„Môj lekár“ a „Moja sestra“. Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP) zorganizovala prvý ročník tohto ocenenia. Úctu oceneným vyjadrila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a spolu s prezidentkou AOPP Máriou Lévyovou odovzdala lekárom a sestrám zaslúžené ceny.

Ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ získalo desať lekárov a desať sestier. Vybrala ich odborná porota zložená zo zástupcov zdravotníckej obce, pacientov aj médií.

fotografia z podujatia„V zdravotníctve je na prvom mieste kvalitná liečba pacienta a snaha prinavrátiť mu jeho stratené zdravie. Toto ocenenie preto vnímam ako nesmierne dôležité. Pozitívna spätná väzba pre lekárov a sestry je veľmi podstatná, pri liečení pacientov sú nenahraditeľní a patrí im zaslúžený rešpekt a úcta. Ich prácu si nesmierne vážim, a preto im aj touto cestou ďakujem,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Veríme, že aj týmto krokom prispejeme k pozdvihnutiu statusu zdravotníckych povolaní, ktoré sú základnými piliermi v našom zdravotníctve, a zároveň aj k budovaniu vzájomnej dôvery, podpory, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou liečby a uzdravovania pacientov

Ocenenie v kategórií „ Môj Lekár“

doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

- na ocenenie ho navrhlo OZ Šanca pre pečeň

foto doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.Prednosta II. Internej kliniky SZU Banská Bystrica (HEGITO) je zároveň aj Prezidentom Slovenskej Hepatologickej spoločnosti a členom významných medzinárodných odborných európskych spoločnosti – EASL, ESPEN. Venuje sa výučbe študentov a má za sebou množstvo zahraničných študijných pobytov v Prahe, Barcelone, Paríži či Hannoveri. Svoje zahraničné skúsenosti zúročil v prospech pacientov. Vďaka pánovi docentovi bola spustená činnosť hepatologicko-gastroenterologického transplantačného oddelenia v Banskej Bystrici. Pacienti s ochoreniami pečene si ho nesmierne vážia, pretože je to človek s veľkým „Č“, ako napísali v návrhu na ocenenie. Vďaka jeho podnetu bolo založené aj OZ Šanca pre pečeň. Vždy ochotne príde medzi pacientov, vzdeláva ich, odpovedá na ich otázky a dodáva im veľa síl pri vyrovnávaní sa s ochoreniami pečene.

doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.

- na ocenenie navrhol Slovak Crohn Club

foto doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.Docentka Zuzana Zelinková pracuje v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. Na ocenenie ju navrhol Slovak Crohn klub, pretože si ho, podľa jeho členov, právom zaslúži. Návrh na ocenenie je poďakovaním pacientov za jej dlhodobú prácu v oblasti zdravotníctva, za inovácie v liečbe a vyšetrovacích metódach, manažmente, vede a výskume v prospech IBD pacientov. Špecializuje sa aj na tehotné ženy s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou, ktoré si vyžadujú výnimočnú starostlivosť, pozornosť a podporu. Noviniek v oblasti medicíny zo zahraničia je veľa a vďaka prehlbovaniu vedomostí a praktických skúsenosti pani Zelinkovej sú implementované nové diagnostické a liečebné postupy do praxe aj na Slovensku. Vzdelávanie a edukácia mladých študentov medicíny a pacientov sa stali neoddeliteľnou súčasťou jej práce. Pri množstve práce, problémov v praxi, je až neuveriteľné, aký má ľudský a empatický prístup k pacientom a ich príbuzným.

