Odber pupočníkovej krvi na území Slovenskej republiky môžu vykonávať zdravotnícki pracovníci s príslušnou špecializáciou v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú na odber zaškolení a uzatvorili dohodu o vykonaní práce so spoločnosťou, ktorá tieto služby poskytuje.

V Slovenskej republike tieto služby poskytuje len jedna spoločnosť, ktorá má na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky udelené povolenie na prípravu transfúznych liekov týkajúcich sa darcovstva, odoberania, testovania, spracovania, konzervovania, skladovania kmeňových krvotvorných buniek z pupočníkovej krvi, ktoré je v súlade so zákonom NR SR č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Zároveň má táto spoločnosť udelené povolenie na prevádzku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu biobanka a tkaninové zariadenie, ktoré je v súlade so zákonom NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti s rozsahom odborného zamerania na krvotvorné kmeňové bunky.

Aktivity súvisiace priamo s darcovstvom, odoberaním, testovaním, spracovaním, konzervovaním, skladovaním kmeňových krvotvorných buniek z pupočníkovej krvi od inej spoločnosti, ktorá nemá na území Slovenskej republiky vydané povolenia, sú v rozpore so zákonom, a preto MZ SR odporúča všetkým potenciálnym klientom, aby si dôsledne preverili vierohodnosť ponúkaných služieb v tejto oblasti.