(zľava) hlavná odborníčka  MZ SR pre pneumológiu a ftizeológiu  Marta Hájková, ministerka Zuzana Zvolenská a hlavný hygienik SR Ivan Rovný
Na ministerstve zdravotníctva bola 15. novembra 2012 tlačová beseda, na ktorej ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská, hlavný hygienik SR Ivan Rovný a hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu a ftizeológiu Marta Hájková informovali o novele zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, ktorá vo svojom návrhu striktne vymedzuje priestory pre fajčiarov a zvyšuje pokuty za porušenie zákona.
 
Vo svete zomiera na následky fajčenia každých osem sekúnd jeden človek, tabakový dym obsahuje 43 druhov rakovinotvorných látok, látky obsahujúce genetické mutácie a toxické zlúčeniny. Práve fajčenie vyvoláva chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP), ktorá je štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí spomedzi chorôb v celosvetovom meradle a má stúpajúcu tendenciu. Ročne na ňu umierajú približne tri milióny ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že v roku 2020 by sa spomedzi všetkých chorôb mohla CHOCHP dostať až na tretie miesto.
 
Na Slovensku týmto ochorením trpí takmer 15 % ľudí vo veku nad 40 rokov a na jeho následky ročne umiera približne tisíc pacientov. Dôvodom nárastu chorých a ich následných úmrtí je narastajúci počet fajčiarov. Znepokojujúce sú najmä čísla týkajúce sa mladistvých. Kým v roku 2001 fajčili denne v základných školách necelé 3 percentá žiakov, o osem rokov neskôr to bolo takmer 8 percent, čo predstavuje takmer 40-tisíc žiakov. „Som šokovaná, že na Slovensku denne fajčí takmer 40-tisíc žiakov v základných školách. Veď ide o deti vo veku môjho syna. Tieto čísla sú viac než alarmujúce a všetkým nám musí byť jasné, že ak sa pravidlá nesprísnia, bude to mať omnoho fatálnejšie následky ako doteraz,“ povedala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.
Práve z vyššie uvedených dôvodov sa ministerstvo zdravotníctva po novele zákona z roku 2009 opäť rozhodlo sprísniť legislatívu na ochranu nefajčiarov. Najväčšou novinkou je úplný zákaz fajčenia v obchodných domoch, čo platí aj pre kaviarne a reštaurácie v daných zariadeniach. Novela zákona okrem iného zvyšuje pokuty za správne delikty týkajúce sa porušenia tohto zákona, ktoré by sa po novom mohli vyšplhať až na 15-tisíc eur.
 
Najvýraznejšie zmeny v návrhu novely zákona o ochrane nefajčiarov
  
  1. Úplný zákaz fajčenia v obchodnom dome, to platí aj pre kaviarne, reštaurácie a všetky iné prevádzky v obchodnom dome.
  2. Nová definícia zariadenia spoločného stravovania, t. j. za zariadenia spoločného stravovania sa v definícii upravenej v návrhu novely považujú aj také zariadenia, v ktorých sa pokrmy nevyrábajú a nepripravujú. Oproti súčasnému stavu sa za zariadenia spoločného stravovania budú pokladať aj také zariadenia, do ktorých sa pokrmy dovezú z iného zariadenia ako je zariadenie, v ktorom sa pokrm vyrobil a pripravil.
  3. Upresňuje sa definícia výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak z dôvodu, že aj tieto výrobky sa nesmú fajčiť na verejných miestach uvedených v § 7 zákona č. 377/2004 Z. z. Týka sa to napríklad niekoľkých druhov elektronických cigariet či iných výrobkov s obsahom sušených rastlín, ktoré tvarovo pripomínajú vzhľad cigarety a užívajú sa fajčením.
  4. Rozširuje sa okruh látok, ktoré sú podľa zákona č. 377/2004 Z. z. škodlivými látkami, pričom za škodlivé látky sa považujú aj látky so škodlivým účinkom na ľudský organizmus nachádzajúce sa vo výrobkoch, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak.
  5. Navrhujú sa nové dodatočné varovania na spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov, ktoré nahrádzajú pôvodné varovania a to na základe aproximácie Smernice 2012/9/EÚ zo 7. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I. k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov.
  6. Zvyšujú sa pokuty za správne delikty, t. j. orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva budú môcť uložiť pokutu v minimálnej výške 500 eur namiesto 331 eur a v maximálnej výške 15 000 eur namiesto 3 319 eur.