​Rozhodnutie ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej nepodpísať revíziu úhrad liekov v rozsahu, ako ju navrhla zdravotná poisťovňa, privítali viaceré odborné aj pacientske organizácie. Pre ministerku zdravotníctva je prioritou efektívne nakladanie s financiami z verejného zdravotného poistenia, no nie na úkor pacienta. Ministerka zdravotníctva sa preto pri tomto rozhodnutí prioritne pozerala na pacienta a na fakt, aby nedoplácal v niektorých prípadoch za svoju liečbu stovky eur.  Rezort zároveň pripomína, že revíziu úhrad robí pravidelne každý štvrťrok, ale tak, aby doplatky pacientom nestúpli. Len za rok 2018 sa práve na revízii podarí ušetriť približne 20 miliónov eur, ktoré pacienti a zdravotníci pocítia inde.

Vyjadrenia pacientskych a odborných organizácii:

Asociácia na ochranu práv pacientov SR

„Asociácia na ochranu práv pacientov SR vníma rozhodnutie pani ministerky zdravotníctva  Andrey Kalavskej nepodpísať návrh o revízii úhrad liekov ako ústretový krok voči pacientom. V posledných týždňoch, keď bola informácia o chystanej revízii medializovaná, sa na nás obracali viacerí pacienti a členské pacientske organizácie s obavou, či ich súčasná liečba a doplatky za ňu zostanú zachované, resp. nezvýšia sa na neúmernú výšku. Sme veľmi radi, že sa túto situáciu podarilo rýchlo vyriešiť, a že v centre pozornosti ministerstva zdravotníctva bol pacient – presne tak, ako to má byť.

Zároveň by sme si však želali, aby sa aj do budúcnosti zadefinoval mechanizmus revízií tak, aby sa podobná situácia neopakovala. Požiadavka na efektívny nákup liekov je na mieste, keďže v zdravotníctve na zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti potrebujeme každé euro, ktoré je možné nájsť cez podobné mechanizmy. Veríme, že dotknuté strany, teda MZ SR, farmaceutický priemysel  a poisťovne, budú hľadať mechanizmus revízií úhrad, ktorý bude akceptovaný všetkými stranami a prinesie dostupnú liečbu za rozumné náklady na nákup liekov.“
 
Slovenská diabetologická spoločnosť
 
„Vedenie Slovenskej diabetologickej spoločnosti je presvedčené, že uvedená revízia cien liekov by výrazne zhoršila zdravotnú starostlivosť o pacientov s diagnózou diabetes mellitus. Návrh  ignoruje vedecké poznatky a výsledky evidencie klinických štúdií, pričom revízia by znamenala  zvýšenie doplatkov a zníženie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pri liečbe. Napríklad, ak sa navýši doplatok pacienta podľa návrhu - väčšina dôchodcov nebude mať možnosť užívať inzulín, ktorý sa dávkuje presne a má nízke riziko hypoglykémie. Jednou z najčastejších komplikácií diabetika je diabetická retinopatia, ktorá vedie až k slepote a takýto pacient si vôbec nedokáže presne nastaviť dávku inzulínu do striekačky. Slovenská diabetologická spoločnosť konštatuje, že táto revízia úhrad by zásadne zhoršila dostupnosť liečby, čo znamená zhoršenie zdravotného stavu pacientov, nárast nákladov na liečbu v súvislosti s komplikáciami a zvýšili by sa náklady na liečbu samotným pacientom. Preto zásadne odmietame, aby sa realizovali nesystémové, medicínsky neodborné zmeny na úkor pacientov.“
 