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA

- na ocenenie navrhlo OZ Lymfoma

foto doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA Docent Ľuboš Drgoňa pôsobí už viac ako dvadsať rokov na Internej klinike/Oddelení klinickej hematológie v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, kde v súčasnosti zastáva funkciu prednostu Kliniky onkohematológie LF UK a NOÚ. Je pre onkohematologických pacientov obrovským prínosom vďaka jeho odbornosti, praktickým skúsenostiam, publikačnej činnosti, ľudskému prístupu a otvorenosti k spolupráci. Špeciálne je potrebné vyzdvihnúť jeho podporu a spoluprácu s pacientskym združením Lymfoma Slovensko, ktorého členmi sú pacienti s rakovinou lymfatických uzlín a leukémiou. Pacienti ho považujú za špičkového odborníka, obetavého človeka na nesmierne dôležitom mieste – jedného z najšpecializovanejších pracovísk na liečbu hematologických malignít, akým Národný onkologický ústav v Bratislave nepochybne je. Návrh na etické a morálne ocenenie „Môj lekár“ je poďakovaním tisícov pacientov za dlhoročnú prácu a obetavosť pána docenta.

MUDr. Alena Korenčíková

- na ocenenie navrhla Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

foto MUDr. Alena KorenčíkováV Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, a.s. pracuje od roku 2006, a to na pracovisku Prírodných liečebných kúpeľov Smrdáky. Lekárku Alenu Korenčíkovú poznajú takmer všetci pacienti s kožným ochorením na Slovensku, ktorí sa liečia v kúpeľoch Smrdáky a Piešťany na chronické kožné ochorenia ako psoriáza, psoriatická či reumatická artritída, akné, vitiligo alebo atopická dermatitída – ekzém. Je mladá, veľmi milá, vždy usmiata, plná elánu a entuziazmu. Vždy ochotne poradí, či už vo svojej ambulancii, ale aj mimo nej. Vie pacientov psychicky povzbudiť, ak je ich choroba po tele veľmi rozšírená. Lieči nielen dospelých pacientov, ale aj detičky od troch rokov a dorast. Má k nim úžasný ľudský a priateľský prístup, vie ich zaujať, a zrozumiteľne vysvetliť nastávajúcu až 28-dňovú kúpeľnú liečbu a starostlivosť o pokožku. Pani lekárka pravidelne prispieva svojimi vysoko odbornými článkami do časopisov Dermatológia pre prax, Teória a prax, Dermatomagazín a aj do bulletinu Helios, ktorý vydáva pacientska organizácia Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR. Vykonáva edukačnú činnosť pre pacientov a je členkou Dermatovenerologickej spoločnosti.

MUDr. Elena Košková, PhD.

- na ocenenie navrhla Liga proti reumatizmu SR

foto MUDr. Elena Košková, PhD.Je detskou reumatologičkou v Národnom ústave reumatologických chorôb v Piešťanoch a nestorkou detskej reumatológie na Slovensku. Pani doktorku navrhli na ocenenie členovia občianskeho združenia Liga proti reumatizmu na Slovenku. Je nielen skvelou diagnostičkou a obetavou lekárkou, ale hlavne poradkyňou, priateľkou malých pacientov a ich rodičov. Pani doktorka sa neustále vzdeláva a hľadá pre svojich malých pacientov spôsoby na implementáciu nových diagnostických a liečebných postupov do praxe. Svoje praktické skúsenosti a odborné znalosti odovzdáva svojim mladším kolegom. Nikdy neodmietla pozvanie pacientskeho združenia Kĺbik, ktoré združuje detských pacientov s reumatologickými ochoreniami a vždy prišla na besedu s účastníkmi Rekondično-integračného pobytu s detskými pacientmi. Robí prácu, ktorá ju napĺňa, dodáva jej zmysel a neustále pripomína, čo je v živote naozaj dôležité pre naše deti a pre nás všetkých. V mene rodičov a detských pacientov s reumatologickými ochoreniami si zaslúži veľké poďakovanie.

