Dňa 1. februára 2018 sa v Aula Magna JLF UK na Malej Hore v Martine konala konferencia o prioritách onkologického výskumu a stave zdravotnej starostlivosti o onkologického pacienta za účasti štátneho tajomníka MZ SR prof. MUDr. Stanislava Špánika, CSc. a riaditeľky odboru výskumu a vývoja MZ SR RNDr. Ivici Kvietikovej, PhD. Podujatie bolo organizované pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine a 25. výročia vzniku Nadácie Výskum Rakoviny.

Nadácia Výskum Rakoviny týmto nadväzovala na svoje predošlé aktivity, ktorými chce upriamiť pozornosť jednotlivcov, spoločnosti, ale aj decíznej sféry na význam výskumu pre klinickú prax a potrebu kontinuálneho financovania transdisciplinárnych projektov v oblasti translačného výskumu. To vedie k znižovaniu rozdrobenosti výskumu, podpore synergického účinku a jasnému zacieleniu výskumu na onkologického pacienta.

V súlade so zámermi Svetového dňa proti rakovine na konferencii vystúpilo široké spektrum odborníkov z rôznych oblastí súvisiacich s výskumom a so starostlivosťou o onkologického pacienta počas liečby a po jej ukončení, vrátane prof. MUDr. Stanislava Špánika, CSc. na tému „Biomedicínsky výskum na Slovensku z pohľadu MZ SR“, v ktorom priblížil aj témy národných projektov (ktorých žiadateľom je MZ SR) a pripravovanej verejnej Výzvy pre rozpočtový rok 2018, ktorých nosným zameraním je aj podpora aplikovaného výskumu v oblasti onkologických ochorení. Ďalej MZ SR reprezentoval zástupca Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) Dott. David Balla, M.A., ktorý predstavil zdravotný profil Slovenska za rok 2017. Ambíciou konferencie je pripomenúť aj potrebu rozvoja terciárnej prevencie, ktorá vedie nielen k zlepšeniu kvality života, ale sekundárne môže prispieť aj k rozvoju regiónov.

Po prednáškovom bloku, na ktorom odzneli príspevky reprezentantov MZ SR, výskumníkov, odborníkov v oblasti psychológie, psychiatrie, farmakoekonomiky, práva, sociálnej práce, epidemiológie a kúpeľníctva, nasledovala diskusia pri Okrúhlom stole na tému „Čo potrebuje biomedicínsky výskum a systém zdravotnej starostlivosti v horizonte do roku 2030 na naplnenie idey komplexnej starostlivosti o onkologického pacienta“. Aktívnymi účastníkmi boli dekani lekárskych fakúlt, profesori onkológie, riaditelia onkologických centier a pacienti.

Konferencia Biomedicína 21. storočia – výskum a liečba nádorov