​Po systémových zmenách v oblasti duševného zdravia odborníci volajú už dlhé roky. Zdôrazňujú, že dôležitou súčasťou zmeny musí byť reforma psychiatrickej starostlivosti s prihliadnutím nielen na zdravotný, ale aj sociálny aspekt. Minister zdravotníctva Marek Krajčí volanie odborníkov vypočul a ako prvý šéf zdravotníckeho rezortu na Slovensku si túto oblasť určil za jednu zo svojich priorít aj v programovom vyhlásení vlády. Na pôde ministerstva od júla funguje samostatný odbor s expertmi, ktorí sa tejto problematike naplno venujú.
 
Vedenie ministerstva zdravotníctva do organizačnej štruktúry po prvý raz zaradilo Odbor duševného zdravia pod vedením odborníka Petra Šomšáka, ktorý spolu so svojím tímom začal aktívne pracovať na reforme, zriadená je aj pracovná skupina zložená z ďalších expertov. „Tento krok je dôkazom toho, že programové vyhlásenie vlády v oblasti zdravotníctva je pilierom, na ktorom chceme v najbližších štyroch rokoch stavať a uviesť zmeny  v prospech pacientov ako aj zdravotníkov reálne do praxe,“ uviedol minister zdravotníctva. Odborníci sa v rámci reformy starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku zamerajú na rozvoj komunitnej psychiatrie, ale aj na reprofilizáciu lôžkovej kapacity. „Prehodnocovať sa budú napríklad kapacity pedopsychiatrických a gerontopsychiatrických lôžok, tiež je potrebné vyčleniť lôžka pre forenznú psychiatriu, chceme sa zamerať aj na rozšírenie počtu izieb s možnosťou hospitalizácie sprevádzajúceho rodiča spolu s dieťaťom na psychiatrických oddeleniach. U odborníkov chceme vyhradiť ordinačné hodiny pre pacientov s problematikou závislostí či gerontopsychiatrických pacientov,“ vymenoval príklady minister Marek Krajčí.
 
„Plánujeme vytvoriť aj centrá duševného zdravia založené na fungovaní multidisciplinárnych tímov, chceme podporiť fungovanie denných psychiatrických stacionárov a zvýšiť dostupnosť odborných vyšetrení v ambulanciách,“ doplnil riaditeľ Odboru duševného zdravia MZ SR a zároveň špičkový odborník z praxe Peter Šomšák.
 
Odborníci na ministerstve majú v pláne pozrieť sa aj na riešenia nedostatku špecialistov, ktorí liečia pacientov v tejto oblasti. Reforma sa tak dotkne aj oblasti vzdelávania. Experti na ministerstve sa zamerajú tiež na riešenie starostlivosti o deti a dospievajúcich s duševnými poruchami, riešenia sa budú nastavovať aj pre pacientov v seniorskom veku. Odborníci tiež pracujú na príprave materiálu „Slovensko proti demencii“, ktorý starostlivosť o seniorov v oblasti duševného zdravia môže pozitívne ovplyvniť. „Správne nastavenie starostlivosti o duševné zdravie seniorov môže pomôcť znížiť počet odvrátiteľných úmrtí vo vyššom veku, kde je Slovensko na nelichotivých priečkach, na čo sme aj pred voľbami aktívne poukazovali. Psychická rovnováha u ľudí vo vyššom veku výrazne vplýva na ich celkový zdravotný stav a tým pádom môže počet odvrátiteľných úmrtí aktívne ovplyvniť, teda znížiť,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí.
 
Reforma starostlivosti o duševné zdravie sa zameria aj na prevenciu, čo prináša výzvy pre viacero rezortov. „Edukácia o duševnom zdraví je veľmi dôležitá, či už na školách, pracoviskách alebo v komunitách,“ povedal vedúci Oddelenia nadrezortnej koordinácie MZ SR Viktor Svetský.
 
„Chceme sa zamerať aj na tvorbu legislatívy o psychologickej činnosti a výkone psychoterapie naprieč rezortmi, chceme postupne odstrániť legislatívne prekážky a nesystémové kroky v oblasti duševného zdravia, na ktoré odborníci dlhé roky upozorňujú. Máme v pláne vytvoriť aj sieť poradní duševného zdravia, ktoré budú zamerané najmä na prevenciu rozvoja duševných porúch a ich včasný záchyt,“ povedal minister Krajčí.
 
Na pôde rezortu vzniklo od júla Oddelenie nadrezortnej koordinácie, ktoré sa venuje spoločnej agende medzi jednotlivými ministerstvami. V oblasti reformy duševného zdravia zohrá dôležitú úlohu. „Medzirezortné prepojenie je aj v oblasti duševného zdravia aktívne, v tejto oblasti pracujú psychológovia, liečební pedagógovia, logopédi, ale aj sociálni pracovníci,“ uzavrel vedúci Oddelenia nadrezortnej koordinácie Viktor Svetský.
 
graf-minister.png