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. FESO, FEAN

- na ocenenie navrhlo OZ Sekunda pre život

foto prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. FESO, FEANPani profesorka pôsobí ako prednostka neurologickej kliniky UPJŠ v Košiciach a je odborným garantom kampane „Čas je mozog“, kde ČAS definuje ako kľúčovú veličinu, ktorá rozhoduje o živote a smrti pacienta, ktorého postihne náhla cievna mozgová príhoda (nCMP). Ako jediná na Slovensku získala nedávno titul FEAN (Fellow od European Academy of Neurology). Pani profesorka je garantom a ambasádorkou občianskeho združenia Sekunda pre život. Aj napriek množstvu povinností, ktoré jej vyplývajú z funkcie Prednostky Neurologickej kliniky UPJŠ v Košiciach, šéfky Cerebrovaskulárnej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, profesorky na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, sa postavila na čelo pracovnej skupiny MZ SR pre vytvorenie nového Odborného usmernenia, týkajúceho sa optimalizácie systému manažmentu pacienta s náhlou cievnou mozgovou príhodou. Aj vďaka aktívnej participácii pani prof. Gdovinovej, máme dnes na Slovensku 43 iktových centier, čiže vysokošpecializovaných pracovísk pre liečbu nCMP, jednotný postup, podľa ktorého musia postupovať všetky záchranné zložky a iktové centrá pri liečba pacienta s nCMP, sanitky vybavené novými smartfónmi určenými na komunikáciu s aplikáciou medzi záchrannými zložkami a iktovými centrami a mnoho ďalších prínosov pre pacientov na záchranu života.
Vďaka osobnému nasadeniu, odborným znalostiam, ochote a veľkému zanieteniu pani profesorky Gdovinovej sa nám podarilo za ostatný rok urobiť v oblasti povedomia o cievnej mozgovej príhode výrazný posun dopredu, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch trombolyzovanosti pacientov na Slovensku. Zaslúžená a veľká vďaka patrí pani profesorke za záchranu tisícov životov pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou.

MUDr. Zdenka Štefániková

- na ocenenie navrhla SmyS (Slovenská myelomová spoločnosť)

foto MUDr. Zdenka Štefániková Od roku 2004 pôsobí na Klinike hematológie a transfuziológie Lekárskej Fakulty UK, SZU, UNB a nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Zúčastňuje sa na medzinárodných konferenciách, zahraničných vzdelávacích podujatiach, prednáša na odborných seminároch, spolupracuje s Ústavom experimentálnej onkológie a s Nadáciou výskumu rakoviny a vymieňa si skúsenosti s odborníkmi, najmä z Českej republiky. Pani doktorka je predsedníčkou Slovenskej myelómovej spoločnosti, ktorá združuje lekárov a odborníkov, ktorí sa zaoberajú liečbou a diagnostikou mnohopočetného myelómu. Pacienti SMyS jej chcú poďakovať za jej vysokú odbornosť, profesionalitu, individuálny, citlivý prístup k pacientom a ich rodinám. Veľká vďaka patrí pani doktorke za záujem o zdravotný stav pacientov, podporu pacientov v oblasti vzdelávania, získavania informácii o svojej diagnóze a liečbe. Navrhovatelia uviedli: „Ako pacienti oceňujeme jej dôslednosť v hľadaní riešenia a jej skutočný ľudský vzťah k pacientovi“.

MUDr. Branislav Brežný

- na ocenenie navrhol Slovenský zväz Sclerosis multiplex (SZSM)

foto MUDr. Branislav Brežný Pracuje ako neurológ v stacionári neurologického oddelenia v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici. Jeho vzťah k pacientom je vždy profesionálny, ale zároveň veľmi empatický, ľudský a láskavý. Veľkým odborným aj ľudským prínosom je práve jeho vedenie (predsedanie, moderovanie) edukačných a odborných seminárov, kongresov a konferencií organizovaných SZSM pre všetkých esemkárov, ale aj širokú verejnosť. Zvláštnu pozornosť venuje novo diagnostikovaným pacientom, pre ktorých zväz organizuje samostatné semináre. Dlhé roky sa venuje pacientom s diagnózou sclerosis multiplex – nielen ako lekár-špecialista, ale aj ako obľúbený a veľmi akčný predseda Klubu sclerosis multiplex v Považskej Bystrici. Je čestným členom SZSM a členom výkonnej rady SZSM, zúčastňuje sa priamo na plánovaní a organizovaní rôznych aktivít a akcií SZSM. Svojimi novými zmysluplnými návrhmi a nápadmi obohacuje ľudí okolo seba. Je vždy sám sebou, ochotný, láskavý, plný dobroty a humoru, vďaka ktorému pacienti vedia prekonať aj smutné chvíle.

prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.

