​Ministerstvo zdravotníctva pokračuje v kontinuálnom zlepšovaní podmienok na prácu sestier. Po tom, ako sa sestrám zvýšili kompetencie, od apríla môžu napríklad predpisovať vybrané zdravotné pomôcky, čo je výrazný posun, rezort pripravuje aj ďalšie zmeny. Dôležitým rozmerom je aj fakt, že počet chýbajúcich sestier na Slovensku má klesajúcu tendenciu. Podľa posledných prepočtov Inštitútu zdravotnej politiky založených na dátach OECD ich chýba do 2 300.
 
Počet chýbajúcich sestier klesá, viac budúcich sestier študuje
 
Ďalšie štatistiky:
 
Počet chýbajúcich sestier v ústavnej zdravotnej starostlivosti ... 1 030 sestier
Počet chýbajúcich sestier v ústavne zdravotnej starostlivosti a v ambulantnej sfére ... 500 až 1 270 sestier
 
Zdroj: NCZI, štatistické zisťovanie, IZP jeseň 2016
 
„Prácu sestier si vysoko vážim, sú dôležitou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti a my kontinuálne pracujeme na systémových krokoch, aby sme zatraktívnili podmienky na ich prácu a motivovali ich, aby postupne prichádzali do systému. Problém s chýbajúcimi sestrami však nie je len na Slovensku, ale v celej Európe a my pracujeme na tom, aby sa stav postupne zlepšoval. Aktuálne sa napríklad zaoberáme aj otázkou ich lepšieho platového ohodnotenia,“ uviedla  ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
 
Počet študujúcich sestier začal na Slovensku po rokoch stagnácie opäť narastať, tak novoprijatých ako aj študujúcich, v nasledujúcich rokoch sa preto čakáva trend postupného poklesu deficitu. „Rok 2016 bol prvým rokom od roku 2013 s nárastom počtu, tak novoprijatých študentov v danom odbore, ako aj aktuálne študujúcich, čo potvrdzuje aj stabilizáciu celkového počtu sestier v rezorte na základe štatistík NCZI,“ vysvetľuje riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Martin Smatana.
 
Sestry sú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dôležité nielen v ambulanciách, ale najmä v nemocniciach. A práve na základe dát, ktoré v rokoch 2010, 2013 a 2016 poskytlo viac ako 40 nemocníc, vyšli nasledujúce čísla. V roku 2010 chýbalo v uvedených zariadeniach 878 sestier, v roku 2016 počet chýbajúcich sestier klesol na 674.
 
Inštitút zdravotnej politiky vysvetľuje. „Je síce pravdou, že počet sestier dlhodobo klesal, od roku 2004 o 8%, dôležité je ale zároveň poznamenať, že za rovnaké obdobie klesol počet lôžok až o 16% a počet hospitalizačných dní o 13%, množstvo práce  v nemocniciach sa tak znížilo. Inými slovami, celkový pokles sestier bol sprevádzaný ešte vyšším poklesom v počte lôžok aj počte hospitalizačných dní,“ vymenúva fakty Martin Smatana.
 
Ministerstvo kontinuálne zlepšuje podmienky na prácu sestier
 
Rezort od roku 2016 urobil pre sestry viaceré systémové kroky. Vtedajší minister zdravotníctva Tomáš Drucker ihneď po svojom nástupe zriadil post ministerskej sestry, táto pozícia je dodnes pomyselným „pojítkom“ medzi ministerstvom a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. Ministerská sestra ako riaditeľka Odboru ošetrovateľstva aktívne spolupracuje na tvorbe legislatívnych zmien. „Ministerstvo zdravotníctva už zaviedlo do praxe viacero krokov, ktoré postupne zlepšujú podmienky sestier a pokračujeme  v tvorbe ďalších  rozpracovaných zmien. Tento rok medzi kľúčové patrí napríklad zákon o dlhodobej zdravotnej starostlivosti ako aj mnohé ďalšie,“ hovorí ministerská sestra a riaditeľka Odboru ošetrovateľstva MZ SR Darina Dányiová.  
 
