Po úspechu prvého projektu EU-JAMRAI sa 120 organizácií z 30 krajín približuje k boju proti antimikrobiálnej rezistencii, čím sa posilňuje reakcia Európy na naliehavú krízu v oblasti verejného zdravia.

Európska komisia, tvorcovia politík a organizácie z 30 krajín spúšťajú 13. februára  2024 v Paríži druhú jednotnú akciu zameranú na boj proti antimikrobiálnej rezistencii a infekciám spojených so zdravotnou starostlivosťou (EU-JAMRAI 2). Tento spoločný projekt, ktorý koordinuje Inserm (Národný inštitút pre zdravie a lekársky výskum), Francúzsko, s podporou francúzskeho ministerstva zdravotníctva, sa zameriava na účinnejší boj proti antimikrobiálnej rezistencii: závažné ohrozenie verejného zdravia, ktoré je zodpovedné za viac ako 35,000 úmrtí ročne v Európskej únii (EÚ)/Európskom hospodárskom priestore (EHP) a 1,3 milióna úmrtí na celom svete.

V nadväznosti na úspech projektu EU-JAMRAI 1, ktorý prebiehal od roku 2017 do roku 2021, sa týmto najnovším projektom presadzuje ambiciózny pracovný program „Jedno zdravie/One Health“, ktorý spája členské štáty EÚ spolu s Islandom, Nórskom a Ukrajinou. 

Didier Samuel, generálny riaditeľ Inserm, povedal: „Dlhodobé vykonávanie koordinovaného prístupu „Jedno zdravie“ zostáva prioritou v nadchádzajúcich rokoch, je aj prioritou do budúcnosti. Žiadny štát nie je schopný konať sám proti antimikrobiálnej rezistencii. Spolupráca už nie je možnosťou: je podmienkou úspechu v celosvetovom boji proti antimikrobiálnej rezistencii.“
Cieľom EU-JAMRAI 2 je vykonávať konkrétne opatrenia na monitorovanie antimikrobiálnej rezistencie, jej prevenciu a účinný boj proti antimikrobiálnej rezistencii vo všetkých oblastiach zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia, čím sa zúčastneným krajinám umožní posilniť ich národné akčné plány. Cieľom je znížiť riziko vystavenia európskych občanov baktériám rezistentným voči antimikrobiálnym látkam. To zahŕňa podporu integrovaného dohľadu a posilnenie prevencie infekcií prostredníctvom prístupu „Jedno zdravie“ a zároveň zlepšenie starostlivosti o pacientov s bakteriálnymi infekciami, napríklad zaručenie prístupu k účinnej a primeranej liečbe antibiotikami.

Program EU-JAMRAI 2 spolufinancujú zainteresovaní partneri a program EU4Health s celkovým rozpočtom 62,5 milióna EUR z čoho je 50 miliónov EUR od Európskej komisie. Táto úroveň financovania zdôrazňuje prioritu, ktorú Európska únia pripisuje boju proti antimikrobiálnej rezistencii. 

Roser Domenech Amado, riaditeľ pre „Jedno zdravie“ Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín, uviedol: „AMR je veľkou pandémiou našich čias. Teraz, v Európe a na celom svete, si to vyžaduje naliehavé opatrenia. V roku 2023 EÚ schválila odporúčané ciele v oblasti antimikrobiálnej rezistencie a spotreby antimikrobiálnych látok a opatrení vrátane prevencie a kontroly infekcií, dohľadu a monitorovania, podpory inovácií a prístupu, obozretného používania antimikrobiálnych látok a zvýšenej informovanosti zdravotníkov a občanov. 50 miliónov EUR Európskej komisie v rámci projektu JAMRAI 2 – nášho najväčšieho v boji proti antimikrobiálnej rezistencii – pomôže krajinám EÚ dosiahnuť zmenu v praxi.“

Na tejto jednotnej akcii sa aktívne zúčastní viac ako 120 partnerov z 30 krajín s podporou približne 40 zainteresovaných strán. Európske organizácie, ako je Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a medzinárodné organizácie, ako sú WHO, WOAH, OECD, UNEP a FAO, obohatia diskusiu o svoje odborné znalosti a zabezpečia súdržnosť spoločnej akcie s existujúcimi národnými iniciatívami. Neoddeliteľnou súčasťou tejto jednotnej akcie sú okrem toho odborníci na zdravie ľudí a zvierat, ako aj zástupcovia pacientov. 
Ministerstvo zdravotníctva SR  sa zapája do tohto projektu s cieľom aktívne pristupovať tvorbe budúcich politík a opatrení zameraných na boj s AMR.  Pre tento účel bude v každej krajine nominovaný národný expert  ako kontaktná osoba medzi EÚ a aktivitami JAMRAI. Slovensko sa aktívne zapojí  do pracovných balíkov 6 a 10, so zameraním na problematiku antimikrobiálneho dozoru u ľudí a zvyšovanie povedomia o problematike AMR so zameraním na odborníkov aj laikov.