Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

E t i c k á        k o m i s i a

 


Uznesenie č. 40/46

Stanovenie pohlavia plodu pred koncom 12. týždňa gravidity a jeho komerčné využitie
(dátum Prijatia: 04. 02. 2013)

          Etická komisia MZ SR (ďalej len „EtK MZ SR“) EtK na svojom riadnom zasadnutí dňa 27.11.2012 prerokovala za prítomnosti hlavného odborníka MZ SR pre lekársku genetiku, MUDr. Františka Cisárika, CSc., predsedu Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLS (ďalej len „SSLG“) a zároveň člena EtK MZ SR, Prof. RNDr. Ľudevíta Kádašiho, DrSc a povereného zástupcu Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS (ďalej len „SGPS“)  podnet SSLG,  ktorý: „...namietal komerčné testovanie pohlavia plodu pred koncom 12. týždňa gravidity...“.

EtK MZ SR sa uzniesla na tomto stanovisku:

  1. EtK MZ SR považuje využitie informácií a technických možností na cielenú zmenu pomeru pohlaví v populácii (výber gamét a/alebo embryí in vitro aj in utero) v súlade s Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, týkajúci sa genetických testov pre lekárske účely, Rada Európy, 2008 http://wayback.archive-it.org/2172/20101103195020/http://www.radaeuropy.sk/?Dodatkovy-protokol-k-Dohovoru-o-ludskych-pravach-a-biomedicine-tykajuci-sa-genetickych-testov-pre-lekarske-ucely-2008-c-203-anglicka-verzia a v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej federácie gynekológov a pôrodníkov (FIGO) 2005, Sex selection for non-medical purposes 2005: in ETHICAL ISSUES IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY by the FIGO Committee for the Study of Ethical Aspects of Human Reproduction and Women’s Health OCTOBER 2009, Published by FIGO FIGO House Waterloo Court, Suite 3, 10 Theed Street London SE1 8ST United Kingdom, pp.10-11, Website: www.FIGO.org, http://www.figo.org/files/figo-corp/Ethical%20Issues%20-%20English.pdf, za morálne neprípustné a odsúdeniahodné. Využitie selekcie pohlavia na zábranu genetických ochorení viazaných na pohlavie je eticky oprávnené iba z medicínskych dôvodov.

  2. EtK MZ SR si je vedomá, že túžba poznať pohlavie dieťaťa pred narodením je bežnáv drvivej väčšine prípadov má poznanie pohlavia očakávaného dieťaťa pozitívny dopad na plod, tehotnú ženu a jej partnerské, rodinné a spoločenské vzťahy. Napriek tomu sa tehotná žena stanovením pohlavia plodu pred ukončeným 12. týždňom gravidity dostáva k informácii, na základe ktorej by mohla vo svojom individuálnom prípade rozhodnúť o voľbe potomka želaného pohlavia, resp. o ukončení tehotenstva. EtK považuje výber plodu len na základe želaného pohlavia za morálne pochybný a odporúča, aby sa pre takéto konanie nevytvárali technické podmienky, t.j. aby sa neponúkali samovyšetrovacie testovacie súpravy a okrem medicínsky indikovaných prípadov ani laboratórne vyšetrenia pred ukončeným 12. týždňom gravidity.

  3. V prípade laboratórnych vyšetrení EtK MZ SR nepovažuje za účelné navrhovať reštriktívne legislatívne opatrenia a usudzuje, že postačujúcim nástrojom na zamedzenie neetickej voľby pohlavia tehotnou ženou je osobná zodpovednosť za etické rozhodovanie podľa najlepšieho vedomia a svedomia všetkých pracovníkov laboratórií/profesionálnych spoločností. EtK MZ SR vyzýva SSLG a SGPS ako aj príslušných hlavných a krajských odborníkov MZ SR, aby vo svojej pôsobnosti aktívne propagovali, podporovali a apelovali na odporúčanú osobnú zodpovednosť.

          Profesionálne spoločnosti musia zabezpečiť, aby sa uvedené techniky využívali iba z medicínskych indikácií, aby neprispievali k sociálnej diskriminácii na základe pohlavia. Bez ohľadu k postoju k nemedicínskej selekcii pohlavia, majú všetci zdravotnícki pracovníci a ich spoločnosti povinnosť obhajovať a podporovať stratégie na dosiahnutie rovnosti na základe pohlavia a rodu.


Predseda: MUDr. P. Križan, CSc.; Tajomník: Mgr. P.Valúch tel. (02)59 373 362, e-mail: peter.valuch@health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava, Slovenská republika