Ministerstvu zdravotníctva záleží na tom, aby sa zdravotný stav zlepšoval vo všetkých oblastiach a pre všetky skupiny obyvateľstva. Prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Zdravé regióny rezort  počas letných prázdnin odštartoval osvetové aktivity na upevňovanie hygienických návykov. Činnosti sú zamerané na upevňovanie hygienických návykov pre cieľovú skupinu detí predškolského a mladšieho školského veku, ktoré žijú v prostredí zníženého hygienického štandardu.
 
Pomôcky na realizáciu osvetových aktivít na tému Hygiena sa od druhého júlového týždňa  distribuujú do 251 lokalít na východnom, strednom a západnom Slovensku patriacich pod pôsobnosť príspevkovej organizácie.     „Medzi 257 asistentov osvety zdravia sa prerozdelilo  32 000 pracovných listov, 8000 Knižiek o bábike, farebné ceruzky a hygienické pomôcky na realizáciu osvetových aktivít na tému Hygiena rúk, Dentálna hygiena a Hygiena celého tela. Správanie súvisiace so zdravím je potrebné upevňovať a podporovať najmä v detskom veku. Správne a pravidelné postupy osobnej hygieny nielen v prostredí zníženého hygienického štandardu pôsobia ako účinná prevencia pred niektorými infekčnými ochoreniami,“  uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
 
Príprava pracovníkov príspevkovej organizácie na osvetové aktivity organizované počas letných mesiacov bola dôležitá. Vzdelávania sa  realizovali v dvoch vzdelávacích blokoch, absolvovalo ich 257 asistentov osvety zdravia a 24 koordinátorov, ktorí pôsobia v 251 lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Vzdelávacie aktivity a tréning prebiehali podľa metodiky osvetovej aktivity, ktorá zohľadňuje špecifiká  prostredia, v ktorom cieľová skupina žije. Nosnou časťou tréningov bol nácvik správnych postupov so zreteľom na podmienky detí marginalizovaných rómskych komunít.
 
„V prostredí zníženého hygienického štandardu zohráva hygiena významnú úlohu pri prevencii infekčných ochorení. Každá lokalita, v ktorej pôsobíme, má svoje špecifiká, zlé materiálne podmienky na úrovni komunity a domácností vedú k zvýšenému riziku infekčných ochorení. Osvetové aktivity, ktoré realizujú naši pracovníci, sú dôležité pre prevenciu a zdravie všetkých obyvateľov. Osvetové činnosti asistentov osvety zdravia  vnímame ako cieľavedomú, systematickú činnosť zameranú na vytváranie správnych vedomostí, zručností, návykov a postojov v otázkach ochrany a upevňovania zdravia,“ vysvetľuje riaditeľka príspevkovej organizácie Zdravé regióny Tatiana Hruštič.
 
Metodická príručka na tému Hygiena vznikla v spolupráci s metodičkou Paulou Poduškovou a ilustrátorkou Alicou Záhorskou.  Jej obsahom sú základné informácie o hygiene, praktické cvičenia, aktivity a pracovné listy zamerané na témy: hygiena rúk, hygiena celého tela, obliekanie, dentálna hygiena a hygiena vlasov. Súčasťou príručky sú jednoduché návody ako pracovať s  cvičeniami, otázky na overenie získaných informácií, ako aj časť zameraná na zvedavé otázky detí. Metodická príručka je určená výhradne asistentom osvety zdravia, ktorí absolvovali vzdelávanie a tréning na tému Hygiena.
 
Metodika je doplnená špeciálnou publikáciou pod názvom Knižka o bábike, ktorá je určená cieľovej skupine detí vo veku od 3 do 9 rokov. Knižka výnimočným spôsobom dopĺňa aktivity, ktoré podporujú proces v oblasti upevňovania hygienických návykov.
 
Metodika je súčasťou národného projektu Zdravé komunity 2A, ktorý  sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Realizátorom projektu je príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. 
 
 
Osvetové aktivity asistentiek osvety zdravia na tému Dentálna hygiena  Komunitnom centre Prešova
Osvetové aktivity asistentiek osvety zdravia na tému Dentálna hygiena  Komunitnom centre PrešovaOsvetové aktivity asistentiek osvety zdravia na tému Dentálna hygiena  Komunitnom centre Prešova