Čo sme urobili:
 
- Ministerstvo zdravotníctva zvýšilo kompetencie zdravotníckych asistentov. „V nemocniciach tak dokážu odbremeniť sestry od náročnej práce. Povolanie zdravotného asistenta stalo taktiež atraktívnejším aj pre samotných študentov,“ vysvetľuje ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská,
- rezort sestrám zvýšil aj rozsah kompetencií. Cieľom bolo určiť transparentný  vzťah medzi dosiahnutým vzdelaním sestry a  prislúchajúcimi kompetenciami. „Sestry a pôrodné asistentky s pokročilou praxou môžu od apríla predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky, je to niekoľko stoviek pomôcok, zoznam je presne zadefinovaný a ide o výrazný posun oproti minulosti,“ hovorí ministerka zdravotníctva. Pomôcky môže predpisovať sestra a pôrodná asistentka s pokročilou praxou, teda sestra s vysokoškolským vzdelaním a titulom Mgr. a s vlastným prístupovým kódom od zdravotnej poisťovne,
- sestry v zdravotníckych zariadeniach môžu po novom na základe posúdenia potreby lekárom podávať pacientom lieky na tlmenie bolesti, s výnimkou opioidných analgetík alebo lieky na zníženie teploty,
- sestrám sa zvýšila aj mzda. Ministerstvo zdravotníctva pristúpilo k zvýšeniu   koeficientu pre sestry s pokročilou praxou (sestra s vysokoškolským vzdelaním a minimálne 5 rokov praxe). Vďaka prijatej legislatíve majú od tohto roka garantovaný 1,0 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve vypočítanej Štatistickým úradom 2 roky spätne. Dôležité je zároveň konštatovať, že mzdové ohodnotenie sestier každoročne rastie. Platy sestier sa v súčasnosti každoročne upravujú na základe tzv. mzdového automatu, pričom mzdy sestier v posledných rokoch rástli rýchlejšie ako priemerná mzda v národnom hospodárstve.
- ministerstvo pomáha zlepšovať pracovné prostredie v nemocniciach. Nemocnice sa v roku 2017 mohli uchádzať o 70 miliónov eur z kapitálových výdavkov, rovnako tak môžu aj v tomto roku. Peniaze sú určené na modernizáciu a rekonštrukciu zdravotníckych zariadení, takisto na prístrojové vybavenie. Toto taktiež prispieva k zlepšovaniu podmienok na prácu sestier.
 
Sestry v ambulancií už čoskoro budú môcť:
 
- Odstraňovať stehy po indikácii lekárom,
- budú môcť vyšetrovať krv pomocou jednoduchých diagnostických prístrojov, napríklad glukomeru,
- budú môcť vystaviť potvrdenie a správu súvisiacu s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti.
 
Ministerstvo zdravotníctva zároveň finalizuje nariadenie vlády, na základe ktorého budú môcť zdravotnícki asistenti študovať odbor ošetrovateľstva a v budúcnosti tak vykonávať povolanie sestry. 
 
Spolu s rezortom školstva pracujeme na zavedení štipendií pre študentov ošetrovateľstva, ktoré by mali byť realitou už v tomto roku.
 
„Aktívne medzirezortne spolupracujeme aj s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a riešime témy, ktoré sa prelínajú. Prijali sme napríklad opatrenia, ktoré zlepšia podmienky sestier v zariadeniach sociálnych služieb,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.
 
Klientom v zariadeniach sociálnych služieb je tak zabezpečená komplexná ošetrovateľská starostlivosť, navyše po novom hradená nie za výkony, ale mesačným paušálom. Na základe už prijatých legislatívnych  zmien  získajú domovy sociálnych služieb  ročne približne 12 miliónov eur na ošetrovateľskú starostlivosť. Je to 93-násobne viac ako v roku 2016.
 
Spolu s ministerstvom práce pracujeme aj na novom zákone o dlhodobej zdravotnej starostlivosti, ktorý bude hotový v tomto roku.