Slovenská diabetologická asociácia
 
„Slovenská diabetologická asociácia združuje lekárov aj pacientov a naším hlavným poslaním je podieľať sa na zlepšovaní starostlivosti o pacientov s diagnózou diabetes mellitus, vrátane lepšej dostupnosti modernej liečby. Návrh jednej z poisťovní však vyznieva presne opačným smerom, ktorého prijatie by viedlo k zhoršeniu dostupnosti modernej liečby tým, že by pacienta zaťažilo neprimeranou finančnou spoluúčasťou. Zvýšenie doplatkov by sa v diabetológii dotklo najmä viacerých inzulínov, pri ktorých je liečba veľmi náročná a závislá od špecifických vlastností jednotlivých prípravkov a nemožno ich jednoducho zamieňať. Modernejšie prípravky sú vždy drahšie, treba však zdôrazniť, že drahšia liečba neznamená automaticky luxus, ale v prevahe prípadov nutnosť, resp. jedinú voľbu a možnosť liečby  pacienta. Okrem toho, komplikovanejší pacient obvykle znamená aj "menej solventný" pacient, pretože jeho spoločensko-ekonomické možnosti sú obmedzenejšie. Takýto pacient by však bol zaťažený najviac. Hrozil by preto nielen návrat k liečbe staršími, menej účinnými prípravkami s vyšším rizikom nežiadúcich účinkov, ale aj výrazné zhoršenie výsledkov jeho liečby. Nemožno preto súhlasiť s unáhleným a medicínsky nekorektným návrhom, ktorý je na úkor pacienta a kvality jeho liečby. Celá problematika je však veľmi komplexná, vyžaduje medicínsku individualizáciu, a preto  by vždy takéto návrhy mali prejsť najskôr odbornou medicínskou diskusiou. Určite sa vie hľadať a nájsť zhoda, musí však byť v súlade s aktuálnymi názormi na liečbu a poslaním medicíny a zdravotníctva. Bolo by preto dobré, ak by sa k takýmto návrhom mohli vždy vopred vyjadriť aj strany, ktorých sa to najviac týka, teda pacient a lekár.“
 
Združenie pacientov s hematologickými malignitami
 
„Liek Revlimid je v liečbe pacientov s mnohopočetným myelómom absolútne nenahraditeľný. Poprední špecialisti na liečbu tohto ochorenia ho charakterizujú ako vysoko účinný liek. Ak by sa realizovala  revízia úhrad – doplatok pre pacientov by sa zvýšil na neúnosnú mieru ( 1 726 eur a 2 569 eur) mesačne a drvivá väčšina pacientov by si ho nemohla dovoliť zaplatiť. Pričom ide o liek,  pri ktorom sú  jednotlivé dávky vzájomne nezameniteľné. Keď je pre pacienta indikovaná 15 mg dávka, lekár mu nesmie predpísať 25 mg - porušil by zákon. Zmena úhrad by svojím dopadom na výšku doplatkov znemožnila správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom a lekári by boli nútení predpisovať lieky v rozpore so zákonom o lieku, ako aj s ďalšími zákonmi.  Revíziu výdavkov na lieky nie je možné robiť bez konzultácie s odbornými  lekárskymi spoločnosťami.“
 
Slovenská psychiatrická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti
 
"Pacienti so psychiatrickými diagnózami majú v súčasnosti zabezpečenú dostupnosť liekov, čo podmieňuje ich kvalitné fungovanie v bežnom živote, významne limitované psychickou poruchou. V prípade zavedenia doplatkov na tento typ liekov hrozí, že poklesne dostupnosť liekov z dôvodu nadmerného finančného zaťaženia pacienta (často neschopného podávať adekvátny pracovný výkon, práceneschopného, prípadne invalidizovaného), a súčasne bude viesť k poklesu spolupráce pacientov pri užívaní liekov. Následne môžeme očakávať významné celospoločenské problémy rôzneho druhu – zdravotné, sociálne, ekonomické a ďalšie. Pristúpenie k vytvoreniu referenčných skupín pre psychofarmaká by tak malo jednoznačne nepriaznivý vplyv na liečbu pacientov trpiacich na duševné poruchy. "
 
Asociácia generických výrobcov GENAS
 
„Dnes sme ešte v štádiu, keď je možné predísť závažným právnym a medicínskym pochybeniam, ktoré by v konečnom dôsledku mohli negatívne ovplyvniť dostupnosť liečby a neúmerným spôsobom finančne zaťažiť pacientov. Zvýšenie doplatkov za lieky by sa dotklo  mnohých  liekov – od bežne používaných antipsychotík ( kde by doplatky s pôvodnej 0 eur stúpli až na 36 , 92 eur , doplatky za lieky proti demencii z 0 eur  na vyše 5 eur). Prudké zvýšenie doplatkov by sa dotklo aj pacientov s ochorením srdca a ciev, urológie, pacientov s astmou či metabolickými chorobami.  Nárast  by  zasiahol aj  biologicky podobné lieky, napr. pri najpoužívanejšom balení by doplatok stúpol z 0 eur až na 127 eur. Preto sme presvedčení, že je nevyhnutné veľmi zodpovedne zvážiť ďalší  postup,  najmä s ohľadom na pacientov.“