Ministerstvo zdravotníctva vyzýva Lekárske odborové združenie (LOZ), aby si sadlo za rokovací stôl s ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom tak, ako to robia ostatné stavovské združenia a prestalo odkazovať svoje požiadavky cez médiá.

Ministerstvo zdravotníctva je pripravené nájsť dohodu s LOZ tak, aby na požiadavky lekárov nedoplatili pacienti. „Pozývam zástupcov LOZ za rokovací stôl, určite sa dohodneme,“ povedal minister zdravotníctva Ivan Uhliarik.

Prvá požiadavka LOZ na dodržiavanie Zákonníka práce, personálnych normatívov a materiálno technického zabezpečenia je plne legitímna. Ministerstvo zdravotníctva uskutoční sériu kontrol v zdravotníckych zariadeniach. V prípade zistenia nedostatkov požiada zriaďovateľov zdravotníckych zariadení o ich odstránenie.

Ministerstvo zdravotníctva súhlasí aj s druhou požiadavkou na dofinancovanie systému zdravotníctva zreálnením platieb. Zástupcovia ministerstva zdravotníctva už začali rokovania s ministerstvom financií o budúcoročnom štátnom rozpočte. Medzi priority ministerstva zdravotníctva patrí zvýšenie odvodov štátu za svojich poistencov. Všetky peniaze využijú zdravotné poisťovne na zreálnenie platieb pre poskytovateľov zdravotníckych zariadení.

Tretia a štvrtá požiadavka na rast platov, ktoré by mali vzrásť na jeden a pol až trojnásobok priemernej mzdy v slovenskom hospodárstve (769 eur za rok 2010) úzko súvisí s transformáciou nemocníc na akciové spoločnosti, ktorú LOZ odmieta. Priemerný plat lekárov vo fakultných a univerzitných nemocniciach, ktoré fungujú ako príspevkové organizácie bol za rok 2010 - 1612,77 eur. To je viac ako dvojnásobok priemernej mzdy.
Priemerný plat lekárov vo fakultných a univerzitných nemocniciach, ktoré fungujú ako akciové spoločnosti bol za rok 2010 - 2010,69 eur. Je to takmer trojnásobok priemernej mzdy.

Transformácia nemocníc na akciové spoločnosti, ktorú schválila Národná rada SR, je významným krokom k rastu platov lekárov. Takmer trojnásobok priemernej mzdy už dnes zarábajú lekári v nemocniciach, ktoré sa pred 6 rokmi transformovali na štátne akciové spoločnosti.
Dôvodom, prečo v akciových spoločnostiach zarábajú lekári viac je, že manažment nemocníc musí hospodáriť efektívnejšie, aby sa nemocnica veľmi nezadlžovala a nehrozili jej exekúcie, musí viesť prehľadné účtovníctvo, každoročne sa nemocnica podrobuje nezávislému auditu a zverejňuje výročnú správu. Všetky nemocnice, ktoré sa v minulosti transformovali na akciové spoločnosti hospodária vyrovnane alebo s miernym ziskom.

Ministerstvo zdravotníctva pripravilo aj ďalšie zákony, ktoré povedú k šetreniu verejných zdrojov, ktoré smerujú do zdravotníctva. Po schválení liekovej politiky v Národnej rade, očakávame ročnú úsporu okolo 200 miliónov eur. Kľúčovými bodmi liekovej politiky sú: nastavenie cien liekov na 2. najnižšiu cenu v Európskej únii, či zavedenie generickej preskripcie. Všetky ušetrené peniaze budú môcť nemocnice využiť pre pacientov a na zvýšenie platov lekárov a sestier.
„Vyzývam LOZ, aby verejne podporili reformy ministerstva zdravotníctva, pretože iba vtedy dostanú pacienti lepšiu zdravotnú starostlivosť a viac peňazí zostane na platy lekárov a sestier. V prípade, ak tak LOZ neurobí, je na mieste otázka, o čo v skutočnosti združeniu ide a prečo počas vlády, keď ekonomika prudko rástla mlčalo,“ povedal minister zdravotníctva Ivan Uhliariik.