- na ocenenie navrhla Spoločnosť Downovho syndrómu

foto prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc. Po skončení štúdia začala pani profesorka pracovať na I. Detskej klinike DFN BA. Pracovala na jednotlivých pediatrických oddeleniach, ale aj v biochemickom laboratóriu. V roku 1978 sa jej narodil syn Jurko s Dawnovým syndrómom (DS). Keď mal 5 rokov, zúčastnila sa s ním na prvom tábore pre matky s deťmi s DS nielen ako matka, ale aj ako člen lekárskeho tímu. Ďalší rok už bola organizátorkou tohto tábora. Na pôde SZU pokračovala v klinickej a vedecko-výskumnej práci, zúčastnila sa národných a medzinárodných projektov, spolupracovala s profesorom Pueschelom. O Downovom syndróme prednášala na medzinárodných kongresoch, zorganizovala dve Medzinárodné konferencie o DS. Angažovala sa aj v občianskych združeniach – v ZPMP ( Združenia zdravotne postihnutých občanov). Za najdôležitejší úspech počas pôsobenia v ZPMP možno považovať otvorenie dverí pre možnú pomoc v oblasti kompenzácií a vystavenia preukazu ZŤP či ZŤP-S. V júli 1993 založila Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku a vzápätí sa zaslúžila o jej začlenenie do EDSA (European Down Syndrome Association).

Navrhovatelia zo Spoločnosti Dawnovho syndrómu uviedli:

„Majka Šustrová je pre komunitu okolo ľudí s DS pojmom. Je zakladateľkou nášho OZ a svojou činnosťou spravila pre rodiny s deťmi s DS na Slovensku, ale aj v Čechách, naozaj veľa. Ona je tým človekom, ktorý tu problematiku DS veľmi zviditeľnil a spravil skutočne dôležité kroky k tomu, aby mohol byť človek s DS vnímaný ako plnohodnotný človek so svojimi špecifikami. Ona bola a je „odrazovým mostíkom“ pre mnohých novopečených rodičov detí s DS. Na ňu sa obracajú zvyčajne ako na prvú osobu po zistení diagnózy ich dieťatka. Ona je pre nich tou osobou, ktorá ich nasmeruje, povzbudí, nakopne a dodá nádej - nádej, že aj život s ľuďmi s DS môže byť šťastný, krásny a veselý. A nie je len pri ich začiatkoch, ale sprevádza ich počas ich životov dlhé roky. Stáva sa rodinným lekárom pre mnohých z nás. Je k dispozícii, keď je zdravotný problém, no jej ambulancia poskytuje aj iný druh poradenstva – psychologické či sociálne.

Svojou angažovanosťou a činnosťou v oblasti DS pomohla s búraním bariér pre týchto ľudí, s ich lepším a rýchlejším napredovaním, so skvalitnením ich životov a životov ich rodín. A v neposlednom rade pomohla aj spoločnosti ako celku, pretože ľudia s DS túto spoločnosť nenápadne, ale jednoznačne obohacujú a poľudšťujú.

Jej prácu a jej prínos k spoločnosti si preto veľmi vážime a sme presvedčení, že ocenenie Môj lekár si ako naša lekárka nepochybne zaslúži. A v tomto roku by sme jej toto ocenenie dopriali o to viac, že sa tento rok dožíva významného životného jubilea.“

prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.

