V pondelok 18. decembra 2023 sa na pôde Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov ministerstva so zástupcami relevantných subjektov sektoru zdravotníctva: zdravotných poisťovní, Asociácie zdravotných poisťovní, Asociácie nemocníc Slovenska, Asociácie štátnych nemocníc a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Témou bola optimalizácia siete nemocníc, ktorá sa spúšťa 1. januára 2024.

Predmetom pracovného stretnutia bola  koordinácia a príprava na zmeny a s tým spojené plnenie zásadných úloh. Zástupcovia  partnerov sa zhodli, že spoločným cieľom sektoru zdravotníctva je postupná implementácia reformy siete nemocníc tak, aby od roku 2025 boli všetky kľúčové procesy funkčné, transparentné a zrozumiteľné. 

Od 1. januára 2024 sa začne aj zber čakacích listín a od 1. januára 2025 bude mať pacient nárok na manažment zdravotnej starostlivosti v lehotách, ako budú nastavené v aktuálnej kategorizačnej vyhláške.

Ministerstvo zdravotníctva si na stretnutí s partnermi odkomunikovalo časový harmonogram pre implementáciu čakacích listín, ktorého cieľom je, aby sa v roku 2024 dokázali zbierať relevantné dáta jednotnou metodikou. Zároveň, aby sa vyladili procesno-technické chyby tak, aby od 1. januára 2025 boli všetci participanti pripravení na nárok pacienta na skorší termín výkonu v prípade, že je prekročená maximálna časová lehota zadefinovaná vyhláškou o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Ministerstvo túto vyhlášku novelizovalo, návrh je aktuálne ešte v legislatívnom procese. Novela vyhlášky bude platná najneskôr k 31. decembru 2023 a účinná k 1. januáru 2024.

Vyhláška spolu s vysvetľujúcim dokumentom k nej bude na webovom sídle ministerstva sprístupnená aj v strojovo spracovateľnej podobe a spracovaná aj do jednoduchšej podoby na webovom sídle www.sietnemocnic.sk, ktoré bude slúžiť aj ako hlavný informačný kanál o optimalizácii siete nemocníc. Webová stránka www.sietnemocnic.sk je záujemcom už sprístupnená. Rovnako je dostupný informatívny algoritmus pre zaraďovanie hospitalizačných prípadov do medicínskych služieb podľa nového systému.

Všetkým nemocniciam boli doručené rozhodnutia o podmienenom zaradení do siete a o poskytovaní doplnkových programov, všetky dokumenty sú zverejnené na stránkach ministerstva.

Nemocniciam I. úrovne bolo pre rok 2024 umožnené poskytovať aj doplnkové programy II. úrovne ako nepovinné programy, čo znamená, že je možné, aby zdravotná poisťovňa dané programy ešte pre rok 2024 zazmluvnila. Rozhodla tak Kategorizačná komisia pre ústavnú zdravotnú starostlivosť na základe podnetu od Asociácie nemocníc Slovenska.

Nemocnice si každoročne môžu požiadať o preradenie do vyššej alebo nižšej úrovne alebo o poskytovanie doplnkového programu, v roku 2024 tak môžu urobiť do 30. apríla.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bude tiež zohľadňovať nábehové obdobie pre úvod roku 2024 aj v retrospektívnom posudzovaní.

Optimalizácia siete nemocníc a s ňou spojené zmeny v systémy majú priniesť vyššiu kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacienta. Ide o najväčšiu zmenu za ostatné roky a jej implementácia si vyžaduje súčinnosť viacerých subjektov. Ministerstvo zdravotníctva by preto chcelo poďakovať všetkým partnerom za doterajšiu spoluprácu.