Počas tohto týždňa sa v priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR uskutočňuje cvičenie INEX 6. Je koordinované Ministerstvom vnútra SR v spolupráci s rezortom zdravotníctva a Úradom jadrového dozoru SR. Zúčastňujú sa na ňom aj ďalšie rezorty a organizácie.  Účastníci si preskúšajú  procesy zamerané na dlhodobú obnovu a existujúcu situáciu ožiarenia po skončení radiačnej nehody. 

Na základe uznesenia vlády SR sa v dňoch 12. až 16. februára 2024 uskutočňuje cvičenie INEX 6, ktorého cieľom je preverenie pripravenosti Slovenskej republiky na dlhodobú obnovu a existujúcu situáciu ožiarenia po skončení jadrovej alebo radiačnej nehody a testovanie kľúčových oblastí pre pripravenosť na obnovu. Akcia sa uskutoční formou Table-Top cvičenia v kongresovej sále ministerstva zdravotníctva. Séria medzinárodných havarijných cvičení INEX, organizovaná Agentúrou pre jadrovú energiu pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD/NEA), slúži na preverenie manažmentu mimoriadnych radiačných situácií. Okrem Slovenskej republiky sa postupne uskutoční v 25 krajinách. 

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková v úvode všetkých privítala na pôde rezortu. „Slovenská republika sa už v minulosti zapojila do medzinárodného testovania formou vykonania takýchto cvičení. Potvrdili sme si nevyhnutnosť účasti našej krajiny na takýchto aktivitách. Zistíme prípadné nedostatky a následne môžeme lepšie nastaviť opatrenia na zvládnutie  jadrových a mimoriadnych radiačných udalostí na národnej a medzinárodnej úrovni,“ uviedla ministerka zdravotníctva. 

Štátny tajomník ministerstva vnútra Patrik Krauspe verí, že manažment takýchto situácii nebudeme musieť nikdy v praxi realizovať. „Musíme však byť pripravení na všetky možné situácie a hrozby. Preto je nevyhnutné testovať a zdokonaľovať schopnosti štátu reagovať na krízové situácie. Cvičenie je príležitosťou na výmenu skúseností, vzdelávanie a vzájomný dialóg, ktorý je pri spolupráci nevyhnutný,“ povedal v úvode štátny tajomník. 

Podpredseda Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky Eduard Metke  vysvetlil, že na cvičení sa zúčastňujú aj krajiny, ktoré jadrové zariadenia neprevádzkujú. „Základný scenár OECD NEA bol založený na fiktívnej udalosti pri preprave rádioaktívnych materiálov.  Slovenská republika si počas prípravnej fázy scenár upravila tak, aby bolo možné precvičiť všetky činnosti, ktoré by mali byť pri udalosti takéhoto charakteru realizované,“ uviedol Eduard Metke. Pripomenul, že „vzhľadom na vysoké požiadavky na bezpečnosť transportu rádioaktívnych materiálov ide o vysoko nepravdepodobnú udalosť“. 

Prvý deň cvičenia sa budú účastníci venovať vplyvu takýchto udalostí na zdravie. Cvičenie zahŕňa sériu štyroch modulov, ktoré sú zamerané na kľúčové a aktuálne oblasti z hľadiska dlhodobého riadenia obnovy:  
Modul 1 VPLYV NA ZDRAVIE: preskúmanie zavedených štandardných postupov a dokumentácie na implementáciu a udržiavanie dlhodobého monitorovacieho a skríningového programu zdravotného stavu. Otázky, ktoré súvisia s duševným zdravím a psychosociálnymi aspektmi, dlhodobým lekárskym sledovaním a dohľadom. 
Modul 2 BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCA: preskúmanie, či existujú štandardné postupy a dokumentácia, ktoré podporujú obnovu zásob potravín, obchodu a dôvery spotrebiteľov. Otázky, ktoré súvisia s monitorovaním potravín, potravinovými obmedzeniami, medzinárodným a domácim obchodom s potravinami. 
Modul 3 DEKONTAMINÁCIA A OBNOVA: preskúmanie, či štandardné postupy a dokumentácia podporia implementáciu nápravných opatrení. Otázky, ktoré súvisia so sanáciou prírodného alebo zastavaného prostredia, kontaminovanou pôdou a kontrolou prístupu.
Modul 4 MANAŽMENT ODPADU: preskúmanie, či je možné uplatniť existujúce štandardné postupy a dokumentáciu pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom vytvoreným v krízovej situácii. Otázky, ktoré súvisia so skladovaním, spracovaním, charakterizáciou, prepravou a likvidáciou rádioaktívneho odpadu.

Informácie o priebehu a správa o vykonaní cvičenia poslúžia na vypracovanie hodnotiaceho dotazníka a pre vyhodnotenie cvičenia z hľadiska národného a medzinárodného hodnotenia. Analýza vyplnených dotazníkov bude slúžiť ako vstup do následného medzinárodného workshopu OECD/NEA na vyhodnotenie cvičenia. 

 foto 1.jpeg

foto2.jpeg