Vzhľadom na dlhodobo prezentované rôzne výpočty chýbajúcich sestier a zdravotníckych pracovníkov v slovenskom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti vypracoval Inštitút zdravotnej politiky (IZP) MZ SR analýzu Stavu zdravotníckeho personálu v Slovenskej republike. Jej cieľom je priniesť objektívne údaje o aktuálnom stave a takisto pohľad na vývojové trendy v oblasti zdravotníckeho personálu.

Reálne čísla, pozitívne trendy

V ústavnej zdravotnej starostlivosti chýba podľa hlásení samotných poskytovateľov dovedna 1032 sestier. Tieto údaje vyplývajú z mimoriadneho štatistického zisťovania NCZI realizovaného na jeseň 2016, v rámci ktorého boli oslovené všetky ústavné zdravotnícke zariadenia. Čo je však dôležité, tak v porovnaní s rokom 2010, kedy v slovenských nemocniciach chýbalo (podľa hlásení samotných poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti) 1277 sestier, je to o 21 % menej, a teda ide o pozitívny vývojový trend.

IZP poukazuje aj na to, že za Slovensko neboli doposiaľ údaje o počte sestier zasielané v súlade s metodikou OECD. Prepočet IZP zosúladil metodiku s metodikou OECD a očistil údaje o tzv. „outliers“, čiže o krajiny, ktoré vykazovali extrémne vysoké alebo nízke hodnoty počtu sestier. Tieto hodnoty porovnávali systémovo a procesne neporovnateľné krajiny a ich údaje výrazne negatívne skresľovali celkový výsledok. Po použití správnej OECD metodiky (týkajúcej sa definovania sestier) a zreálnení týchto údajov IZP vypočítal, že na Slovensku v skutočnosti chýba 1925 sestier.

Nedávno prezentované číslo 6- až 7-tisíc chýbajúcich sestier bolo vypočítané na základe metodiky OECD, avšak nebolo očistené o tzv. „outliers“ a do výpočtu nevstupovali údaje týkajúce sa počtu sestier, tak ako ich definuje OECD.

IZP práve to identifikoval, okrem už spomínaných „outliers“, ako  hlavný metodický nedostatok - údaje za Slovensko  o odborne spôsobilých sestrách boli pôvodne  nesprávne porovnávané s výrazne širšou skupinou sestier, kde sú okrem praktizujúcich sestier evidované aj sestry pracujúce na iných ako zdravotníckych pozíciách.