Posilnenie administratívnej kapacity Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v oblasti humánnych liekov - Projekt SK/2005/017-464.04.01

Riešiteľ projektu:
Národný inštitút pre verejné zdravie a životné prostredie, 3720BA, Bilthoven, Holandsko
Konečný príjemca:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava
Rozpočet : 150 000 EUR

Aktivity Twinning Light projektu:
posilnenie administratívnych kapacít Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv prostredníctvom zvyšovania vedomostí v oblasti kontroly liečiv v súlade so štandardmi EÚ a smernicou 2001/83/ES, 2004/27/ES, 2004/24/ES, 2003/63/ES a nariadením 1084/2003, 2309/93, 726/2004 Európskeho spoločenstva
vyškolenie odborníkov v oblasti registrácie liekov v súlade so štandardmi EÚ
oboznámenie interných aj externých spolupracovníkov s legislatívou EÚ v oblasti posudzovania a registrácie liekov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv je zapojený do spolupráce v rámci Európskej únie v oblasti registrácie liekov ako referenčný členský štát v procedúrach vzájomného uznávania a decentralizovaný postup registrácie lieku od roku 2007. Získanie potrebných vedomostí a zručností bolo priamo spojené s implementáciou projektu.

Projektové výsledky:
Vyškolenie 65 odborníkov v oblasti registrácie liekov v súlade so štandardmi EÚ
a legislatívy EÚ v oblasti posudzovania a registrácie liekov.

Aktuálny stav:
Projekt je ukončený.
Projekt bol implementovaný od 06.06.2007 do 06.12.2007.


Zlepšenie monitorovania drog a drogovej závislosti na národnej úrovni - Projekt SK/2005/017-464.04.03

Konečný príjemca:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Grösslingová 5, 812 62 Bratislava
Rozpočet: 500 000 EUR

Aktivity:
zlepšenie monitorovania a vykazovania úmrtí v dôsledku užitia drog
modernizácia laboratória súdneho lekárstva s cieľom získať štatút Národného referenčného laboratória
dodávky laboratórneho prístroja (chromatografu) na zabezpečenie analýzy biologického materiálu a zaškolenie obslužného personálu

Projekt pozostával z nasledovných častí:
Dodávky laboratórneho prístroja vysoko účinného kvapalinového chromatografu na zabezpečenie analýzy biologického materiálu - 380 000 EUR.
Twinning Light časť - odborná príprava ľudských zdrojov v oblasti štandardných laboratórnych procesov v súdnom lekárstve v súlade so štandardmi EÚ, spôsob určenia prítomnosti drogy, užitia drogy z biologických vzoriek, techniky izolovania materiálu, práca s neštandardným biologickým materiálom - 120 00 EUR.
Paralelné spolufinancovanie - dodávka odbornej literatúry – 5 000 EUR.

Projektové výsledky:
Prvá časť projektu bola implementovaná formou dodávky laboratórneho prístroja v máji 2007. Twinning Light kontrakt na odbornú prípravu ľudských zdrojov nebol podpísaný v dôsledku opakovane neúspešnej cirkulácie. Bolo zakúpených 30 odborných publikácií v rámci paralelného spolufinancovania.

Aktuálny stav:
Projekt je ukončený.
Projekt bol implementovaný dodávkou laboratórneho prístroja 04. 05. 2007.


Zlepšenie analýzy a hodnotenia rizika v oblasti rezíduí pesticídov - Projekt SK/2006/018-175.05.03

Riešiteľ projektu:
Rakúska agentúra pre zdravie a bezpečnosť potravín, Spargelfeldstrasse 191, 1226 Viedeň, Rakúsko
Konečný príjemca:
Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská 52, 826 45 Bratislava
Rozpočet: 555 000 EUR

Aktivity:
zabezpečenie efektívneho systému ochrany obyvateľov pred zdraviu škodlivými potravinami z dôvodu rezíduí pesticídov
podpora administratívnych kapacít Úradu verejného zdravotníctva v oblasti ochrany ľudského zdravia vo vzťahu k potravinám
modernizácia laboratórneho vybavenia Úradu verejného zdravotníctva so zameraním na efektívnu kontrolu a monitorovanie rezíduí pesticídov
zvýšenie odborných vedomostí pracovníkov Úradu verejného zdravotníctva a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva

Projekt pozostával z troch častí:
Nákup špeciálneho laboratórneho vybavenia plynový chromatograf MS/MS s tripletquadrupolom a plynový chromatograf s ECD, NPD a ďalšieho laboratórneho príslušenstva - 400 000 EUR.
Twinning Light časť - odborná príprava ľudských zdrojov -150 000 EUR.
Paralelné spolufinancovanie - dodávka odbornej literatúry - 5 000 EUR.