- na ocenenie navrhla Asociácia na ochranu pacientov SR (AOPP)

foto prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.Prednosta Ústavu farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie lekárskej fakulty SZU Bratislava, vysokoškolský profesor v oblasti klinickej farmakológie, vedec.
Pre svoj vedecký vývoj veľa získal skúseností a vedomostí na zahraničných študijných pobytoch, najmä na renomovanom hepatologickom pracovisku prof. Stefanosa Hadziyannisa na Hippokratovej univerzite v Aténach, a tiež na Univerzite Georga Augusta v Göttingene. Mimoriadna bola koncepčná a vedecko-organizačná činnosť prof. Holomáňa na poli spoluiniciácie, vybudovania a presadenia medicínskych odborov hepatológie a klinickej farmakológie ako špecializovaných odborov klinickej medicíny v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
Pán profesor sa angažoval vo vedecko-odborných lekárskych spoločnostiach v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti – SLS, ale aj v zahraničí, najmä v Európe. Zvlášť cenná, inovatívna bola činnosť prof. Holomáňa na poli vypracovania originálnej koncepcie a metodiky tvorby štandardných diagnostických a terapeutických postupov na Slovensku, ako aj praktickej realizácie ich prvého kontinuálneho vydávania pod záštitou MZ SR.
V roku 2011 bol iniciátorom a zakladateľom Slovenskej akadémie vzdelávania pacientov na SZU. Vždy aktívne a ochotne prednášal pacientom o inovatívnych spôsoboch diagnostiky a liečby, poradil a pomohol im v prípade potreby prístupu k inovatívnej liečbe. Rovnako ochotne podporoval aktivity AOPP v oblasti vzdelávania, poradenstva a hľadania nových foriem činnosti a spolupráce. Zo slov pána profesora vyberáme: „ak by sme nemali pacientov a neboli tu pre nich, tak sme zbytoční“. Návrh na ocenenie je poďakovaním pacientov a AOPP za odbornosť, ľudskosť a dlhoročnú prácu pána profesora, ktorú zasvätil pacientom a malou gratuláciou pri príležitosti životného jubilea.

Ocenenie v kategórií „ Moja sestra“

Mgr. Zuzana Baculová

- na ocenenie navrhla SMyS (Slovenská myelomová spoločnosť)

foto Mgr. Zuzana BaculováZuzana Baculová pracuje v nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Klinike hematológie a transfúziológie. Je absolventkou VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor ošetrovateľstvo. Členovia, a zároveň pacienti, združení v SMyS navrhli pani magistru na ocenenie „Moja sestra“ pre jej dynamickosť pri práci, oddanosť, profesionalitu a odbornosť, ktorú preukazuje pri každom jednom pacientovi bez výnimky. Preukazuje oddanú a ukážkovú prácu. Je pravým príkladom toho, že zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť je možné poskytnúť kvalitne, poctivo, špičkovo a hlavne ľudsky, empaticky s úsmevom na tvári, čo veľmi oceňujeme.

Jela Stehlíková, dipl. s.

- na ocenenie navrhlo SLOVILCO (Slovenské združenie stomikov)

foto Jela Stehlíková, dipl. s.Pani Jelka Stehlíkova pracuje ako sestra a stomasestra v Univerzitnej nemocnici V Martine na chirurgickej klinike a transplantačnom centre. Vedie stomickú poradňu, kde pomáha zdravotne ťažko postihnutým stomikom v ich neľahkom boji so stomickými vývodmi a onkologickým ochorením. Slovenské združenie stomikov navrhlo pani Stehlíkovú na ocenenie „Moja sestra“, pretože pomáha pacientom v predoperačnom i pooperačnom období. Vo svojej práci i mimo nej trpezlivo pacientov učí prekonávať prekážky spojené s ochorením a je pre nich veľkou oporou. Je svedomitá, zodpovedná, pacienti ju majú radi a vedia, že keď na ňu obrátia, vždy sa im snaží pomôcť a povzbudiť ich či dodať im znovu elánu do života , ktorý onkologickí pacienti tak veľmi potrebujú. Je členkou Martinského klubu stomikov ILCO klub Martin. Zúčastňuje sa na ich akciách a prednáša o problémoch so stómiou na seminároch.
„Na jej ľudský prístup k pacientom a pomoc sa nedá zabudnúť, lebo vďaka tomu sa postupne zmierujeme so svojim ochorením, za čo z celého srdca združenie stomikov ďakuje,“ píše sa v nominácii.

