Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková vymenovala od 9. februára 2024 na pozíciu riaditeľa Fakultnej nemocnice Nitra MUDr. Ondreja Šedivého. Vymenovaný je na dobu určitú, a to do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie na šesť mesiacov.

Zároveň odvolala dňom 8. februára 2024 doterajšieho riaditeľa Mgr. Michala Fajina, MBA, LL.M, MPH v súlade s ustanovením § 100 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

MUDr. Ondrej Šedivý je absolventom Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Získal atestáciu I. stupňa v odbore všeobecná chirurgia a atestáciu II. stupňa v odbore neurochirurgia. Od roku 1996 do roku 2006 pracoval ako lekár vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou. V rokoch 2006 až 2010 bol zástupcom primára Neurochirurgickej kliniky FN Nitra a od roku 2010 pôsobí ako primár tejto kliniky.