V utorok (24. novembra 2020) sa uskutočnilo riadne zasadnutie Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Komisia okrem dôležitých vnútroštátnych funkcií v oblasti etiky zdravotnej starostlivosti, biomedicínskeho výskumu a bioetiky plní aj úlohy tzv. národnej bioetickej komisie.
 
Zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo pomocou elektronických komunikačných prostriedkov, v úvode krátkym príhovorom pozdravil riaditeľ Odboru zdravotnej starostlivosti Sekcie zdravia MZ SR doc. MUDr. Jozef Kalužay, PhD., ktorý pripomenul viaceré očakávania a úlohy, s ktorými by sa mala komisia v najbližšom období zaoberať.
 
Komisia vzala s uspokojením na vedomie súhrnnú správu o odborných aktivitách, ktoré sa realizovali v období od jej predchádzajúceho plenárneho zasadnutia. Okrem konzultácií ku konkrétnym problémom, s ktorými sa na komisiu obracajú zložky samotného ministerstva, rôzne domáce alebo medzinárodné inštitúcie a organizácie, odborníci a výskumní pracovníci, ako aj jednotliví občania, významnú súčasť práce komisie tvorilo zabezpečenie odborných účastí a reprezentácie Slovenskej republiky v medzinárodných komisiách a výboroch na poli zdravotníckej etiky a bioetiky, predovšetkým na pôde inštitúcií Európskej únie a Rady Európy.
 
Medzi kľúčové témy, ktoré boli náplňou tohto zasadnutia komisie, patrili etické otázky spojené so zvládaním pandémie Covid-19 na Slovensku, zvlášť vo vzťahu k zabezpečeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti a príprave na realizáciu špecifického vakcinačného programu. Ďalšími závažnými témami boli etická problematika medicínskych a zdravotníckych aplikácií umelej inteligencie a zabezpečenie blízkej prípravy Slovenska na vstúpenie do platnosti novej európskej legislatívy v oblasti klinického skúšania humánnych produktov a liekov (Nariadenie EÚ č. 536/2014). Osobitne vo vzťahu k plneniu úloh centralizovaného posudzovania etických aspektov klinických skúšaní.
 
Komisia konštatovala, že v tejto oblasti sa v ostatnom čase podarilo dosiahnuť podstatný pokrok. Schválenie detailne vypracovaného štatútu a vymenovanie príslušnej komisie alebo subkomisie sa očakáva v najbližšom období.
 
V nadväznosti na nedávne zriadenie Stálej komisie pre reguláciu a etiku umelej inteligencie na pôde Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatiky (MIRRI SR), ktorej členom sa stal predseda komisie, sa komisia rozhodla iniciovať na svojej pôde založenie osobitnej pracovnej skupiny pre túto problematiku. Jej úlohou bude reflektovať potreby a problémy v tejto oblasti z pohľadu aktuálnych medicínskych a zdravotníckych aplikácií umelej inteligencie – a postupne poskytnúť kvalifikované vstupy do odbornej spolupráce so stálou komisiou MIRRI SR, s potenciálom na postupné rozšírenie o odborníkov pracujúcich v tejto oblasti v rámci zdravotníckeho rezortu a širšej vedecko-výskumnej základne a prípadným neskorším vznikom samostatného konzultačného a poradného orgánu.
 
Informoval: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., predseda Etickej komisie MZ SR