Mgr. Katarína Barančíková

- na ocenenie navrhla Liga proti reumatizmu SR

foto Mgr. Katarína BarančíkováKatarína Barančíková vyštudovala odbor ošetrovateľstvo na Trnavskej univerzite, na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Pracuje v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch (NÚRCH) ako koordinátor biologickej liečby. Okrem práce sestry pomáha ako dobrovoľníčka v pacientskom združení Liga proti reumatizme, kde napomáha pri organizovaní odborných seminárov, pri príprave prednášok a koordinácií spoločných projektov Ligy proti reumatizmu, aby pacienti s reumatickým ochorením a ich príbuzní mali prístup k informáciám týkajúcich sa prevencie a liečby ochorenia. Svojou dobrovoľníckou prácou prispieva k rozvoju a skvalitňovaniu pomoci pacientom, čím spája svet medicíny a pacientskeho života.
Pacienti hodnotia pani magistru ako sestru odborníčku na pravom mieste, ktorá má organizačný talent a schopnosť riešiť aj zložité situácie ako tímový hráč, ale aj ako zodpovedný jednotlivec. Je ochotná vždy poradiť a pomôcť nielen pacientom, ale aj svojim kolegyniam a lekárom. Jej komunikácia s pacientom je na úrovni profesionála, ktorému nechýba ochota počúvať, ľudský a empatický prístup.

Mária Maniková

- na ocenenie navrhlo Združenie na pomoc ľuďom postihnutým fenylketonúriou

foto Mária Maniková Pani Máriu Manikovú navrhlo na ocenenie „Moja sestra“ Združenie na pomoc Ľuďom postihnutým fenylketonúriou. Ide o zriedkavé dedičné ochorenie, pri ktorom organizmus nedokáže spracovať aminokyselinu fenylalanín. Jej hromadením sa v tele spôsobuje poškodenie mozgu. Základom liečby je včasná a celoživotná diéta, ktorá zabraňuje prejavom ochorenia. Pani Maniková je diétna sestra – asistentka výživy, ktorá už pri narodení dieťaťa s týmto ochorením pomáha pri nastavení novorodenca na diétny režim. Medzi jej najdôležitejšie činnosti patrí zostavovanie jedálnička podľa veku pacienta a jeho dennej tolerancie fenylalanínu v strave. Je veľmi dôležité, aby diétna sestra pristupovala ku každému pacientovi individuálne a zodpovedne. Pani Maniková vedie edukačné kurzy, spolupracuje s občianskym združením, podieľa sa na organizovaní víkendových stretnutí pacientov či letných pobytov pacientov.
Zúčastňuje sa na vzdelávacích seminároch, konferenciách a kongresoch doma i v zahraničí. Aktívne sa zapája do výskumných projektov a štúdií v rámci zlepšenia kvality života pacientov a ich rodín. Za odbornosť, ľudskosť a pomoc pri preklenutí ťažkého obdobia patrí pani Márii veľká vďaka pacientov a ich rodín.

Mgr. Adriana Fertaľová

- na ocenenie navrhlo OZ Lymfoma Slovensko

foto Mgr. Adriana FertaľováJe sestrou, ktorá si najprv skúsila prácu sanitárky, počas ktorej sa v nej upevnilo jej rozhodnutie stať sa sestrou. Študovala popri zamestnaní až po ukončenie magisterského vysokoškolského vzdelania a špecializácie – ošetrovateľstvo v klinickej onkológii. Pozná prácu zmenovej sestry aj sestry staničnej. Od roku 2000 pracuje v Národnom onkologickom ústave v Bratislave a svojimi manažérskymi schopnosťami veľmi príkladne manažuje a koordinuje prácu sestier v dennej zmene. V rámci svojej práce je pre ňu však prvoradý pacient. „Komplexný, odborný a holistický prístup v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v onkológii sú veľmi dôležité faktory. Vždy však treba vidieť každého pacienta ako jedinečnú ľudskú bytosť a venovať mu predovšetkým veľa lásky, porozumenia a podávať mu pomocnú ruku, keď to najviac potrebuje. Dôležité je získať si jeho dôveru. Iba tak máme šancu, že boj a vyrovnanie sa s onkologickým ochorením spoločne zvládneme,“ hovorí Adriana.

