​Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo novelu zákona 576/2004, ktorej cieľom je zlepšiť organizáciu a fungovanie pohotovostnej služby, ako aj zabezpečiť účelné využívanie pohotovostí pacientmi, ktorým je pohotovosť určená. Cieľom návrhu je zároveň aj odstrániť rôzne neoprávnené poplatky a úhrady od pacientov v ambulanciách lekárov. 
„Cieľom zmeny v oblasti pohotovostí je efektívne zabezpečená dostupná pohotovostná služba, ako ambulantná, tak aj ústavná,“ zdôraznil minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Mnohí pacienti v súčasnosti nerozlišujú medzi urgentnými príjmami nemocníc a pohotovostnými ambulanciami všeobecných lekárov. Aj s menej závažnými problémami najmä vo väčších mestách navštevujú urgentné príjmy nemocníc, čo ich neprimerane preťažuje a spôsobuje dlhé čakanie pre tých, ktorí v prípade akútnych problémov urgentný príjem reálne potrebujú.
Ambulantná pohotovostná služba bude slúžiť pacientom pri náhlej zmene zdravotného stavu, keď nie je bezprostredne ohrozený život. Bude stanovená  pevná sieť  poskytovateľov ambulantnej  pohotovostnej služby, kde budú lekári slúžiť od 16.00 h – 7. 00 h nasledujúceho dňa a počas dní pracovného pokoja nepretržite. Organizátorom tejto služby bude dávať povolenie MZ SR na základe výberového konania na šesť rokov. Organizátor, ktorý bude zabezpečovať pevnú pohotovostnú službu, bude môcť poskytovať aj doplnkovú ambulantnú službu – v čase od 16. 00 h – 22. 00 h; nepretržite najviac 4 hodiny - podľa potrieb a dopytu z regiónov. Ministerstvo navrhuje  pevnú sieť 96 bodov pohotovostných ambulancií, ktorá bola prerokovaná s vyššími územnými celkami. Dostupnosť novej pevnej siete je na 98 percent do 30 minút.
Návrh rozširuje počet osôb, ktoré nebudú platiť žiadny poplatok za využitie  pohotovostnej služby. Bez poplatku budú ošetrení pacienti, ktorí prídu bezprostredne po úraze, alebo sú následne hospitalizovaní, či ponechaní na pozorovanie minimálne na dve hodiny. Podľa návrhu má byť poplatok za ambulantnú pohotovosť 2 eurá a poplatok za ústavnú pohotovosť navrhujeme 10 eur. „Nie je cieľom pýtať si viac peňazí, ale je tu istý nástroj ako presmerovať pacientov, ktorí sú určení pre ambulantné ošetrenie, na ambulantnú pohotovostnú službu. Práve preto aj rozširujeme okruh osôb, ktoré nebudú vôbec platiť tento poplatok, čo v zásade predstavuje veľkú väčšinu pacientov, pre ktorých je určená ústavná pohotovostná služba,“ zdôraznil minister.
Novela má zároveň odstrániť neoprávnené vyberanie rôznych „kreatívnych“ poplatkov a úhrad od pacientov v ambulanciách lekárov. „Snažili sme sa vytvoriť legálnu možnosť  pre pacienta rozhodnúť sa, že chce viac a za to dostane  možnosť a právo si zaplatiť. Je to postavené na dohode medzi lekárom, poisťovňou a pacientom,“ vysvetlil minister. Pacienti sa budú môcť v ambulanciách lekárov objednať na konkrétny termín v rámci doplnkových ordinačných hodín, počas ktorých si budú hradiť poskytnutú zdravotnú starostlivosť. 
Novela definuje ordinačné hodiny (hradené z verejného zdravotného poistenia) a doplnkové ordinačné hodiny (priama úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť). Doplnkové hodiny si budú môcť lekári zriadiť v prípade, ak ordinujú maximálne 30 až 35 hodín týždenne. Predpísané lieky či ďalšie vyšetrenia (SVaLZ) budú aj v tomto čase hradené zdravotnou poisťovňou. Prijať pacientov za poplatok budú môcť lekári najskôr po 14.00 h. Doplnkové hodiny môžu tvoriť maximálne štvrtinu z trvania ordinačných hodín a počas nich môže byť ošetrená najviac tretina z pacientov, ktorých za týždeň ambulancia ošetrí.