Projektové výsledky:
Dodávka špecializovaného laboratórneho vybavenia v októbri 2008 dôsledkom čoho sa v priebehu roka 2009 zvýšil počet analyzovaných pesticídov zo 17 na projektom stanovených 80.
V rámci Twinning Light časti bolo vyškolený celkom 47 odborných pracovníkov z toho 4 hodnotitelia, 11 laboratórnych pracovníkov a inšpektori úradnej kontroly potravín z Úradu verejného zdravotníctva, Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.

Aktuálny stav implementácie projektu:
Projekt je ukončený.
Twinning Light časť bola implementovaná od 24.10. 2008 do 24. 04. 2009.


Zlepšenie organizácie pracovného času v zdravotníctve - Projekt SK/2005/017 - 464.05.02

Riešiteľ projektu:
Northern Ireland Public Sector Enterprises Limited (NI-CO), 25-27 Franklin Street BT2 8DS Belfast, Severné Írsko, Veľká Británia
Konečný príjemca:
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Rozpočet: 200 000 EUR

Aktivity:
zefektívnenie organizácie práce v sektore zdravotníctva
zabezpečenie adekvátnych administratívnych kapacít a implementovanie smerníc 93/104/ES, 2000/34/ES a 2003/88/ES upravujúce organizáciu pracovného času a pracovných podmienok v sektore zdravotníctva
zlepšenie manažérskych zručností pracovníkov v sektore zdravotníctva

Projektové výsledky:
Vyškolenie 300 vedúcich pracovníkov a pracovníkov v oblasti riadenia ľudských zdrojov v zdravotníckych zariadeniach.
Vypracovanie a distribúcia príručky „Zlepšenie organizácie pracovného času v zdravotníckom sektore“ v počte 500 kusov.

Aktuálny stav implementácie projektu:
Projekt je ukončený.
Projekt bol implementovaný od 30. 11. 2007 do 31. 07. 2008.


Zlepšenie bezpečnosti, kvality a dostupnosti orgánov, tkanív a buniek pre transplantácie - Projekt SK/2005/017-464.04.02

Riešiteľ projektu:
Centro Nazionale Trapianti, Viale Regina Elena 299, 00161 Rím, Taliansko
Konečný príjemca:
Fakultná nemocnica s poliklinikou – Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6,
833 03 Bratislava
Rozpočet : 850 000 EUR

Aktivity:
audity existujúcich transplantačných kapacít
vypracovanie a zavedenie technicko-metodického usmernenia pre systém riadenia kvality
zaškolenie odborného transplantačného personálu k vypracovanému usmerneniu k systému riadenia kvality
odborná pomoc pri vývoji unifikovaného informačného systému
informovanosť a publicita

Projekt pozostával z nasledovných častí:
Twinning Light časť – Audit a vypracovanie „Usmernenia k systému riadenia kvality“ v súlade s nariadením EK 23/2004 a následne vzdelávacie aktivity pre cieľovú skupinu a publicita projektu - 500 000 EUR.
Dodávka softvérovej aplikácie TIS k vytvoreniu Centrálneho informačného systému pre program transplantácie orgánov, tkanív a buniek v SR - 350 000 EUR.
Paralelné spolufinancovanie – dodávka hardvéru: server firewall, aplikačný server a databázový server HP ML350G5, osobný počítač HP - 15 891 EUR.

Projektové výsledky:
Audit a vypracovanie auditnej správy v marci 2007 popisujúcej aktuálny stav v oblasti transplantácií orgánov, tkanív a buniek a príslušnej legislatívy.
Vypracovanie „Usmernenia k systému riadenia kvality“ v súlade s nariadením EK 23/2004 zahŕňajúce zistenia a odporúčania auditu.
Vývoj a dodávka špeciálneho informačného systému pre program transplantácie orgánov tkanív a buniek – august 2008.
Vyškolenie 57 pracovníkov špecializovaných pracovísk zapojených do odberového a transplantačného programu orgánov tkanív a buniek v SR podľa vypracovaného usmernenia k systému riadenia kvality na regionálnej úrovni v septembri 2007 vyškolených 43 odborníkov a v Bratislave v októbri 2007 vyškolených 14 odborníkov.
Tlač a distribúcia 1000 brožúr pre transplantačných odborníkov s CD verziou usmernenia. Tlač a distribúcia 2000 kusov letákov pre pacientov a širokú verejnosť.


Aktuálny stav implementácie projektu:
Projekt je ukončený.
Projekt bol implementovaný od 04. 12. 2006 do 28. 11. 2008.