PhDr. Zuzana Fabianová, MBA

- na ocenenie navrhla Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP)

foto PhDr. Zuzana Fabianová, MBAPani doktorka bola spoluzakladateľkou a odborným garantom Domu ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý vznikol 1. novembra 2005, ako prvý dom ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Táto organizácia sa stala výnimočnou, pretože od svojho vzniku veľmi cieľavedomo a ambiciózne, napriek zložitým podmienkam slovenského zdravotníctva, rozvíja najoptimálnejší model komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o dlhodobo chorých, a to nad rámec platných legislatívnych noriem. Vzorom preň sú inšpirácie vyspelým zahraničím, a to najmä pri dôslednom manažovaní podľa proeurópskeho konceptu komplexného manažérstva kvality.
Na zelenej lúke, ako spoluzakladateľka, vybudovala v roku 2011 ďalšie výnimočné Zariadenie sociálnych služieb - Slnečný dom, ktoré v tom istom roku získalo ocenenie predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Ako jeho manažérka kvality sa usilovala nielen o jeho úspešnú certifikáciu, ale v roku 2014 ho priviedla k Národnej cene kvality SR, ktorú si vedenie prevzalo z rúk prezidenta Slovenskej republiky. Ako vedúca osobnosť stojí za mnohými myšlienkami, inováciami a pozitívnymi zmenami, ktoré sa uskutočnili od zriadenia Ošetrovateľského centra až po vybudovanie Slnečného domu a jeho následné prevádzkovanie. Ako človek s inovatívnymi myšlienkami významne prispela k vytvoreniu portfólia kvality nového druhu služieb na republikovej úrovni. Je garantom prípravy štandardných diagnostických a terapeutických postupov v oblasti poskytovania ošetrovateľskej v oblasti dlhodobej starostlivosti. Spolupracuje s AOPP na projekte stratégie dlhodobej starostlivosti a jej implementácie do právnych noriem. Je autorkou mnohých publikácií a odborných článkov.
Vďaka vlastnému silnému presvedčeniu, angažovanosti, obetavosti, predvídavému prístupu a schopnosti tímovej spolupráce, dokáže meniť takmer nereálne sny na ambiciózne ciele a tieto ciele premeniť následne na realitu.

Mgr. Daniela Žalcová

- na ocenenie navrhol Slovac Crohn Club

foto Mgr. Daniela Žalcová Danielu Žalcovú navrhlo na ocenenie „Moja sestra“ občianske združenie Slovac Crohn Club, ktoré združuje pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou. Týmto ocenením jej združenie chce poďakovať za starostlivosť o onkologických pacientov, špecializované vzdelávanie pacientov s IBD ochorením, nakoľko sestier zameraných na podávanie biologickej liečby je v zdravotníctve málo a prevalencia ochorenia stúpa. Vyžaduje si to z jej strany veľa odbornosti, trpezlivosti a vysvetľovania pacientom, s čím všetkým sa môžu počas liečby stretnúť, ako musia zmeniť svoj životný štýl, čomu by mali venovať zvýšenú pozornosť počas liečby. Vďaka jej dlhoročnej pomoci pacienti vedia, že vždy sa môžu na ňu obrátiť, či už v pracovnom čase, prípadne mimo neho. Vysoko oceňujú jej pro-pacientsky prístup, empatiu a ľudskosť, s ktorou k nim pristupuje.

