochorení srdca a ciev 2012 Realizácia prieskumu u obyvateľstva zameraného na vedomosti v oblasti rizikových faktorov srdcovovcievnych ochorení.
6 500,00
6 500,00
 
8.
Slovenská nadácia srdca Národný program prevencie ochorení srdca a ciev 2012 Realizácia celonárodnej edukačnej kampane na poznanie a odstraňovanie najzávažnejších rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení, projekt MOST.
115 000,00
115 000,00
 
9.
Slovenská nadácia srdca Národný program prevencie ochorení srdca a ciev 2012 Realizácia ročného komplexného analytického hodnotenia stavu kontroly rizikových faktorov.
2 500,00
2 500,00
 
10.
Slovenská nadácia srdca Národný program prevencie ochorení srdca a ciev 2012 Realizácia ročného štatistickéhospracovania sledovaných parametrov rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení.
4 500,00
4 500,00
 
11.
Slovenská nadácia srdca Národný program prevencie ochorení srdca a ciev 2012 Oboznámenie verejnosti s výsledkami prieskumu, tlačová konferencia.
3 000,00
1 000,00
 
12.
Duševné zdravie detí, o.z. Národný program duševného zdravia 2012 Podpora aktívneho návratu duševného zdravia u detských psychiatrických pacientov Kliniky detskej psychiatrie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava formou dlhodobej aktivity – výtvarného ateliéru a následnej výstavy výtvarných prác „Duševné zdravie a tvorivosť".
12 000,00
12 000,00
 
13.
Multikultúra v nas (MvN), o.z. Národný program duševného zdravia 2012 Destigmatizácia a arteterapia kráčajú spolu s nami.
40 790,00
0,00
Preventívno edukačná kampaň - chýba konkrétny popis formátu a krokov kampane.Chýba sociologický porovnávací prieskum nadväzujúci na prieskum z roku 2003 realizovaný v PN Pezinok. Predkladateľ nedostatočne zadefinoval cieľovú skupinu, veľkosť cieľovej skupiny resp. dosah projektu. Nepreukázal spôsob a merateľnosť navrhovaných výstupov. Opodstatnenosť naplánovaných aktivít v rámci každej rozpočtovej kategórie/podkategórie nie je dostatočne zdôvodnená.
14.
Psychiatrická nemocnica P.Pinela Pezinok Národný program duševného zdravia 2012 Dúha v duši - komplexná nefarmakologická podpora liečby duševných chorôb.
4 450,00
0,00
 
15.
Psychiatrická nemocnica P.Pinela Pezinok Národný program duševného zdravia 2012 Duševné zdravie teoreticky i prakticky optikou odbornéh e-časopisu Psychiatria-psychoterapia - psychosomatika.
12 000,00
12 000,00
 
16.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Národný program duševného zdravia 2012 Vplyv alkoholu na psychické funkcie u vodičov.
73 908,79
0,00
Projekt nie je vypracovaný v súlade so schválenými cieľmi a úlohami NPDZ na roky 2012-2013 . Cieľová skupina a zámer sa dotýka oblastí ktoré riešia iné národné programy a akčné plány.
17.
Liga za duševné zdravie SR, o.z. Národný program duševného zdravia 2012 Školenia pre učiteľov o duševných poruchách u detí.
3 300,00
3 300,00
 
18.
Liga za duševné zdravie SR, o.z. Národný program duševného zdravia 2012 Projekt pre študentov stredných skôl o duševnom zdraví a o duševných poruchách.
4 200,00
4 200,00
 
19.
Liga za duševné zdravie SR, o.z. Národný program duševného zdravia 2012 Informačná kampaň v médiách.
56 540,00
0,00
Chýba presnejšia obsahová náplň každej relácie resp. krátky scenár. Udržateľnosť a kontinuita v projekte nepopísaná. Opodstatnenosť, nevyhnutnosť plánovaných nákladov v rámci každej rozpočtovej kategórie/podkategórie nie je dostatočne zdôvodnená.
20.
ODOS, o.z. (Otvorme dvere, otvorme srdcia) Národný program duševného zdravia 2012 Destimatizačné kampae ODOS
33 970,00
32 370,00
Predkladateľ súhlasil na realizácii tzv. združeného projektu, pričom Pacientská advokácia bude začlenená čiastočne v rámci kampaní vo všetkých navrhovaných 8 mestách. Ak by MZ SR nepristúpilo na túto alternatívu, projekt nemá zmysel realizovať iba v polovici miest v polovičnom rozpočte.
21.
ODOS, o.z. (Otvorme dvere, otvorme srdcia) Národný program duševného zdravia 2012 Pacientská advokácia - cesta k búraniu predsudkov verejnosti a zvýšeniu akceptácie ľudí s duševnou chorobou.
16 970,00
0,00
 
22.
Cerebrum senior, o.z. Národný program duševného zdravia 2012 Zlepšenie včasnej diagnostiky a koordinovanej liečby primárnych degeneratívnych demencií.
48 240,00
0,00
Občianske združenie Cerebrum senior vzniklo až po podaní žiadosti na MZ SR dňa 29.9.2012.
23.
Kultúrne združenie národností a etník SR, o.z. Národný program duševného zdravia 2012 Arteterapia na scéne.  
0,00
Predkladateľ nedostatočne zadefinoval cieľovú skupinu, veľkosť cieľovej skupiny resp. dosah projektu, nepreukázal spôsob a merateľnosť navrhovaných výstupov. Opodstatnenosť, nevyhnutnosť naplánovaných aktivít v rámci každej rozpočtovej kategórie/podkategórie nie je dostatočne zdôvodnená.
24.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Národný transplantačný program 2012 Vytvorenie zdokonaleného systému centrálneho monitorovania rizikových imunologikcých faktorov v rámci Národného transplatnačného programu SR.
70 000,00
0,00
Projekt nespĺňa účel Národného transplantačného programu zverejneného v rámci Oznámenia (hlavnou aktivitou projektu je len nákup diagnostík)
25.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Národný transplantačný program 2012 Zavedenie nového metodického systému na detekciu imunosupresív u pacienot po transplantácii obličiek.
54 860,00
43 918,00
 
26.
UK Lekárska fakulta Národný transplantačný program 2012 Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v oblasti odberov tkanív a buniek pre potreby regeneratívnej medicíny.
35 000,00
0,00
Projekt nespĺňa účel Národného transplantačného programu zverejneného v rámci Oznámenia (cieľom projektu je modernizácia seminárnych miestností čo je v rozpore so zákonom č. 525/2010).
27.
LAMONA, s.r.o.   Rozprávkové jasle.
13 500,00
0,00
Žadosť nebola podaná v zmysle Oznámenia na predkladanie žiadosti o dotácie podľa §2 ods.1 písm. d) zákona č. 525/2010.
  Spolu      
312 458,00
 

Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií rozhodla o poskytnutí, resp. neposkytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu ministerstva zdravotníctva dňa 30. 10. 2012.