Zmena na trhu s heroínom, najnovšie dôsledky užívania kanabisu a nárast tzv. nových drog, aj to sú niektoré z problémov, ktoré analyzuje Európska správa o drogách (2015).
Na ministerstve zdravotníctva sa 4. júna 2015 stretli odborníci z oblasti drogovej problematiky pri príležitosti zverejnenia výročnej správy Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) o stave drogovej problematiky v Európe. Súčasťou programu bola  prezentácia výročnej správy EMCDDA a komentár k aktuálnym európskym trendom v kontexte situácie na Slovensku. Na stretnutí sa zúčastnili vedecký analytik pre oblasť infekčných chorôb/indikátor DRID – Drug Related Infectious Disease  Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť Lucas Wiessing, štátny tajomník MZ SR Mario Mikloši, hlavný odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc., riaditeľka odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog MZ SR Nadežda Lobodášová a odborní pracovníci Národného monitorovacieho centra pre drogy. 
Na jednej strane sa situácia s drogami v rámci celej Európy postupne stabilizuje, na strane druhej však čelíme vážnym hrozbám nových psychoaktívnych látok (NPL), kombinovanému užívaniu/zneužívaniu viacerých látok (legálnych a nelegálnych) a zneužívaniu liekov. Heroín je na ústupe, ale zmeny na trhu  si vyžadujú jeho dôsledné monitorovanie. Alarmujúce je však zvyšovanie účinnosti a čistoty drog, neustále sa objavujú „nové drogy“, v roku 2014 bolo v Európe oznámených 101 nových nekontrolovaných psychoaktívnych látok. Významnú úlohu v tejto oblasti zohráva internet a internetové aplikácie, pričom vznikajú virtuálne drogové trhy. Internet je zároveň aj dôležitou platformou poskytovania informácií a poradenstva.
Kanabis je v Európe najčastejšie zachytenou drogou (približne osem z desiatich záchytov). Klienti, ktorí v Európe prvýkrát začínajú liečbu, uvádzajú ako hlavný dôvod práve kanabis.
Pokiaľ ide o liečbu, väčšina protidrogovej liečby v Európe sa poskytuje ambulantne, v roku 2013 v Európe absolvovalo liečbu zo závislosti od nelegálnych drog 1,6 milióna ľudí (1,4 milióna v EÚ). „Povzbudzujúcou správou je, že na Slovensku klesá počet užívateľov, ako aj liečených pacientov v súvislosti s heroínom. Túto klasickú drogu však nahradil metamfetamín, teda pervitín,“ informovala riaditeľka odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog MZ SR Nadežda Lobodášová.
Dominantné postavenie na drogovom trhu má naďalej nelegálna marihuana, ohrozuje najmä stredoškolákov. Takmer tretina priznáva, že túto drogu vyskúšali. Aj napriek tomu, že rozšírenosť marihuany je vysoká, počet užívateľov sa stabilizoval. Podľa najnovšieho národného prieskumu medzi školákmi na Slovensku, na ktorom sa zúčastnilo 5 436 žiakov vo veku 11 až 14 rokov a 4 908 stredoškolákov vo veku 15-19 rokov, má skúsenosť s marihuanou 2,3% žiakov ZŠ a 27,4% stredoškolákov.
Novodobým fenoménom v Európe sú nové psychoaktívne látky (NPL) nazývané tiež dizajnérske drogy alebo smart drugs. Ide o nekontrolované látky, ktoré napodobňujú účinky psychoaktívnych látok, ich konzumácia však predstavuje závažné zdravotné riziká. Mladí ľudia ich užívajú najmä v kombinácii s alkoholom, čo už v Európe spôsobilo niekoľko desiatok smrteľných prípadov. Čoraz častejšie sú vyhľadávané aj na Slovensku (medzi NPL patria napr. aj látky rastlinného pôvodu, produkty zo šalvie, durmanu aj muškátového oriešku). V systéme včasného varovania EÚ je zaregistrovaných 450 nových monitorovaných látok, v roku 2014 do tohto zoznamu pribudlo 101 nových „dizajnérskych drog“ a ich počet už prevýšil počet kontrolovaných drog v medzinárodných konvenciách. Na Slovensku bolo  doposiaľ identifikovaných 81 NPL, z ktorých viac ako dve tretiny predstavovali syntetické kanabinoidy a katinóny. V roku 2014 bolo prvýkrát do národného systému včasného varovania hlásených 11 nových drog, z ktorých najpočetnejšiu skupinu tvorili syntetické kanabinoidy (7). „Hoci počet záchytov NPL sa v roku 2014 výrazne znížil, počet novo identifikovaných kanabinoidov dosiahol druhú najvyššiu úroveň od roku 2009. Znepokojujúce je zistenie, že medzi zachytenými látkami sa nachádzali i nebezpečné druhy syntetických kanabinoidov, v súvislosti s ktorými boli nedávno hlásené prípady úmrtí a vážnych intoxikácií,“ informovala Eleonóra Kara z Národného monitorovacieho centra pre drogy.  
Rovnako ako pri klasických drogách, veľkou hrozbou je ich užívanie v kombináciách. Užívatelia často siahajú po kombinácii viacerých NPL v jednom produkte, prípadne jeho účinok posilňujú pridaním kofeínu. Rovnako ako v zahraničí, aj na Slovensku tvoria rizikovú skupinu mladí ľudia od 15 do 24 rokov, ktorých láka najmä dostupnosť, cena, legálny status a účinky NPL podobné kontrolovaným nelegálnym drogám. Podľa výsledkov prieskumu Eurobarometer z roku 2014 až 6% mladých Slovákov osobne vyskúšalo NPL.
Aj z týchto informácií vyplýva, že celosvetovo známe heslo, ktoré prezentuje Úrad OSN pre drogy a kriminalitu „Urobme zdravie svojou novou drogou“, je nanajvýš aktuálne.

vedecký analytik pre oblasť infekčných chorôb/indikátor DRID – Drug Related Infectious Disease  Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť Lucas Wiessing riaditeľka odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog MZ SR Nadežda Lobodášová, štátny tajomník MZ SR Mario Mikloši, hlavný odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.