PhDr. Janka Vnenčáková

- na ocenenie navrhlo OZ Šanca pre pečeň

foto PhDr. Janka Vnenčáková Doktorku Vnenčákovú navrhlo na ocenenie občianske združenie Šanca pre pečeň, ktorému pomáhala už od jeho vzniku pri zabezpečovaní pomoci pacientom s ochorením pečene. Spolu s pánom docentom Ľubomírom Skladaným založila v roku 2010 Hepatologicko-gastroenterologické transplantačné oddelenie v Banskej Bystrici, ktoré je zamerané na pacientov s ochoreniami pečene z celého Slovenska. Zavádza inovatívne ošetrovateľské postupy do praxe, ktoré sú nápomocné lekárovi pri liečbe pacienta, meria a sleduje nutričné parametre, sleduje kvalitu života na základe zhodnotenia nameraných parametrov. Pani doktorka poskytuje pacientom nutričné poradenstvo, odporúča pohybové aktivity, kontroluje všetky merania po určitom časovom intervale a prehodnocuje ďalšie opatrenia na liečbu. V rámci odborného rastu sa zúčastňuje sa na výskumných projektoch, úlohách a prieskumoch v prospech pacientov, na odborných seminároch, konferenciách či transplantačných kongresoch za prítomnosti pacientov.
Občianske združenie Šanca pre pečeň si veľmi váži spoluprácu s pani doktorkou Vnenčákovou a týmto ocenením sa jej chce v mene všetkých pacientov poďakovať za dlhoročnú spoluprácu, ústretovosť, ochotu pomáhať a ľudskosť, ktorú prejavuje pacientom v ich neľahkých životných situáciách.

Emília Kunovská

- na ocenenie navrhol Slovenský zväz sclerosis multiplex

foto Emília KunovskáPani Emília Kunovská pracuje ako staničná sestra na Neurologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Trnave. Dlhé roky sa venuje práve pacientom s diagnózou sclerosis multiplex, často je pri ich prvom „kontakte“ s novou liečbou a okrem iného ich učí, ako si ju správne aplikovať. K pacientom pristupuje odborne, profesionálne, je však pritom veľmi empatická a ľudská. Za svoju prácu, odbornosť a nezištnú pomoc pacientom obdržala viacero ocenení. Je držiteľkou ocenenia Sestra roka 2009 – poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti, a tiež je nositeľkou ocenenia Slnečnica vďaky, ktorú jej v roku 2016 udelila SZSM v kategórii dobrovoľník/dobrovoľníčka. Bolo jej udelené aj ocenenie Trnavského samosprávneho kraja a za trnavský región bola prijatá v roku 2016 prezidentom SR. Jej obetavosť a ochota venovať svoj čas pacientom sa odzrkadľuje zvlášť vo vzťahu k členom Klubu Sclerosis Multiplex v Trnave, ktorý ju navrhol na ocenenie „Moja sestra“.

Bc. Marta Csomorová

- na ocenenie navrhlo OZ Amazonky

foto Bc. Marta CsomorováPracuje ako sestra v Národnom onkologickom ústave v Bratislave od roku 1990 na oddelení chemoterapie.

Je držiteľkou prestížneho ocenenia ministra za prácu vykonanú v prospech zdravotníctva a nositeľkou Janského striebornej plakety za darovanie krvi. Za tie roky stretla veľa pacientov, veľa osudov, videla veľa sĺz a úsmevov. Vždy však za každým pacientom videla človeka, ktorý neprišiel na onkológiu dobrovoľne, ale dohnal ho tam osud, spojený s bojom s ťažkou chorobou. V tom boji sa snaží pacientom pomáhať spolu s celým kolektívom a tvoria jeden celok, ktorý pacienti vnímajú ako druhú rodinu. Hovorí: „Každý máme svoju úlohu vo svojom živote a ja som sa v tej svojej našla. Aj napriek tomu, že povolanie sestry kladie vysoké nároky na odbornosť, je fyzicky a psychicky náročné, určite by ho nemenila, pretože v žiadnom povolaní nie je možné dať toľko lásky, viery a nádeje tým, ktorí ju najviac potrebujú.“